OCR Interpretation


The evening herald. (Klamath Falls, Or.) 1906-1942, November 06, 1912, Image 2

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn99063812/1912-11-06/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

Vi
if-
kmwmk
4 V
ThcTunpt TMemtrt
alivt wmr
,
Vrrepk Drama.
BemeaCmedy.
fee!,"
LttMatoreme,
state flktek
BeMt -.Drama.
MArin MILT AT BiBS
poucs
o5
&iM$i Directory I
A 1iiiiiMLm cttr. Twa wl
0 . lMHS HHrtathW. -
nV ski ak,l tl
asWtumaii omciet "! r
W.M.TIMMS
ItneQMiiic
UMm
OMHMIftUi
OHMOafNOIMB
Call er pheasj to
BKAlMLKT.MAlUnH.09.
PkMNJT.f Mala ft
MM Vv CsrpH I
awe! ewwadrrCsmMtst'
HHBVI
nn ; is ;;i
Tora ranirs
WOOD
V i
DryMvWMi, 3 ci
wckWc'MlMd
Til uliHr hm.
CVW004 Ttrd
ItlLlMXibDiVliJr.
L .smokm
Oar KMhfM is Good!
Our Cutomen rt Coed!
Because our
Groceries
mreGood
A complimentary order mill
convince you.
Your, anxious to please.
ffMlHP. lifypfj
U.1ACO
Y
1MI
i
Try e"n of Ar
"AM
pTKK"
Xom Bettor.
'" : f 'B
Fine Photo
.deer MmIit relaUve
kfWnke. Way
tbst year, a
OeftT
,
bHBB
, --.
J).I.MNI
WJMM
w mewfer a sbM
IWMjWtVflfWi
As eritaeed pbytogrspk
age amJ gkAgmSnsnemn aaaiflaBt Wma
TeT emVTJJ TTTfVIVK3 sTT4WaBa aamawua
BOM employed tt0 keiai tkla,,
mark tor yea at tka v
CWTAi E STUMv
J fern Km r
EST A WANT
4PBK TIJ
IIOODUKtlOflDlT
, 1. 1. . i. ..'. i.
.Just
Think!
i
ry We
Year ray
wkat ye Ml k kMYM yon
to kavsrttoakr It fM ar m--
ymi for om oft oretwlon
Wt 9rt4t omrMlTM oa tat kl!i
taat gU w Mil, aid tat
Kttoat Mrrtaa w girt ocr
atraaa. WaJaara sraearlaa
FKCITH
TRMttA!
I
Van Rlr Bros.
PhncflKi
HSilNfi TACKLE f
Wa, hava. ararytaUc aa
Mal.lar taat laklac tr1:
Kaak, Uaa. rota, faah,
aaakNa. ate. w.rtat
tnlf, um aad jMaplag
THE GOli, fTOIE
4. a rriiajKHW ' c
W ooj Wood
i..
Slab Wti T I2.5IU
vflaSfflal ' 2Jii
44 "" u ift UCi
&
m. m 2k
'M,r '-
' ,.x
-Xf iMwnwnat
;-M'P,iPCjirlon
'i ui!' . j K
Don't Chew
the Rag ,
But go to taa Baaata a4 kay
iom gum.
Twanty-foar dfCaraat araaaa
aaytfwble will claaat yasr
teeth aaawaataa year kraatk.
1lreNblma mta
4Wibiaat.
THE EVENING HERALD
W. OSMtTH.
Mttor
Pakllakaa dally aaaaat taaday fcf tka
HaraM Pakltaalag Oaaaaay af
KtaaiaU ralla. at 111 TaaHk M.
Katerad at tka poatolca at Klaaatk
IMla, oragea. ror raaaw
through tha aialla aa aaaead-ataaa
tattar.
Bubicrlptlon tarma by caail to aay ad-
draia la lha Uattad lUtai:
Oat yaar I.0
Oaa month BO
KUUIATO fAUA . OKBOON
WKDNBSOAT, NOV. , !!
TIE UMMTM CMn VITE. ;
Continued from Pmga 1'
Preeldeatlal Elettow Ttt tl,
Wltaoa IS. CkUa 1, DaM Id, Reoaa-
raltM.
