OCR Interpretation


The evening herald. (Klamath Falls, Or.) 1906-1942, November 20, 1912, Image 2

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn99063812/1912-11-20/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

.;.
i ,.
ImO v,
V
r
n
Tlht Ttnph ThStrt
"JO A i". .. -
THE EVENING HERALD
W. O. BaUTH.
NWMMIr
SAUL .WUtu
mviMW rnraHiy
atteSMU faRS, M III
sts
V"
w
fMnn HMfim
j. r , j
Batered at U
vwiftt Ofsaoa, rw
tkreaga the malls a.
at
traaamtostoa
JHWll-tllW
hi
is:-
r
Pram
IAUn CNILY
"Vbbo vfaoa,v
t Katooi Drama.
Rear m4T8 Par.M
Btegiah Comedy.
-A WeH-Waawoa 1
ttabacrtptlea terma by mall to any ad
dress to. U CaHed States:
Oas yiir 44t $8M
. .
Oat moath
"h
KLAMAY rALU. . . UMBOR
WKBNHBBAY, NOV. SB, 111
,.
PBtB COOMdy.
liWMMk
Drama.
"ft
, MAT1XHB RULY AT BiSB
f ALL UOaiBKR rtcTvum
W. M. timmV1
raws mtmrpH
mt Onmtrj'Chamtmg
Sjr remeraM saoas hi
&
aarastoaad raga
toaoJooai
MNOlNMT
ay Ua
Tout wmrur's
WOO6
try jfafcWood, $3 eg
AlkMiifMy
a Bwt.bj OmsT
IRATE HUSBAND
KILLSJ YOUTH
WIPK WHO WAS lNa)BRROY CAtJSR
THAT IT M TOCRK LOOK.
aint irr
NORTH YAKIMA. Was.. Hot. It.
k-"Qea. R toaga took, ate.1 Rt" ra
marked Mrs. Llda Oafaa, la rataroaeo
ta tko mardor ky Mr kaakaad at
J oka MaUajr Hagormaa, a ream turn
ar. wKk wkoaa aha kad goac to a
deace ta Ua Notch VaRay.
Mr kaakaad bftatt moaU age,
I ka wrote Uat ka waa goUg la
aaa far a divorce. I tkoagat 1 waa
practicably a fraa wsmsa. aaa 1 bagaa
getag to tkaaa Saturday algkt daacas
wKh Mrs. Otoea. Ska Rvod wRk mo.
Her husband ia la Taeeau. Wa taM
people Uat wa wara alatara, aad Uat
oar aa waa Dakaore. I waa Ckor
rr aa4 aaa waa' flara. I aaa't aaaw
waaUar 1 UM Oakara, Ua kay wRa
rMa. Olaaa. Uat I waa atarriaa' ar aaC
Ka aalla4 aw Caamr. WaaMatwaat
Uaaa kafa U aaaw waara wa HraA,
aa4 ajat at Ua aaraar at Caaaa'a
" wmn ww
tara SaUraay alckt ta arlva aat to
Ua aaaea. Wkaa wa aataa koau wa
dMat waat Uaai ta kaaw wktra Ua
ia waa, ao wa laM Uaai to atoa
akaat a block kayaaa; R.
"Wkaa wa .wara fatUag out wa aaw
a awa raaalas towaraa w. lUaagkt
It wa mj kroUar-Jaotaw, aaA Uaa I
aaw It waa ayr kaakaaa. aa 1 aaM
'Ok, Otortt.' Tkaa ka kataa skoet
tat. Ha akot Ogkara latka We, aa4
Uaa akot at Haaorawa. Ho Uraoa
tko na oa m; kut I irabUa kla ara.
Tkaa ka. akot attar Mr. Olaea, wko
waa raaatat."
Daraa ta Ua coaaty Jail oaatloaa4
kla wlfa aot to talk or to tot aay aaa
aat atetaraa at altaar ot tkaai or i
hU WtUra. Ha aaaurad kar ka would
aaa Uat ika aad their adopted daagk
tar wara Uaaa eara ot, area Uouik
ka kad to to to Walla Walla tor II
rear.
Oaorta Ogkara, wko raaatvod akal-
let la kla kt. la la ao daatar. Both
Mr. Datoo aad Mr. Otooa are he lac
dotalaad.
