OCR Interpretation


The evening herald. (Klamath Falls, Or.) 1906-1942, October 24, 1912, Image 1

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn99063812/1912-10-24/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ll
HH
ft
'
$
'a
i :
'
vrruM by tim
UmTW MUM MMWI MMT1CH
SavtaU Year Na. IM
' , :
Pe itunftta
"' ' '.It'tMMi . .. . . -,
'. ' .A ft," " !,'.
,(?, , V" Jf y r' ' & J.
"V " $, ,&
..r? -
fw n- . JW,,mw
Jfcfato.
i ''
!? V-"
.
:h'fyfc -
Sett
(At
V. i
w .' jtl
y TV
I'MMT
C ri
jj
t, ' i !.. ..
. "yyV-
KLAMATM PALM. OMMON, fttlRwBAY, OOTOMM M, ltl
-- - w TW -M, llll UW THVIWr, OOIOMM M, lg fJ pjp, Qjjg-,
Mexican Court Martial Orders Shooting of 200 Rebels
Adrianople Blocks Allies March on Constantinople
nni nirno inn i lurnnnrn ninnrn nrrurnrrurtTmm!7!!.
SOLDIERS WILL
DRAW LOTS TO
DECIDE FATE
Mfcl'LT UK THK COURT MAHTIAL
HHOCKM CAPITAL CITY
meargrst Ueaeral With Me MU aad
.Number at Mm weldlm WW Ho
Ural to Baa U Oraeral Hottra
rmHn at Us Trial On Mm In
Kvery Tea NMi Pace Um Hril
NEGROES BARRED
FROM 016 FIGHTS
OFFICE SEEKERS
ARE VERY BUSY
lit Prate aervtee
MEXICO CITY, Oct. 4 It u
laaouated today that Dlaa, hU ataff
tad on out of vory tea mm of hi
leejaaad will ba that. The cltjr I
leetkid.
Thi Dli farce captured at Vara
Cm rnUrday aumbera 1,000 maa.
Tkb aitim that too of them will be
mecuttd. Tka maa will Iraw lata to
eetemtse who, will .la.
(beaut Hallraa preelded at the
emuaertUl.
MW VW1KI.KM PRUK FIOHT FRO.
VOTOII OFIKHH A NKW WORM
CrMMItO.NHHH' RKI.T Pint
UNITKMKNONLY
Jailed rraai servkw
l ANOKLK8, Oct. 14. Specific
ally icaptlng all aegroc, Fit bt Pro
moter McCany la out today offerfSg
a naw heavyweight cbaaiploaahlp
bait.
CaaaaiMtaa Adjoarae
Unltad I'raaa service
WA8HIN()T0N, I). C, Oct. 14.
Tbtra wrra ao wltaauaa bafora tha
Maatorlat laraatlgaUoa coatnlttaa toi
day, and aa adjouraataat waa takaa
unlit tomorrow.
AH HAY OF HUtCTtOK DRAWH
.NKAR CAKIHOATKH ItKNKW BR
KOKTU TO MKCVRK AMMTMINAL
HtiPPORT
With bat twalva daya ramalalay
bafora atactlaa, couaty caaoldataaaro
imtUac la tba flaUblat tochaaM
tbalr caaraa for votaa.
Tba graatait latarait locally U
Ukca la tba raca for tba oea of
abarlf. Tbara ara fla caadldataa la
tba Btld, lacludlag tba rapraaaata
tiro of tba aoclallata, but ua raca will
probably ba coaBacd to tba ragaUr
lapubllcaa, daaiocratlc aad two la
deiaadaat caadldataa.
Krlenda of aack of tba caadldataa
are coaldaat of auceaaa at tka potla.
By raaaoa of kalac tka ragalar ra
pubtleaa caadldata, Ckarlaa Law la
tka favorite la tba battlac, bat tka
TURKS 1EFEATE0?
battub reports
areInflicting
KIIVIANS
MAVK
tut TAT run
KMKMY
YOSEMITE NOT IN
IT WITH CRATER
U-rAilTAatANTMrr-oriK.