Caagraaa Abareroakla It, Clear
er 1, Qrahaai 14. Slaaot SO.
Valtad Butaa Baaator Boaraa K,
Clark . Lama 14. Pagat S, Raata 1.
SaUtagS.
Mala Odkera Becratary of Mata
Kaaaedy 11, Olcatt 41. Raddaway
IS. Ryaa II, wklto 4.
Jaatlea BapraBa caart Bright I,
Aakta 4t, Blatar tl, Waarar It.
Dairy aad Toad Caaualaatoaar
Braaaa II. Daahar 4. Laa 10. Mleyla
4T.
Rallraad Caaiilaalnair raaifkall
44, Vagat 10.
Ptotrlit OBteara PraaeeaUag At-
taraay Draka 14. Irwta II. J .-
Beaatorf-Satoa I. ThoMaaaaM.
Taaag tl.
RaaraaaaUtlraa Tarkaa 14, Oram
S, Baaltk 48, Btoaraa tl.
Oaaaty OflJeara Bfcarlt Origaky
II, Kawxkarat II, Law 41, Btaaara
I, Walkar I.
Caoaty Clark Da Lap 11, BUrar
10. BtetMora 10.
Ceaaty Traaamrer Daggatt 4t.
Maaalag 41, TyrraU 7.
School Bapariataadaat Alaaaadar
41, Pataraea 41.
Amaaor Coaa IS, Cowlay IT, Laa
t.
Coaaty CaaaJaaloaar DUor II,
Hagalatata . RKtar 11.
Bmrvaror Kaary 14, Klate 14.
Caraaar Bay II, Wkttleak 41,
ItlKiatd.
Tnilact OBteara Jaatlea at tka
Paaaa. LiakrWa Praetoet Oawaa II.
Oravaa SI.
Caaatokla. Llakrtlla
Bakaltock 41. Saow It.
The Electoral College
8
r
BTATK
Alahajaa . .. ......... ........l til
Arltoaa ..............." I
Arkaaaaa I
Calltorala 10
Colorado .,...........' "
Couaectlcui " 1
Delaware '3
riorlda B
Oaorgla H
Idaho ,................
Illinois ...
ladtana t16
fowa .................'
Kaaeaa
Kentucky ........... "
IjuUlana .................. '
Maine ...
Maryland ,. ,,,.....
MaMachuMtta I
Michigan
Mlaaaaeta 11
Mleiourl ............... lo
Montana ......... 1
f Nehraaka ..,.......... s
Nevada ,,,,,,...'
New Haataaklra
New Mexico
Naw Jaraey I
New Tork ' 1 1
North Carolina '
Nortk Dakota ll
Ohio ii
OktahoaM St
Oregon ....... t
Paanaylnala ..............
Rhode lalaad 4
South Carolina
South Dakota f
Teaneeaee ......... IS'
Taxaa ...... '
Utak .......,.............
Vamont ........................
Virginia ........................
Waaklagtoa .............
Wait Virginia 7
Mr lacoaala ...................... ta
Wyoming
Freaideatlal Klactora Taft S,
Wfleea II, Caala I, Data f , Raoae
Talt 17.
Coagreee Akareroaikla S. Clearer
1. Orakaai 10. Bteaott tl.
United Btatee Senator Bourne 7.
Clark 7, Lane It. Paget 0, Ramp 4,
BelUag 17.
Bute OAkera Secretary of Bute
Kaaaedy II, Otaott tl, Raddaway
7. Ryaa t. WkRe t.
Jaatlea Bapraaia Court Bright t,
Aekla 30, Water 11, Wearer I.
Dairy aad Teed CemmfcoHaaer
Braaea T.'Dmakar S. Laa It. MSekle
.
Railroad Cauyaatoaer CaaMkell
sl.Vagat.i: ""'' '.
Matrfct OaVera Proaeeatlag At
torneyDrake II. Irwla II.
Baaator Shipp I, Taeauaoa It.
Toung 14. ,
RepreeenUUre l-orbee j, Qregg
4, Bmltk to, Btoaraa I.
Coaaty OAkere Sharif Origaky
le.IIawxkurat I, Low tl, SlauBera 5,
Walker!.