.lKVaHTftnrtlKjr. 1 . r . '
- ' - 7 ' Ian a-gaam: kiab aaa aa
BBBBBaear ' aa.awaj awaaw aw
" taata. Sbm! JaAa a pa iat
. y
'' f aweaeJ w
I Bkxk Wood I Just
Tao ieia.ih.1 faal lar wlrf-
Lalraa araeta at Lawnaaa'a JLilltlK
Ctaar teW Mtja lll.
.. w.Mm t
' Toor Tory Mia aeieaaa aa
S BAIJIC what yoa aat. It kaaoom.yoa
P.OLK S""""""""v tokaaartlaalar. ilyoaaraaav-
MMaKt aaaA WtaAMaacaaMtB tlcalar akoat araafc la wa waat
T- .TaTrM yoa tar aaa at oar eaataaiiri.
Jmamlmdmiw w.,.oe,r.. ,
mt tti ' ' i ' i r at t Ttijt ijiiLi I Um 0O wlM
, waaw a airwoee aojeo-et adMeat aarrtaa.' wa 1t otr
B ggffJJgV'I'i I?!?:!!!: I Mtraas. Wa Baro troaorlaa
B , ""& weaeMfcifc , t -J Kj
"" !- r- WlaXSKMaV i VMfM
Ct -. v . . I VaMKffAtHJkl
Wlrii "S
, JL. Van Riper Bro.
WW aaVaavVBa ipWKK j .aKKKHayP TawK
KKAKIiinr KAlkHKM OK. . -
-t tj -1 w a. m V I
. . l -Lwni unewJ
s the Rag
iWMiu Wood i'T'"""
"-2J22? .TT VVW ' Twaatr-foar aafW atwaa
'aflaVaVKKaV .WmmmWmm aaytr-eUUh w alana yaw
' Mt 3WMI m ia. Z.Mtl pji., -ait.i. -;.
'' -'.-' 1 f , . aQavay 'aVauCiKaajfla.
.'la"feJ,8ilUii -'5g'
Jl7WWw4f took JL5iCafl 1"'"l KaflB-aaBaBa
- Sw UC4, FISHINi TACItE
ii '..," 1 1 1B-i i -aimaa
' aaAaaasA'ljaW .fMai I - w OTaryUla yoa
,!Wf'" 'wwwaj. j aaa lor Uat aoaaic trta;
' : ,-m . liia im n Rk UM ro4k
,'.-- ,fH BfM Ual H baaketa. ate. .Wo real
, . va "' I'' j . r 0 toata, aaao aa4 aataalBg
; X 4atiAraWr at J I , oaatja. I
. t';P. C..-Cbrlipii' H- ' - L
, it
RED WITNESSES
GIVEN WHISKEY
aeawaaaaaBBBk
rORTLANB) SALOON MAN M IN
TKaWKLK AS A HBM7LT Of A
TRANbAOTION with two
RLAMATK ACWNCY HaWHUNN
BaaarlaiaBdaat Rdooa Wataaa at
tko KlaataU RaaaraUoa laft Ula
atomtat tor Portlaad. wkara ao aoaa
aa wttaaaa la aa ladlaa Mor eaae.
Hoary WUaaa aad AdRa Jokaaoa. two
ladlaaa, axe aloo wltaoaaaa la Ua
aad waat to Portlaad Taeeday
8obm Ubm laat aarlac. wklle Uaa
two ladlaaa wara la Portlaad aa wit
la aaotkar , R la ckarted
Uat Uey wan aoM wklakay ky 1
Portlaad aalaaa awa. Ha waa arreet
aad ladfcted ky tko traad jary,
aad to to ko triad Ula woaa.
GARDNER IS A
SECOND WIZARD
RPLKNIHU, NKW V A RUTTY OV
CHJIVHANTHKMVM IM CRKATKD
KY A BTVDKNT IN THK ttTATK
UNIVKHMTY AT KVUKNK
RUOKNB, Nor. 10. II. M. Pleher.
head gardeaer of the UuUorttly caw.
pua, la tk grower ot a chryeaathe
aim plaat alaa feat tall, eur mounted
by a cluiter ot large, bearded, Irre
proachable. elok nad white btoMOM
ot a variety aa yot unnamed.