MW tMT MOB WOtTMUH or
UAMATB OOVKTY FAJW i4K
uoooNtmr
KNIGHTS TEMPLAR
LODGE INSTITUTED
omw ixmwhc orrn or
UOH AMMI IX
Tfciif-
, Dr Tru raaerta tka blrtb of aa
'pcoad boy laat atfkt to Mr. aad
Mm. Albert 8Mllk.
lk. ur.ll aU. .....
VHM . ( pWMHiT. ,
raturaad laat avaalag froat kta vara, raca la coacadad ae cloaa tkat tkara
lion, wklcb ka apaat wltk ralatlvra kava baaa but faw bate awda.
aad frlaeda la Aablaad. Wltk tka opaalac of kaaduartan
Huparlataadaat W. r. Araat aad
Mr. Araat laft today for Cratar Uka
wkara Mr. Araat will look after kit
caaili la tka park aad gal tklaga ta
leadlaaaa far
tl. (tenaa aat la.
TwHka
Oraaka Maw
Kvarr
HUH
Taaw Mava
If.-
1 P, Canpball of Tacoaia and Mr
aad Mr. 8. r). Caapball of Saa raa
akto ara In tka aHy. Mr. Caaipball
rmnlly acaulrad a aactlon of laad la
Ua couaty.
Oraaka te VlgaM
t'ttllad I'raaa Barvlca
UM ANOKLBw, Oct. 4. Oaa
buadrad Oraaka laft kara today far
tba war la tba llalkana. Tbara ware
patriotic acaaaa.
on ll&la atraat by tka rapaallaaaa, li
la atpacted tkat aiora lataraat will ka
arouaad la tka praaldaatUl caataat
Up to data, kowavar. tke lataraat
arena to ka wntfaad.ta UM.faaa.rar
1 -' Mfr r -
CTiy .' '
! '
Keeps Silent to the Last;
' Sheep Herder is Dead
With Side Literally Cooked, John
H oUcn beck Lingcri for Six Day
Death Comet thia Morning
MtlaUlalag to tka Uat atrkt Hollaaback dacllaad to tall aaytklag
Mtaea aa to kla aataeadaaU. Joka
Hatlraback diad la Blackburn boa
Mtal at 4 o'clock tkla ataralaff. after
aftrl&c ait daya from kuraa am
tOaed wbaa ka fall lata tka kot
trl&ii aut of. tkla aHy. Hollaaback
"ffi4 to ka iMprovlaf uatil yaater
V. ba ba taak a tura for tka
r About I a'alaak UU mora
, wbaa a auraa vlalted bU rooai. ba
aa to ba about tba aa-a, kut
Mn tba aast call waa auda tka aau
Mdaad.
I" plta of rapaatad afarta aa tka
JJt of tba attaadlag MrtMaa. Dr.
"flint, aad tka auraaa at tkakoaaltal
about htawalf aacapt tkat ka kad
harded akaap atar Wallace, Idako, a
faw yeare ago.
Dava Kdlar. wko aaiployad Hollaa
back, autad today tkat ka kad ao la
foraiatloa coacaralag tka daaaaaad
Hollaaback kad baaa worklag for kin
but a couple af -oatkt.