.County Clark Da Up 17. SUrey
t, Blaeawre 10.
Coaaty Treasurer Daggatt 34
Manning 14, Tyrrell 1.
school Superintendent Alexander
Id, PetoreM 41.
ieeeam-rCoaa j, cowlar 11. Lee
.41.
Coaaty CoauBlaaloaar IMxom n.
Hageiiiela 17, Rlttar S.
Surreyor Keary t7. KIMs tt.
Coroner Bay I. WklUoek IS. Wll-
UalO.
RepreeeatoUre rorkea 14. rOegg
3, Smith It, Btoaraa 14.
Coaaty OSKen BkeHf Origaky
8, Mawxharat II. Low 17, Mamere S,
Walkar 4.
Coaaty Clark Do Lap II. Sllrer
4,Biaamarat.
Coaaty Treasurer Daggett 17,
Maaalag 47. Tyrrell 4.
Sekeol Baperlataadaat Aleaaader
tl, Patoraaa'41.
Aaaaaaar Ceaat. Cowley 10, Ue
R3.
Coaaty Coaiailaaleaer Dtaea 47.
Ilagleatota II, RKtor 4.
surreyor Heary si, Kieia si.
Coroaey Bay I. WklUoek II. ,WII-
UaS4.
racnaet OaVera Jaatlea of tka
LTeace. LlakrlUe Preetact Oawea IB.
Orarea II.
Coaatable. LlakrUle Preetact
Schallock It, Saow II.
-4-
Tka economical fuel' for win-'
terttae. '
, Learp ordere a.Lawraaaa'a
Cigar Btorav PMto 1111.
,W,W.
PraaldaaUal Ktoatora Taft 11,
Wllaoa 14CkaSa t, Date 4, Roose
velt II,
Congress Abercromble 4, Clear
er I, Graham 11, SInnott ),
United Stotaa Senator B-ourae It,
Clark I, Lane It,' Paget I. Rama I.
Selling 10.
State OaVera Secretary or sutii
Kaaaedy I, Okott tl. Red Ida way !,
Ryaa II, Wklto I. ,
'Juatlce Supreme Court ,'BrUht I.
Aekla II, BUter II, eWarai 6.
-uairr aaa food ComaM leloner
Hrasee 7, Dunbar I, Laa 14. Mlekle
21.
'Railroad Commlas.uaer-4l!amBbell
4U, Voget I.
'thrtH ORcera Proaaaw,tln At
torney Drake 11, Irwla 80.
Baaator Salpp 7, Tkaem) oa 17.
Yeuag 17.
aaa
a a l
aaa
a a
a
i t a
a
.37
aaa
13
10
. .
. . . .
14
a a
a a a
f
a a a
1
a a a a
a a a a
A
a a a a
a a a a
.... '
a a
a a a a
a a
a a a a
a a a
a a a
.
a a a a
. r
a a a a
a a a a
a a a a
aaa
6
a
t a
a
I
a a a
ait
s
a a a a
a a
a a
a
a a
at
aaa
aaa
a
aaa
a a a
4
a a a
a a a
a a a
' a a
'a.aa
a a a a
a a
f. M
a a a a
a a a a
4'
.V..
....
3
4
a a
t
aaa a i
I I
mi aa
itM l
It! !
a a a
a a a a
i a a a
Mil a
a
a a
a
a a a
a t
a
a a
a a t a
aata a
a a a a t
Mil
a
t t
a I
i a
L'A getTgaegav f'P -VwViKwL i .tvC"
i jVtfllKsTOTlw"glamsW JsWliXV
V(
SHOW HER KouJ
BANK BOOK
ml as a wnMble ,i ,h u
ncoinlia the faot' thai 0i,
taabea'-goodpro,!,!,,.., "I"
womau so MCf,,u rJ
accouiiUWHh th, ririt xri.
n Ihvliiga Hank I. , J?
ywfa of thrift, mint, "
sprtod iudgmont which willMaM
run In aoo.l stead In builnsisTl
lu uniii.i...i.i . . . "
j- - '"- iri. Wit
laal .."- . Kiin
First Tnit and Sayings Bank
Klatiaifk VbIIb. Orsinn
V V ' w..,w..
a a
a a l
a a a a
a a a
a a a a
a a
MM a
aaaa
e a a a aaaa
aaaa a a a a
mm aaaa
aaa
a 1 a a aaaa
aaaa
MM
aaaa aaaa
e a 1 a a
tea aaaa
aaaa aaa
aaaa aaaa
at aaaa
aaa a
a a a
aaaa
aaa aaa
mm a a a
aaaa aaa
Went Klamath Telia
Presidential electees Tart II,
WlUoa BO, Cbetn 1, Dees I, Roaae
relt 14.