Tkta aad otkar planta alaoat aa tall
the akaggy "kUck prlaea" aad the
"bUathoa" varletlee, wltk tka tall
pink oao Jaet deacrlbad bava been
hiding unnoticed beaeatb a uodeet
teat, roof oa atllta In Mr. riahar'a back
yard. A day or o ago, kawavar, Ua
tall, new pink variety drew Ita koada
from akalter long eaoagk to walk
6 wltk Ua drat prtae at Ua Preaby-
terlaa Charcb dower how. Now all
tka eaataaa applaud. Uader their
Mfleaaua teat roof, aioraoTor,
wRk ao aide walU for ekattlag out
wind aad rata, all tbeaa ehryaaathe-
aaai alanta aad towera atlll took and
art aa tkoagh thto wara Ua uat of
Seateatber. aad the height of outdoor
change It for 10,000 untoa label. I
wouldn't give It tor a carload ot union
labelled Instrument."
"Tk Boaltloa ot tk delegate la un
tenable," replied Delegate Hcbllekt,
ot the IMano Makers' Union. "It la
prepoateroui to auppoao that union
men cannot make aa good Inatru
meal a non-union men. I suppose
you tklnk you are an arttot?" ka con.
eluded, nddreeelng himself to Dillon.
The trouble was stayed for Ua time
by the appointment ot a commute of
two each from the Federation of La
bor and the different unions of mu
steal Instrument makers to meet with
lha esecutlT board of the Chicago
Federation of Musicians, to try to ef
feet a settlement.
NEW RAILROAD
DEWUUSHED
WIKeMIO ARK arXMKDM KaV
OOaVLKTHK IN VKW KAYS
AN
MROrORD, Nor. Id. Tka aarvay
las eraw eampsd at Paul Daaamar',
abova JaeaaoarfaVo,, at work oa the
Medferd aad Crsassat City, railroad,
wW reaek Maafora aaat Taaoaay
aroatog wiu Uakr toaaaorary Uaa
oror Ua aassaUt akore xaaaaaaTtRa,
wkoro work waa atartod. Work wia
Uaa atart from Ua ummR toward
Craacoat City.
Tk aua la ckargo of Uo party
hare ovMoatly mad apUetr salads
to ruak Uo work aa muek as poaalkla.
Tko eraw kraakfaata at 1:16 every
moratog. aad la oa Ua llaa ky day
Rgkt. They work aaUI dark.
A assail aaaeaat of work ka boaa
doa oa Uo oUar aide of tka divide,
eaoagk to aaaw Uat a Uaa to Ua Ap
plagata troas Madferd la oaflraly fsae-
Mr. Ptoaor ka loag kosa famous
for kla ability to coai a doable per
tloa of bloom from every ihrub
akoat tko eampu. la aaaaaa aad out.
Ha Uiaka aotklag of making big J ana
rosea bloom oa December busbea.
WEST IS AFTER
R0SFBUR6 MAYOR
OOVamNOK ARKS UBM MOT AT-
TORNKY TO HTART PROaKCIJ.
TfON AOAIXBT CITY KXRCU.
TtVK VON FA1LURR IN BVTUW
Nov. 10. Oovernor Waat
aaa dlroetod a latter ta Matrlet Atter
aay Browa ot Raaakarg. regaostlag
alas ta ismmian erlmlasl proceed
toga sgslaat Mayor MleaHt lor faltara
to portorai Uo datlea of kla adtoa.
ta Uo totter ko aloo taatraeta Ika
dtotrlet attoraar tokriag praissdlaga
aader tko aatoaaoa aet aaa last Ua
Raaakarg Brawtog aad loa eompaay,
rt oajota U froam fartaor oporatlag.
aad atoo to eaacel Ma ekartor.
LACK OF LABEL
CAUSES TROUBLE
BEATTY GUARDS
8LIN0 MUSICIAN
DKI'lTY UMTKD HTATIM MAR
RMAL TARKN HUHPMCT TO
WAMINOTOX ON CHARUN OF
WHITK BLAVKRY
NORTH YAKIMA, Wash., Nov. 10
Arrested oa a white elavery caarg.
C. U Uoyd. a blind muleUa, wko,
led aboat by a very pretty young
girl, kaa kosa a feature of tka street
la assay dtles ot Waaklagtoa aad
Oregon, to la tka county jail Bpoa
complaint ef tka federal auUorlUas.