Uat Friday Hollaaback. Ured attar
taadlag guard ovar a baad of abaap
all algbt, laid down oa a pUalt
ttraackad acroaa tba kot aprlaga. Ha
fall aaleap aad fall Into tba bolllag
water. Ha aucaaadad la gattlag.out
without aaaliUaee, but ba waa aa earl-
(3oaifauai oa raga )
Mother Prays for the
Punishment of Coon
Mra. David Terry Saya it Would be
( Wrong to Tell What Should he
; Done to Him. Health Poor
."ihtd uttn Barvwa
N8W YORK. Oat 14. -Mra. David
"' Motbar of Jaakakaaaa'a wlfa
iMltte4 MMaa,' waaiaaaa ta
-vuaiya today, fer ban la
IfOk
111
" wy dai
.
otkar glrU fraai a alaUtar fate." aha
aaMi "mj awn oraaklai bardaa af
aorraw will ba aaalar. It wmM ba
wratf H aw 'to" toll what tugeU ta
ba daaa to JaUana. I aai aat tka
)ud4r. Oad will do tkat. Hut avary
ajfM I pray tka.Lard to puaUk tka
aagro aa'ka daaarraa."
rKOrOHITIOM M MADK TO HAVK
THK OOVKRNOH OT CAUFOaV
MA APPOINT VIW RHGKKTH.
TO HKLROT HTATK BOARD
Uattod Praaa Sarvtaa
8ACRAMBNTO, Oct. 14. Alllaon
Ware, praaldaat.of tka Ckleo Noraul
arkael, aubatUad to Ua Nartaara
Callforala Taacbara' Fadaratloa a
plan to ra-argaalaa tka atato aduaa
Uaa board. Ha ptoaa to kava Ua
tavanwr appabat a board af Iva re
gaata, wka wHl apaalat Ua atato
board af edaeaaJaa. tkraa praaalaaat
adaeatora, wka wlU give all of taalr
MaM to Ua adaaaalaterlag of tka free
tait book ayatoai U Ua tkaaakaa
amaadaiaat la adopted.
Uattod Pi
LONDON,
taa ataak aaahaaga fraai Sawa aaya
Uat Ua bjajiaaa kava aaatarad
Kirk KINaaat.' Tkla eaaaat ba aaa
Arawd. drlagejple aUII anat toM
aafara Ua raadl'to CaaatoaUaaple la
aa. .
If Ua flaaa'aaaaaata la traa, Ua
eaaaaltlaa wara pfibably larrltc. Bat
raparta ara aawMttlag.
A Baa ilajaiak aaya Uat aa avt
atar law avar Adrtiaapla farta at aa
altHadaar l.tad aat.vJa iifialil
babWa aad eaearaeT pAaMSTMfriai
Tkat Crater MaM al Park attara
era weadarfal atokte for Ua toarlat
Uaa aajr atker park la Ua UaHad
SUtaa. wHk Ua aaaatMa aaeaptlaa af
tba YcMeweteai, la Ua caaddaat
oplatoa af taparlateadaat Araat. wka
ricaatly aUaadad a aaaUac of an
tioaal park aapartateadaate keld la
Ua YoaaaUto TaUay.
Tba great Yeaeenlte baa aatktag aa
tba park la Ula eaaatry, aaaardlag to'
Captala Araat. la fact. Ua waadera
lm.ot Ua YaaaaaKa ara aaUlag eaaaparad
tcUaaa to baaaaa la Crater park.
'Tka fanaattea la Yaaaaitto TaMar
la dfeiaat fraai Uat la aar park,
aaM Caaaaaa Araat. "la Mm CaM.
farala park taara la a ataaaal fanaa-
Uaa, wfcaa la Orator park Ua faraw
Uaa la valaaale."
AT
BECKErS; FATE
ih
I6IBRTS1JI
mmm
r:
Tka far-al taaUtattaa t OavaJr
Caamaadrjr Ma. tl. Kalaata Taav
pur, aaearrad.at.a aiaatlag to Ua
.WHHaai B.i
awadar af Oragaa; R. D. Rakerteea
deputy graad racardar, aad J. B. Tap
aeatt af OaMfarala wara la aaaraw af
Uatottlalaan
Tba aaVaata aalaatod brtaa aaw
Deaptte a aiaaaaaa traaa CaaataaU-
naple tkat Ua Sarlvaaa kava been
(CaaUaued aa Paga 4)
NORMAL TEACHER
HIS KW PUIlMKICHii
SfEK REOUCTI0H
KLPSNK1S
Jofaa EIIU toft Ula awralag tar
kla ranch oa levea Mlla Creek,
LOCAL WVINHai CO.OrMRATB
Wrni TMR HHRALD IN A PLAN
TO PVRUW WKKKXY BdaV
OOURBBJI ON LOCAL TOPKM
a-tawawNaaaa-
la Tke Herald each weak Klaatath
Palla mlaUtera will tall Ua public
what they think of tka eoaduat of Ua
raeldeato of Ula community, aad
oler aaggaatlaaa aa ta kaw tklaga
may ba Improved.
