OCR Interpretation


The evening herald. (Klamath Falls, Or.) 1906-1942, October 21, 1912, Image 2

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn99063812/1912-10-21/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

l!
t
4k n i.
-, v
jl
kmmmk
------ - - wiv
V
i. .J.., .J.i'" .4,
IF YOU'RE WIST
YeaR taw baa mm MM
.1
, - -
.-"!
' . I .. J----j .wevma ,
Lab wmwlwy
'to
flnv"' , '
-...
H , m t yeaWaaVeVa veyJa7"eeTaaaaa,
" . vqgARMR RAaLT A Bile)
'
W. a). BeHTR, ... MIMr
aaaM. Faejea MM Bee'flBBe' R) resejaea 0Oier ejeejea ammeae v t"4T
ilM.iiuulim.jWttm MmM Pabeeial Of W
uVtMauaJiiL' llujl "aaa Palm, at lit oSarta H.
fa-Mi MejM MVt JP8 MM HI IB) MHW
M MM M4Aw m 0 Ik MM.
Mb. sRaasOaef aha
KiSlUt f lfi.1 I'M
DAHCTNG
jf
22j
Bve
NT
mamaBBmaEaaamgmm
THE EVENING HERALD
vHp as erSBBaraaaaYeY) PJM Baa BaeaiT
leata M iMtoikwt paa lb
teller,
: i
",
lv
!"'.
M
POLK'S- K
BBltMlWAaMpraTONl
-.aa gaBaaaVeaaaeaaBaal Ba9BBVeaaf4eleaBa B
A aaassmr, af Qaaycwr. I
BH fJBBBea Bamaaja, eaaaaaeaaj Bmpm?aaemeeai eww"" aaj
Our
Ciilimn are Pee df
TOM Wlll'S
wood
-
BrfvtafeWMvySei
Because dur
Groceries
mreOood
4 r "v ,
MWHMMM)t,Mto WtbV
coevteee yee.
MIWM M U WiM KUMrtll
AM, OfMM. (W HllWllH
MnvvT
abcrtpllon ttrna by nail ta Mjr td-
4nm la ta HUM Mai:
Oaa ytar .. 9ft90
Oa aioatli ............. S9
U.UUM rAU.
OHBUUN
MOMMY. OCT. ai, lain
HORSE THIEVES
ARE CAPTURED
I laiarch
W
t-
I Ctl8Si Itnl i
TryaaaaWaar
-mVa oorraar
fracery
Where?
.
hi:
r-4 w
n
''S
:fl:
tA
-r
"? .
i- j i
FwPtete
a.4r
i
If toil mr,
raUIMra
War.
rar m u
T
aVMaawrir
MTSV ON MK.V
HAVE MtKX OTKRATIMi
IX CBOOK AN LAKB OOVXTlkM
AUK MR FOR TMAIi
fW a aaaiaar a yaara aaat aa or'
af aaraa talavaa aara
kaaa aaaratta la Hartaara Laka aa4
aataara Craak aaaaUaa. Maai' it
(arta aara aaaa aw4a ta aallact aa-
atoat avMaaaa ta wamat ariaala
taaraai aaalaat taa toara t laa
aaac. kat taajr aava aaaa taa aarawa.
Daaya taa Laka Caaaty Baaailaar. am
aava aaaataatly araaaa anaat aaU
aaatlaaai ta aly Ualr traa aaaakat
auawa wara raauani.
Taar wara wall aaaaatata with
that iauaaaaa aaaattlaa eaaatrr. haaw
whara ta aaaha, taa atalaa araaartr.
aaa waaM aathar la a aar toa4 at a
tkaa. 4rlra thaai ta.Baa, aU than
ahlattaa to aeaM aalat la Washing
taa aa4 aall thaaa. Thajr iiaami rich
at tha haaJaaaa, aaa t tha toaaara to
raaartaa: ta ha warU f IB, a far-
taaa aMtfa la aaraa ataallaa. Thajfha-
iMar aa4 haMar, aafrlac "
la hath aaaaUaa. factorial lir
waaM aet ha takaa wHhaat traahu,
iat aiattog thraata agalaat aaeaa
altaaiattoc Ualr arraat
Oaa 4ay toat waak wharlf W. B.
aaato4 hr Aaaaaaar A. J.