Congress Abercromble 7, Clearer
I, Orakam l4,,Btaaott 73.
United BUteo. Senator. Boaraa II,
Clark 11, Lane 17, Paget 4, Ramp I.
Sellings.
Btotoeslsaa Bseretary t State
Kennedy ll.Oleott 17, Redaway 4.
Ryan 31, Wklto 4.
Justice Supreme Court Bright 4,
Aegln 73, Slater 41, Wearer 7.
Dairy aad Tood Commissioner
Drasee 7, Dunbar 7, Laa 44,' Mlekle
II.
Railroad Commissioner Campbell
1 OS, Voget I.
District OsWara Prosecuting At
torneyDrake 61, Irwla 71.
Senator Sblpp I, Tnompaon 77,
Young IS.
RepreaUtlre Torbaa 41, rOegg B,
Smith S3, Steams II.
Ceaaty OKsaen SherlS-Origaky
I, Hawshurst II, Low 77, Simmers 8,
Walker 17.
County Clerk Da Lap 47, SUrey
4, flleemore 10.
County Treasurer Daggett 71,
Meaning 68, TyrraU I.
School Superlntoaaaat Aleaaader
63, Peterson 76.
Assessor Coaa I, Cowley Bl, Lee
71.
County Commissioner Dixon 46,
itageuiem m, miter 7.
Surreyor Heary IB, Klela II.
Coroner Day II, WklUoek 14,
Willis 37.
Preetact Ostoera Justice of the
Peace, Llnkvllla District Oowea II,
Orarea 71,
Constable, LlnkriUe Precinct
Schallock 60, Saow 14.
State Osscere Secretary of State
Kennedy 4, Oltot I. Red da way 4,
Ryan 14, While S.
Justice Supreme Court Bright 6,
Aekln It, Slater II, Wearer 4.
Dairy aad Tood Commissioner
Brasee I, Dunbar I, eLn 17. Mlekle
11.
Railroad Commissioner Campbell
17, Voget I.
Dmtrtet OaVera Proaeeatlag At
toraey Drage 10, Irwla II.
Senator Bhlpp S. Thompson 14,
Young II.
Representative Forbes 14, Qregg
I, Saslth II, tSearaa I.
Oeemtp OaVera Saerif Orlgsby
II, llawihurst 4, Low (, Simmers I,
Walker II.
County Clerk Da Lap 34, SUrey
4, Slsamere I.
County Treasurer Daggett II,
Manning H, Tyrell 4.
School Superintendent Alexander
36, Peterson II.
Assessor Coaa I, Cowley I, Lee
ss.
County Commleoloaer Dixon II,
Maseuteta IS, Bitter t.
Surreyor Meary 14, Klela II.
Coroner Bay 6. WklUoek 10, Wil
lis IV.
I.
PMVaUew
Prealdentlal Kleetora 'taft
Wilson l, Cbala , Debs I,
rait ,
Congress Abereremble 4, Clearer
I, Orabam 17, Sfaaott I.
United States Senator Bourae I,
Qlark 4, Lane' II, Paget 4, Ramp I,
SeUiag I.
Presidential elector Taft B, Wil
son II, ChaCa 0, Date I, Reeeorett 9.
Coagreee Abercromble I, Clearer
I, Orakam 7, SInnott 11.
United Stales Senator Boaraa 4,
Clark 1, Uaa II, Paget 1, Ramp t,
Bailing 7.
to Oatosrs Secretary of State
-Kaaaedy I, Oleott II, Redd way 4,
Ryaa 7, Wklto I.
JuaUee Supreme Court Bright I,
Aekla II, Slater I, Wearer 4.