Commencing Saturday a weakly
c'rmoa will appear aack weak. It
will ba written ky a local mtaleter af
the goepel, aad will deal wltk local
aubjetta. Tba flrat of Ua eertea kaa
baaa written by Rev. J. I. BtubbUi
laM at tka Flrit Preakrtorian
aburak. OUar. atajatara to Ua alty
kava niraad to Ua pwa, aad It la
paated Uat'muak good will reault, .
Tka weakly aarawa will ba brief,
aad abauM prava lateraetlag. r
Alto RaHMKMT OP M CRNTB PMR
THOCSANB H BBTI aBJMi TO Bit
TOO RlOeV-RATK OP a,CKNYa
W WANTBtt)
But twa dayaaaanla far prateate'
4o ka tied wkh Ua aaaaty beard af
aqualluUon far Ua redaeUaa af aa-
aaaamenta made agalaat praparty; la
Ua couaty. Sa far Ua beard kaa ra
ealvad kut faw protaato tram todlvld
uala. but Umber aampaalaa ara vtoar-
ouaty abjaatlag to tka aaaceemeate
made aa Umbar la Ua aaaaty.
Accordtog to Couaty
tba timber waa amaaaad at IP eeaU
par tbeuaaad. Tba Umbar aampaalaa
waat tka aaaaaamaat reduead to (
canto par Uouaaad.
Tka aaaeaamaata wara kneed aa Ue
erulao receatly made by Ua aaaaty.
ANNOCWriBMBMI Ml MABC OP
BRtONt) AND IMPROVBajRXTI.
MAaMaVtMi WKX Ml
RUC POM BTUBoTNIB
AVAILAi
Oaarg J. Wakaa,
Maadar; B. R. Raamaa, OaaaraMama;
a H. WKbraw, Caatota Oaaeral; L.
P. WHUto. Raaaraar; Ckarlaa Oravaa.
Ttaaearar; T. W. -I
Waraaa; Dr. L. L. Traaa. Ji
Wardaa; L J. Kaaaa.
late; L. a Mile aad P. L Wkato.
dCBTfCR
.A,
t ii
Tac'MaaaM'
A .
v All Pama M - j,., ,
.. . ,.," i't j- .
. " '7'
-y ' . 0
NBW YORK. .0
toaaat, or Pattoa
.'"at Ua vaaaat to aaatoat aa I iM k
mm aM aatta'ka.ama JAaWto af Aabt V
mm Baan T .r 1
.- r i ' i t r
At 1:M n aaaa a .ka aaam , -
Itoadard : MaJbaaa Baaaa. raaam waa ktolMd ami JaaBaa atoB,
Warder. KM Taa Rtoar. aMiaL aaaagad aat tm. ' - ' ' -
filiaii U.i juxliU ward I1?. J Lgj " '
rram ptaaa laaiaailag Mm aartoaa lajl mnTaTlK TSTffareuTJL: '"
Btoeaa af Mra. Jamaa bwaam at;Uat ar aaM till HMTal aflU amnitoi
alaea..TBka la aaetoreag tram mdmaW Ual MBai ami la'aaaBiaalakaf n
malili'--niiTliBi ';t.. aMadmMMamflMa "
T"-- taai. a vaadtot at aa am ia aaT
aaraiaaa Baaama daavaaaaaat aaMaaamanaaV 1
i ccwakttnoplb. Oat. tiV-it "t .Tlu rT ati yyi
kate nalidlka mala tanlaa'aimj .' ' Jaaatee JM. ejatokMto& w '
la Attmaa. aaartoc 1H..M maa. aiSMlpSaZX '
Tkara la aa eeaarmaitoa af Um. Jary. .,,;;Lr ';."....' JlZ. "C ,'V . '
m mmmmw i -w-"""i i mm -j mi anwaaaBBBwai
rt .('ii '
Aa important aaaauaeamaat w
made tkla moratag regard lag Ua
klaaaekeal library.