Ha waa brought hero from Portlaad
by R. P. Realty, a United State dep
uty aarehal ot Oregon, oa a writ of
removal from Uat district.
Ualeaa kail to furnished, he will re-
mala la Jail here until the February
term of tka federal court, when ha
will be arraigned for violation of the
Mean white elave act lahat lag trans
ported the girl from Washington to
Oregea. Tka girl kas passed for hU
iter. Lloyd, R to said, has a wife
aad two children la WalU Walla.
ByaaaaRcr a JaM Bard
UaKed Proas Bervleo
ALT LAKR, Nov. 10. Albert
Hoary OavU, wko keld tko Loa Aa-
galea police at bay yeeterday wlU a
box of dynamic, lived here seven
year ago. Ha waa arrested oa a
ckargo ot patty lareoay nad aaataaeed
to 100 day la Jell. He escaped from
tko chela gang. Ha waa Uea known
aa Carl Warr, aad Ua poUeo were aot
able to! oaato kba.
United Pre Bervtoa
WASHINGTON. D. C.. Nov. 10.
Carml Tkempsoa was today appoint
secretary of the UaKed BUtee
treasury. He will assume the dutfe
of Uo oKea tomorrow.
Waesaa Ctota a Oar
Kdaaa Wataaa. aaperlateadest of
tko Klamath Indian roaervatlea, kaa
.not received from Baa Praaclaco a
va paaoeagor Reo aatomoklto, wblck
waa furatokod ky Uo Iadtoa depart
aveat for aaa oa tko rosorvaUon.
Weaver, aa ladlaa oa U
Klaaatk rosenwOea, ptoadad gulRy
to a stotatory ebargo la Uo UaKed
States district coart la Portlaad oa
Moaday. Ho was saatoaaad to ate
la Uo MaKaomak oaaaty Jail.
UHsTRVMKNT BfAKRRB UNION
WANTS MUSICIANS TO BHCARa)
VIOUNH MAM KY INBTRUMKNT
MAKKRBOPLONCIASO
CHICAOO, Nov. J Trouble atart
ad la tko Ckleago Paaoratloa'of La
kor kssaass Baraatvarlas aad Qaar
aorloaa aid aot aat aaloa lakoto oa
Ue vloUaa Uey made soma kaadroda
ot years ago. Tko Cromoaa akoald
ko dlsearded. la favor of ualoa-made
laetrumeata, it waa daawadod, la a
eoauaaatoatlea freai tka Read lastru
at Makers' Uatoa. The dtoeovsry
that sobm vloUatoto la tka Masfctoas
Uatoa were pUytag Cromoaa violin
wlUoat unloa lakoto krougkt forth
Ua complaint from tka Instrument
maker.
"1 mov that the communication bo
laid oa the table," aaM B. C. Dillon.
a vtoUalst of tko Maotolaas' Union.
"I play aa laatraawait tkat coat ma
1710; It'a a 'Stoad,' aad I would aot
. lam
RTilURANT
Mib Street
ItOOaNJasVCBaOPSUIY
Why a8apw the cow or has
ness the aplugsw without
a light on these dark
mornings?
We have full line of Ham's !and Dleti't
Cokl BlaNo4towcArf)Mh Ma hukl J
NPwc-a to lunr tou
WILLIAM q. HjURN
lv-r.vtlalac In AdiAahlo
M HepreeoeiMli
Hheraisn Chi a Co.' I'u,,,
lha Nlalaway aad otlitr lasdtat
I'lsnos. Other task tt a7
.itatce.'raUgaMriol.s
Atvexy ft
HBTlTh' NsiWt.U MACNlXBa.
y Itntm TALRINO MACBlX
llttukHtatloaevy rad Hctaim
iittTlfMJMKMK
1W Kala Btrtai
JL- H. MAIMtKN, Proprietor
4RSBwBwBwB!BeW""T
BBJBw
VwrClHKR Issli
kmOBryasy
that'wlN agteek Ike meaey ra
resenled fn your bank sseesat.
That moan the safety ef year
funds both from th wiu ef
others aad from your awn t
toslllon to spend unthlsklatt,
Opea an account aad Hf by
caecsy Toa'll lad It a
preeoaRioa.