Dairy aad Tood Commlesloner
Brasea I, Duabar t, Laa 11, Mlekle I.
Railroad Commissi easr Campbell
30, Voget 4.
Msertet OeVsrs PoraocuUag At
toraey Drake 4, Irwla II.
Baaator Bhlpp I, Thompson It,
Young II.
RaprsaeaUtlTe Torbee I, Oregg
0, smith 11, Stearns I.
Cwaaty OBlesrs, Skerlf Orlgsby
4, liawxburst 10, Low II, Simmers 0.
wauer c,
County Celrk De Up 17, SUrey
1, Huemore 7.
county Treasurer-Daggett 14,
manning n, Tyrrell 1,
School Superintendent Aleaanred
U, Peteraoa tl.
Assessor, Coaa I, Cowley 10, La
IT.
County Commissioner DUea 11,
Jisgeuteia II, Rlttar 4,
Surreyor Henry It, Xleia I.
Coroner Bay I, WUUeek II,
wuiia 14.
Preeanet OaVera JnaMaa at Ue
Peace, UakyUla Predaet Oowea II,
urares ii,
ConaUMe SakaUoak 17. Baow II
VMtfsssnrtDn)
Kvrvtlilriy: In Altts0
smalimamasmasmaH
j:
H'l ll Ttr.,Mut of
llhf ruLtrTl'lv i. tVi .tal0(
the Mulnnuy and mhtr In4Iu
llnu: UlUr tiukM ,i BJt
Mlaj'rlira Timlin and rtwir,
.unir) (or
niiiTi: hi:vimi muiiim-.,.
i.iti 11 nn: in riu ,uu
HflOH r.l,KIM MUH,
iUhIi, hltll.iiirr) Mini I'l,),,'
IIIMIIH fMl5 MUSIC M
719 Main Hlrrti.
It. MAIisiiV, ftuptiHur
Ofcfi Hfise-3 NiKhts-Startias FriJiy Eve Niv.8
The Great Raymond
The world's greatest Illusionist, prntln tHnltlejr ih mm
novel, original and startling MAOIOAI. PKUKOItMANCi: itr tea
reived. Seventy tons of magnificent erenery, ataio itdlnn a4
parapbernatls. Juit concluded third triumphal 'llound-the-WetU
Tour. Plrst appdaraace la America In six rear. Matter of aire
clea and missionary dtmlrtk.. King of entvrtalnert and cnUtOltM
of kings. PRICKH, BS to,$l.
DON'T COUGH
Send U Underwood'! and
get bottle of NYAL'S
White Pine and Tar
It will relieve the Irritation, soothe yotr tavttt
and atop the Cough. Oct a bottle and tlttf
well wight. Large Bottles 90c
U N D E K WOOD'S
Corner Main aid Seventh
WESTERN TRANSFER GO.
IHHre liMme IMI. KratsVaee PkoM I3S.
lll'M NKHVICX
HAOOAOK
PIIKIUHT
MOVIXd AND aUpitlAh TRANHr-KH
ruNo Movrsa a mntcuwn
ellrered any llsrr la Towa
ivParM Vsaa4
JOR MOORE proprietor
ma
I :
Why a8apw the cow or h-u
ness the ttplug8,, without
a light on these dark
mornings?
W haw a full lime of Hami and .WetfJ
Gold Olawt NoK-Blawat dtth and hand lint"'
rarcn to wot you
W;ILLlAM C. HUR
......mmaawssaawaammwaw - x
I
BB-TJT-Ta-1
We Welcome Small Deposits
Did you ever stop to thin tkat a hundred small """""JJiS.i
a bank strougcr iban n dote Urge oneaTTbal U "0(1'" ,H,
for urging the man of limited means to transact his N"0" ,
Urge acc,ounU are wsleeme. too, for H "r ,urp0"
ai.i. me peopipf ' . d
It matters not wkat amogn of 'money yoil bays too
win accept It at tkla kaak. W ,waicama me i -"
tend to blm tba aaa aeaeldera Ian aad courtesies rn
our patroaa
Our custasaers all kaaw tkla.
THE F
mm
"ACS
1 r
k-W.V
.u . ifR, ,i.,,
"".. raw t ,v
"! tl'J-
,n'l.

xml | txt