Aeeardtog to Ua aaaeaaeimiat tka
library to'ea aalaraad by Ue ad
dKtoa af aavaral kaaaa whlck ara
wpeetid any 'day aaw., aavaral an
aalaea kava baaa aabaerlbed far aad
Ue.atudaata am kava a akaaee to
road all Ueeurreat aawa, aa waU aa
MINISTERS WILL
WRITE SERMONS DETECTIVE IS
STATE WITNESS
CASK AOA1NBT 1TAUAN, LABOR
LEADBR WILL aW,OBNOLl7BI
BY PrXMHtCVTION RY TMR RNB
OP TMR WRRK
UaHad
IALRM. Maaa., Oet. Jd. DaHriat
Attorney Atwlll inaeuatod Uta at
taraaea Uat tka atato waaU reet at
tka and' of tka weak la Ua eeae
agalaat OtavaanlttL ,
Ckarlaa Baaearda, ,aa laaaaa da-
teetlve, toaUaad Uat ha kad kaard
Ua dafaadant dallvar laaaadlary
ipaatkaa. aad read laaammatory alr
aalaia-tanad Ua dap kitari Ua La-
aa. woman waa atoaa. - m uati-
tad Uat-on tka morata tt Ua rtot
ka everkiard Ua atrtkato atoaalag to
aMaaktka atraat earn. ;
aaiUa amy Maraty,
m, a atadaat map take a beak
fraai Ua aweary aaaa "ekaektag ar'
wiu Ua toaaaar ta aaaraa. 1W
Taa aaaa
year was a araat Mnpiavamaat far
tka eckbel, aa H aetpa Ua ataaaau la
all af Ualr ataatoa.
Tka tabrary kaa baaa Sand aver.
aad taa aaaaal trateiag baya auda
aavaral raadtac toMaa. wktek add ta
the attraaUvaaaaa at tka,
The heat eMa4MM-al
A apatom af aay aRy aadar M.Md
af Ua Ukrary akj laajalaMea la Ua aarOtara dtvtalea.
aaanaaaaaavwnaawav waaaiagtoa aao
Make, W what la pramlandi Klamiik
Palla by Ua aHilali at Ua-PaeMft
Talapkaaa aad TaUgrapk eampaay:
& P. Cola, dlotrlet traato enter, aad
B.' O. Waatkarg, gaaaral ferema'a.
ara aaw la tba city aaaaaHlag ,wRfc
PUPIL TALKS
. ABOUT DEBS
MMM ANNIR MALM TBLLH LIFN
8TORY OP TMR BOCIAUliT CAN
BfBATB, AND RXPLAUW Maft
PLATPOfaM
A talk waa given ikla marnlag to
Uta klgk aakaal aaeemMy by Annie
Hales, a Baaiar. ragardto Ua aaclnl-
iat preeMeatlel aaadMato. Baaaaa Y.
Dabs. fdMratapakof ktoUfa.aJil
Uca abaat kkptotlarm.