Fint Trust and Swings Bask
Kltkiath taut, Ortsjan
IION 4. It'MWAl.T, Pvcatocal. K. M. RUHR, Vko-Prra.
RKRT R. WITHMOW. Somtary.
lUaunstli County Abstract Co
AMiurriiic
M aaa UrltrM IgMjuaMri
X
ajax '.
MAPS, PLANS, aMtURPMNToV
Klaaitta falsi, Orajia
A GOOD HOME
Hiroaaroli-klagHwagaaaaoaac
aa lava nspta gptwf affMssT 0tm aaaaji
two Mock free Mala Sltsst Ra
ceasplet la ovary dotalL aad Uo artoo
m oaty aw,woo, oa easy tanas. If
rdMkotookowyoa
Ma. Or, H yea're
aoaa propony. nwtagr tovi
awfoo atrto) wMh Saw
aaaMtos a4 IS.SBB. M wRI pay yoa
awcat seats Iks fsRsalaii
. .aa.feoc lot oa Rtomaak ava. at
BTTSS.
oo.footletaaSUeteoet.aaBl.Stg.
ealy SkwS oasb.
A oataor lot ia Ntoaoto
Up and pown? Co To Your Doctor
Ayr's SanassriHB k a tonic, h dodi" sot stlmusvU. It doo set
fe sot a drop of skoM is R.You kave the aaaaV. evsn bsIr
tOrUBtRHltfMa.
Ihkt comes from a rtrongtonfc. Aak your doctor a
1 rust nan may, ana aiwaya no at sc says.
about
V-walQ MeaaV
I aiawij-. -(sKlSaF r
Tired of Hwincj It
area't you-Mbat old toko about
plumber' overcharges? Well, let
us aaote yon aaaw Bguree for
ojaior aew or old work aad wo
will convince yoa ot Ho fallacy,
rtojaroa for Uo asklag, aad ro
msmkor ws gaarassas oar work
aad are right kere to kaek H ap.
CREELEY
awalTSfcot,
Oaa Mm beat lots
rat.Ua
of
oa Oristaat avov,
DON'T COUGH
KaaaPaTaTaTaTayJayaBBaBBPa
Sana to UsMlwnroadl'a aidl
get a kattJa NYAL'ft ,
White Pine and tar
It will raUava lha IttitotlM, taiilia year tfcraat
and stay tha C-f h. Oat aisattla and alstp
WSlltORlfht. s. Ubra aUttrgassc
UNDU R W O OD'S
Cornar Main ami Mmnik
CHILCOTE
L
MI
Don't Buy Haphazard
Look tk ground over aredafir aad
bay where yoa got Ua vaf boat to
gaaUty, Uo most styUak Battens aad
Ua moat roMabto tewHry fer year
WS ARM ALWAYi PUtASKD TO
show our oooat AMI HlTlta
COMPARISON.
MayvW sorvo oat
FRANK bLVPP
S. V, W
WESTERN TRANSF1R CO.
mBroPaoaolSBI,
RVS
MU MSI SIT I ffmgmtf
.MOVIM ANRaMWSSUV'IKStSSKSR H
PUNMBTtJM'ABwpma&BY' ,
pik' MaA 'A-kaffa i smb at
" rp' aaw awriwwi eray rwFW -
. J ;- v
JOH JaXOORAV -Pi-pprlabtor
We Welcome Small Deposits
Did yoa over step to tkta Uat a kaadrod sssssraasoaats mab
a baak stroagor Uaa a doaea Rrfo oaesT Tkat to-oao of oar raa
for arglBf the maa 9t Uatltod kJaaas to trasaasflds kaatosos wHk s
Largo sssoaato arc wslsssss, too, far R'la oar aarsos to ssrvt
ALL tko aaemte, 't- ,A' vA r
It matters aot what aawim of SMSay yoa kW to wpsslt--ws
will accept tt at tals kaa. W watojisa tBS,ssaetsssMsr, we as
-toad to Mat Uasfsts naaldira loa Sad iisHisIh siiiriid to att of
our pate aaa ,,' ' V) -. ' V '
Bar aagtoSMSS sKassw Uto. '.;'. ,
THE FIRST JATIONAL SANK
CRtalf 100,000
I ,t J,
yj
V.J
" I
s" '-."
J:. JiJfc..
,sf.t
y
.'? .
' i
t . 1

xml | txt