Faatar, aaaar tatof raahto teatracttoaa
fraai Craak aaaaty. waat ta Marthara
Laka aaaaty ta arraat twa af tha
warat aiiaihara at taa aaac "Faak"
ttahlaaaa aa4 "gaarty" Altoa. On
raaihla Mhrar Laka M waa laaraai
Paak" aa4 hto hrathar. Mil
waa arraata4 tour.
at tha Hartto raaah. MarlC
SaMar aa4 Mr..raatar raa ta tha
Harrki raaah aa4 arraataa "Paak"
PrMar aftaraaaa.
la tha BMaattoM AHaa waa laaata-l
la tha, TtolaMy af Walttar'a aaMa.
aftr-Ta atUaa aartk af SUrar Uka,
whara ha waa takaa lata caatedr ht
Daautjr P. D. Raaiar, Oaa Sckroadar
aa4 W. H. Haras, ahaat t e'deck 8at
aNar atarala. '
'Jaaaa imm'tL a aMttoav
' H-r' a7 tol
arafl.aaaat
'S-:
Clmtt STIIKt'
atoat aaalataaihaa
m ta hal aaahaa
rat at tha .
, A
Van Riper Bros.
SCIENCE BRINGS
GREAT REWARDS
Immense Increase in Crops is Noted on
the Forms Where 0. A. C. Methods
Have Been Put in Practical Use
CORVALLI8. Oft. II. An avtraf
ylald ot 10 par cnt to SO par caat
mora la cropa raUo! on farm of (he
O. A. C. aiparlairnt atatlon than oa
othar farata In tha locality It rrl
ad by lrof. li. I. Scuddar ot tha
aaroaoar daeartrntnt. who hat Jutt
rataraad froa an Intpactloa tour of
tha Sharaaa, Crook and llarnay
county aaaarlaMat (arms. Ho attrlb
utaa thaaa raaullt to tha aclantlnc
ntathoda la caajunctloa with uaut-
ually favaraMa wealhtr coadltloat
Cera, laid paaa. alfalfa aad Turkay
Ited whaat hava tuccaadad oa tic
toad t a aanhar ot Baitara Oraaan
(araMtra. laaMaatlaf a praaatolai tt
turt far thaaa la tha dry raraiiaa
acaaa, Flra yaara ago It waa clalaicd
that thaaa araaa coald aet grow thara
wkh aar raaH ta tha faraaar, hat tha
aoUaga laatotad lhaa. aa aew, aa
Ualr tatara taaaortaaea la tha data!
at dry famlag. That tha
tarawra, aatabty la Bharaiaa aad
Craak eaaattoa, kara a growing rati
aaaa aaaa tha wladoa of tha cellaffa
ataatla la aaawa hy tha fact that aoro
taaa half tha whaat aeraaga la aow la
Turkay Rad. 'Oa taa Hero Branch
aaaarlaaat farm thla rarlaty aaa con
atotaatly aravaa lla auaarlorlly la
ylald arar athar rarlattoa.
At MataHaa aad Radaoad, aa wall
aa at Mora, tha ralua ot cora to the
dry faraar has beea proven by Its
aucceaa, hath as a grala aad aa for
age. Tha rarlaty which aade the
hast ahowlag to a college bred corn
which Praf. Eaaddar has beta Intro
dualag to kuadreda of fnraara, aot la
Baatera Oregoa atone, but throughout
tko western part of tka etate ntoo.