1 kla la atoag Ua Uaa at Ua aaaaga
Ip tka ueembty praajram. watoh was
atartod ,n paaaU, aga, -,Ta4ka kava
rasa arraa ay aiaarau.awaaau re
garding Ua'praaldeaUal aaadMata.
iPvaMMwiv Twavia aafiPNaMaw iiaaaw
vaR aa4.WaaiawWlaMB.,
purtofT'Ua yaa?. aaaa atadaat h
aapaatod to' taka a part to'aapaawty
T,ba,wU he aavaral 'ptoyagtvaa
a. , . .- .
Promise the Openton
Will Krtk CT-lir RmnV
v6 I
A
. i'
v
o
Many Improrementa an ruimlaad
aaa tka -"-t"----'- -- - -- waaa .-S'''
1 M TTtwBf7T5 TrT','rBB,W;
FMlpimWiii atiJf ihi Liiaat
.i . .,:: a .
.. V
" .-rtv-St-" . j
v
I V
atalUaclUa'iBaw
of assart
Btoatrla
.A4.Ua
- .fl
aaaamasaasaaaimT v- ft
mwj'a. a Air
Mw M aan aaaaaMaedaUaa aa e
Maaagar aartaea1rataUvatoaWW UeeKy aaaMada, sad Ua
ti.lt akb.aid' aad t,v
laaatodka-aato-J
fra.Ua Oaaaral
"-, , rj
.bat Ua aaw awRakkaatt kaa ''
aaapaeky af' Itt Mparatoifcmaa.it
wniea.wrU vary Httto
ka laireaaid to l.U.
' !
af .Ua.pkoaM la aaa saaatt
WlU;UM.Iaraja aadlMaaal
pragraM of tka work af rabalMlw
tba intern la KtomaU Palla. ..
'Tka aaw kama.af taa aompaay aalM K wlR eaabla; all .af Ua:fcaaV
avaaU atraat to aaM to ba Ua aae-lftoM aaaUaa af Ue'ewy to i
aad beat la aspearaaM af aajr la Ua
entire tkraa etetos. TWwerk at.la-
aansaannanaaBwmnwaBaaaBaaBaavBBaji
vata Maaa; aad wttl raRava Mm aaa
1 Miiaitaa aa IVaa II 'JZ?
Told Tales to Hubbjr
While (My Dreammg
Xt aU
f
'4.j .. ,' m -if-.
Awakend,Mrs.LawtoTesttflesTaal
She AdiaHtod to Her Hosbaad
She HawdTold Facta in Siaen
j. ,,',1fjt . . r '
OatwdPraMl
BAN DIBOO. Oat.tfMre. Uwla
amaaaaMaaaaaaMpa i
"i . 1 . .
f .. . . 'i'.Vj.V"'.
taaaitoa aaa,; aaa iaa sma
waa
glatrMt -"-"
w ranrwa awa waj aa-aa
aar. Taa
a:;todap.;kai Ua ?, Tka wHaaas aaawad
.was aarmataa far uat, bar kasanadl waa
. Taa wHaiia wkaas ajaskaad la ka kUtod Ua
trial fat aaj M tefM maraaraf nhakad trat
f - - i v - . ' .- .
ipvaatar Taovar aaa am. wsm,
aat Huafaiil. tlAi . 'Aaja..te naaaai
a aanananaasdaaadBaMaaa baaalaaaa ar aaaaalaaa hf
r"CPP"MBaswswswsws asaaaaa.BwsrwwmBwaawaw w a-aaa a-awsaaawwaawaaj awaaar
f t
.' 'Mf'J
r
AA
H.St
V1'
1'-
V . '!.
'
' , T :
l1 ' . A i
" .1' . -.1 ''
'
".'
n
y
? . -..-. 's
wawsai'? ,
w h- kEi Jit
aaaaaaa, z . aa
mtmmmMmmm t . i
Mawdb VJML, f i
aasto. almawM-wawr
i iw awaa as war -awaav ,'Mfc
aataaa-aa' asawMf Mi mawm
mtwmmlmLimB
v' -"Snwsawsa!
V!
'i.

xml | txt