Aa aaaal sMMstt kas bean gained
with leM aaaa, area batter reaulU
thaa esaaetad halag achieved at both
Mara aad Metallae la the aatter of
aradaettoa far seed aad hay and for
aaetarlag plaa. Ketaraa la park of
III ta ft Hr sack acta of aaaa ware
ebulaad at bath sUUoaa. Thla aakas
a better area far laaaetol gala
thaa wheat; as thara to aa harveetlag
xu nneiRreeaa
JJ 4.11 . I I
oxpcnie, and, att lit mora Important, It
Inrraaara rather than dapUtaa lha toll
frrtllliy. The llrorn,nald paaa prof
ail far lha belt, end will be grown for
dlttrlbutlon at faat aa poatlble.
Alfalfa groan In cultivated rows
for ed production gave the greatatt
aureate ot all, and proved utott grat
Ifrlng to I'rof. Rcuduor, who hat an
vocated th(t particular form ot pro
auction, and now ftalt that the col
lege It wall Juttlrlad la puthlng thtt
form ot dry farming work. A variety
which be Introduced from tha Dako
taa la far superior to all othere not
only la drought reatataace. but In seed
production and remittance to rroat.
former eetlmatre of a poatlble pront
af ft aa acre each year from tha
seed crop. It la believed, will ha el
ecadad eaaalderabtr. The seed to of
uautaal value, both for Ita bardlaaaa
aad vigor, aad because of Its eavlroa
aaat It, has already provea ,lta
aupertorlty to wheat aa a moaer aak
er. aad Ita value aa a aoll builder It
uaeueetloaed. More than a loa of
bay to tka aero was alto obtalaed Ibto
year la tha alfalfa flalda at Moro, aad
Improvement la methode ta espected
to brtag tha ylald up to a tea aad a
half.
Certain varieties ot poiatoea la
troduced la Bhtrman aad Croak roun
tlee by the collage have alto proven
tuperlor In yield and quality, and at
potatoee are alwaye of unutual qual
ity on tha dry faralng land, tha varl
etlea aow being developed on the ei
perlmeat tUtlon Helde will prove
prott brlagers.
Ample demoattratloa oa Ibe eiperl
meal farma haa beea made of tko
greater prolta that may be obtalaed
from more lateaalve matboda of farm
lag where cora, potatoee, laid peat
aad alfalfa replace wheat, aa rotation
ttopa used with It. The Improvement
of the soil aad the maintenance af
fertlUty. always tha ultimata abject
of tha callage la Ita work, to eeaeM
Mad tka greatest result of each a
system.
LOCAL ATTORNEY
TO BE MARRIED
Cat lowers at No. a Waat Mala at.
Paid
II FIST BUY
" I a-aaaammal
1 i,eaapaBaaBaBaaaaaBaBaewnaTnaT--eaawaBBr
fl gmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmm.
& aa"a"e"aWI HrV
l KIlTAlflAlfT
7 'gaaaR gaaat
M99J&UeiQt0e99Kff
l"'V '"" ' 1. ! " i ,iJ
t;,.- JnafpapamV gMaaaaal
x
'WJafk W ML
NI.'WfM
: ',...
if 'v
S2.SIC.
Val3LMUg.fi
bath 3JtCm
fr,m nci
.
i ':
Look mt this
Mr,
Homesmeker
if
a naw aroea
aew eeert,
airy rssaa.
toeetolaaiaMhaa
. . Ptre ptoee; gtaaa f
k,tmA -.- - -f
T11 xWm .TL
view, U Met, Uto to oaa of
.. tkamaat J-'- -- Imm la
'Iha'elt. ' j
rrara, aaj.iag
A MODBRM HOME t i
maaf tfjgkAat gtlaBmat
taataj Baaaaa. aajaaaaa-
aad ooM-storage. A daady
noma far a aaaH family, aad
ealy four Maaha from the
corner ot Math aad
streets
I
IAII SB IF Iff
KAHTWAYTO
AL COLOR or
VR MAVCR
AJW
kara toat remedy,) made from
qalaklr taatsrea gray
hair to aatural color. laaaareotUf
hair, toreveat It froei toatag 1U eel
er aad laatre.ito laataa laaertaat aa
ta keepxtnem
Several palra ot wora-out ladlea
thoaa draped over the oRce ilea of
W. H. Shaw Saaday "tipped of" the
fact that the young attorney to about
to he married.
Mr. Shaw left thla city Saturday
ulght, otteatlbly to attead to some
tiuilncta In Sacramento, Calif. It
leaked out Sunday that he bad goae
io Stockton, Calif., where ka will be
married tomorrow algbt to Mtot
Josephine Doaegan ot tkto city.
Mr. Skew la very well kaewa la
this city, where ha has practiced tow
for several yaara. Mies Ooaegaa has
taught school hare, bat reecetiy haa
beta employed la the couaty
or'a
hr
la aare far the
freea gtesetorlap.
far tesaitlm aad araaaa ta Improve
lha aeapleaiaa, aad ret aegleet year
whoa gray, hair to area aero
mm eeggaetlve ot age
taaa wrlaktoaer vroor comptoaiaar
Of tha twa, t4to easier ta preserve
tha aaUral oolar aad beauty ot the
hair thaa It W to have a good com-
P. CCrUon
' v
maarasa at Ryaa eaaftt.
All that to attassary ta the
stoaal aaa ef'Wyeta'a Sage aad Sal
pfcur, eeaMawo wHhafher vahtaale
raaedlas for; dry, bajah, faded hair,
daadraV, ttealag soalp aad falltag
hair. .Attar a few.appltoatloaa of UU
ilmplakarmlass reaadr, roar hair
will gradually he roatared to.ltaaatur
al color, la a abort tlao the dsadruif
will be rcaaved, aaiyour hair will
aa toagar eoma aat, hat wUI start to
grow as aatare lateaeed It aheaM.
.Ooa't aocwet rear halrfor H goea
farther Una aaythtag etoe to aaka or
aar yaar gaad laafeg. Tea aaa bar
taJrreaadyat aar drag stare for
rear drag
back If raw
are aet sattoRad after aetag' Pur
chase a bottle tadayt Tcu'wlU aaaar
ragaat'tt wham pea raaUat'tha tfatacv
tftr eeatsNa'balUo.
atot wttl rVear a
Whit la
A contest case of eontlderable In
tereet waa heard before the oflclala
at tha United Statea Uad offlce thla
waak, aays tha Lake Couaty Kua
laar. John a. Morgaa coatestad C.
Pltch'a desert toad, eetry oa the
ground that the laad was aot of a
desert character. Tha toad la ques
Men. la located north of. Ukavlew la
seetioa 21, la towaeelp 17 south of
raage 20 east. o;C. Ulbbs sad C.
H. Combs rspreaeatad Mr. Morcan.
wniie l., r. Cobb, reareaaaUd Mr,
Pltea. Coaalderable lastimeny, both
direct aad croee-ciaalaatlon, was la
irooacaa, ana while ao decltloa haa
aa yet beea made by the oRclalt, yet
It la qulto certain that the case will be
taken, up to the secretary of tha In
terior before a flaal deeuJoa Is
reached.
The weddlag will take plaee al tko
home of Mist Doaagaa'a titter, Mrs
Ana Campbell.
''' ' - 'J. -
If R'a worth tothnaf Me
euriag. aaa CbHaila at i
street, or ahoVg.
9
VOR ALR'at PRANK M. OPT
pi,', I. XII t. .1,1 !!
aaaa k wttl
tafBHrlaBWavaaJU
W i awfgTaaaaajaBaaaa,
. LX
Rarrawa Ran aheap4
Bart Sarrowa rataraad Monday eve
from bake couatr. where ho
waat aaaa time ago wltk FrankJ
.I. w areaasa .soma
sheep,. He says that-he aad Mr.
Meoalageamp purchased 1,090 head
from different owners la that aart of
the eeaatry, aad that they will bring
the' here before long. Mr, BJoom
fagaaap will ratura la a few days.
FISH1N6 TACKLE
aaaaaaaBaaaaaaaaaaaamm'
We have avarytblsvyea
"w or aat seaiaf trtff I
""" "" roaa,
.aaaHa, atc.We
teats, suae jwd ea
1J'V' '
cutm STOIE
' ' afaUaVaatl LffaaV
atPwal aVafVe
raat
A'
6V' U. :
,'i
w
t'kaaa'
-t.V
P.; tSrWISaeti&'V
tAW
I
.,auu:l"
it
-A,
;
ajaj an rr mim -"i.
"' ' ' -S-3Bgmrtif'
niiiuiiuAuyuS
toturalahava,a.u...rl;
ratreaata. .i. " ..,l IM
k.r;awaiuM xTS
4t lasary which eat..!?1.
'Kl, appalaw'J
' dive.. Aad modara?1
Plaabtag hM JJ fi1"
m'TV ' -iTtoll
alike, for few mm 72
a so ,m .. noitTui
to afford what wM,JV
to au alaaai prlc,,M j,
belaitallad,callUDop.ty
A Clean Scalp And Healthy Hair
Mauy of your frlaada bare tound that rimutUat tm.n .
i.ulr -sou aad glossy aad a sculp fre frein ci.n.lruB. ni"'
Irom the use of " ' r"'
NVAI.'M MIHHUTO.NK
l'l,U It the protedure
Wiuh the hair with warat n ami a pur ,Mv, ...
oulilyrub lha aralp with a HfbrMilia.l,y lllraui6.r-i! !!
in h and dry the hair before eemblag r,v
I'lmie undarataad that lllrtiitnne li mil ui.nl. k.i. . .
II U a fnlfa toed., ,r u''-
WliUr M ihsisafPAi rlraaara, U .1., p,,!,. ,
tt'lel art taaaoai tolas aal atlmalatta tNr roots of ta
inlr raaaivaa ah) iaadaaf aratrats ha rrtara m
praaorvaa tha aa4atal haaaty aad raW af Dm hair.
NyM'a Hlraataaa'ahaaM he oa your dressing table
It sellaatfa aaals aad It Hi the bottle.
UNriBHWOOD T
WESTERN TRANSFER CO.
leal. RrelaVaea l-hoM i;u.
Ill' aajRvafii
MOOAOR ' PIIKH1MT
MtlVINU AND UHftRRAI. TK.t.Hfi:il
PIANO MOViNR A aVRCULTr
raaaeaaaral-lehed VsT ami allverel mj I'Uce la Teas
JOED &KiH?p& Proprietor
ININ J. Sl'MWAIT. Prtaldnit. K. M. Hl'ltli; Vlrf,r,. m Twm
IIKItr K. WITIIIIOH. Narvrtsry.
Klamath County Abatract Co
ABtTlACTlNG
y
Urnnn laMl Irrifjttlo. KiglReen
HAPa, PLAN, aRAIBpaj
Vra alafafaLa
Kiaaatk 'ills, OrH
We Welcome Small Deposits
DM yea ever, atop to thla that a hundred, small acceuate aart
. a beak stronger taaa a deseo 1 rga oaeaT That - o' eur t
ror urgiag ma aaa at uaiiea moans to iraaaact bu nuiinatt aaa a.
Urge aecouata are welcome, too, tWit It our purport temne
ALL tha people. M '
It mattara aot wkat ameun af Money you have totdtpseH at
will accept It at Uto beak. W vatoome the small depositor, asm
tend ta hla the aaaa toaeldera lea aad courtesies sctordsd to sM at
cur petreae. '
Our eaateaars all kaow tats.
v
THE FIRST NATIONAL BANK:
Giftta. 9100.0001
r
IR
.-VBR
aaaMrl
Amateurs Notice
.. vf-1
( 1
Wc art now prepared to do
expert developing
Have your beat negatives
enlarged it minimum cost
All prints made on Velox
. Paper.
, Satisfaction Guaranteed '3
- ; .v: -" a
iTervthlng In the Camera line
WH1
.in si
. ' . .1,
mAH
ttSL
DRUG CJ
IN BUWNEtaTOR YOUR HBALin
lr'
a". K) , i'
,(.
.
'"S-:;a1,
.
V- ' '
iij

xml | txt