OCR Interpretation


The evening herald. (Klamath Falls, Or.) 1906-1942, December 05, 1912, Image 1

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn99063812/1912-12-05/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

4 wV7' jfiw
V'f
n
iL
gVPPURII HV TIIK
UNITED VHtm NEW" NKHVIVK
W
$be
I bcnina Hef aU.
HmO. Year No. I,t7
HLAMATB AIt,
Park Commissioners Buy Site For
1
Land in Heirt of City Bought
K
STOCK GAMBLERS
ARE AIMED AT
BY COMMITTEE
BIRD
MAN WILL GERMANS RESENT
GET LIBERTY
rONIWHUK AUTIIOIIITIKH
EXPECTED TO ACT
aiii:
t
u-
Jo Na)o That Kni-d Order Wilt
-ruh-ll Ha le-rl Agaleit Murk
Kirhaagtw aaw Clearing llo-c
ll U CluMgrd That Tticy Ant in
Vt4rtti Im HtMretal of Trtdo,
ad Ara IJeMa
I'alUd Prase Herrlee
WA-IIINOTON. I. C. Dtc. .
1mUI of lha um of the mall end
t.rwecutlon m in cowplracle lu ro
iralnl of trade confioul tha itock ox
il.in.v and clearing nouns of lha
country, according to Chairman J'ujo
wt ibu nova money iruit luvcatlga
tun coro-iUtig. In ai cicluilto In
tttltw llli the Hnlfd Proas. Mr.
I'ujo Midi
"I believe tlmt ll li clearly enown
that the etock ictieu.o. tons pro
duct AcUantrt sutl inoit clearing
1 Lnuui im In rMiintr.clai In roilrttut
"of trade. A iuch 'all of ihelr Inter.
, ntU builneo should be barred from
V .. .! .-! .rtaln ilia! lh
.- II Mil, I v...-.- . . -
Tl intanlllM wilt rtfOUltttend UCh
rauio.
.11
iONXY AEHOPLANK OI'kllATUU TO
iik caituiu:d ix won nknim
WOIIII OK UM HKt.KAMK IIV
THE TUItka
i i
United I'm Hervlce
TttlllN. Dtc. 6. -Captain ltlcardi
Moliu, ttia tint and only army avis
tor to dato to to tnkou prlioner by
tho enouir. will bo la a few dart re
turned to Italy, according to a letter
received from lilin by lita alitor hero.
Ho write that IH Turklih-Arab cap-
iora havn arranced for hint to return
'with tlio inoinber. of an Italian arch,
leaologlcal expedition who wort alto
captured and bold prUooer "during
Italy' war wild Turktr. Captain
Hotio wai reconnoltorlni la a (llorlot
inachlno when engine trouble cauaod
tilm In deicoud In tb enemy camp.
FRENCH COMMENT
TIIK AHCfUMMi 04 TBBI BaV8AT
OF THE TUBaa YOTBE TaUC-U
IMI OK OERMANR W CAOM OT
THOVHLK
IIHItl.lN, Dtc. I. RaiMUas Um
ircaitle coBBtoU of Ika arWM
prou and tho atumpt to aacrtb k
defeat of tba Turk to tba tratalM of
tho Herman BlIKar laaUuetora.
Count RevoaUow, Mal aad ailliurr
writer aaa la aa adltorUI la tM
Deulacho Ta4Mlttag" that It Um
Trench really waat f coaTtaea kUai
tohna of tho wattalwia of tha
(lomun mltlUry tyaUai. It woaU
itrontljr adrUablo far tboaa to try a
t rArttral tit at lhaaoarca Itaalf."
omror far tbo oniulng yer will
L rltttod br Caicado Temple. I'llh-
Ian Filter, at tbo meeting to bo bold
Iptuurrow otenlnf. la itdllLm to
Hip o'octlon of ofBrora. thorn art a
i.uwlr of other .et-oMat matttra
1 1 b attoodod to.
SEVEN SECURED
ON PN JURY
raxiAX vawnt or kixb mbk w
OtaaWM aXtAWN BY TatR
ooci ;. m. otnuA m act-
INQ rOatfatR B4VKMBAMT
Oat at RMal of ttlrtaaa larraaa
aavaa) vaMlaaaaaa toaar ta ait la
taa eaao 1 lUbart U Allaa. who la
oa trial aila forgarr aaarga. At
t:IO Ua HMl waa asaaiataraao
luimm awataaar ordaraa taa aharIC
aa dark i draw a aaaatal vaalra of
LOCAL PEOPLE
TO SING MIKADO
CAM I
ANCVMYTaUMBIM
NaVWVOnUI
MONaUr MwaTf
af aa
' . ' ,i. ,,. una
aaVaffaataa flaaaafal aaaaaHBaaL aVBaaf aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaVBT $
-'aMamwaaaai
" 1. o '
Park
P; ,'v
1 Joaaioaaamai akHlaBss' "
VjaVaw aoB) aa .aaawaa bm,b' i ,
i z
' "..'.
BWIIBBIT OUaaTUrfJB
ITALIANS KEPT
OUT OF TURKEY
OOVBBltKURnr TAKBB IflMM
WHBN IT aBWOMBB aOaBWB
THAT TataYAB M BOT WOaaC
worn rmoruM a wnmurm lax
SCHOOL TEACHER
TO BE COUNTESS
PETERSON GOES
ARCHDUKK WHO
I HM TITUM TO afJUWT
TIIA. BE. BaMMMAVKB BT
i'khoii nuNi
SCHOOL
VISITING
i
i lhair IliirJ lecurUlo. tho lltn-.
Illax of tba all of tbclr raembrahlp
id by rarloua other rcalrlcllooi. tbo hl).n,USTBXDKNT.ELi:CT TAKW
I ut oariiniia11 MM ..----
aorUtloni bare bvcomo In effect
I taatlo trail monopollca and amen
able to the law. Tho Now York iioca
tubango la a atrlklns atampto of
t la bullae domination.
mi ka Ij. !!! kA lnarrtiVakit till
clad thr cbanc. .Mocl.tlon.hlm.elf with condition. In U of tho
of baokor. and broker, from tbo u.o icbool dl.trlct. of tb. county. County
... .- .......-.- -.--.- luM.nM RiinftrlntcnJcnt elect rfa
ii mi miiai in inivritiiaw wihmi vi .-.-- ---
TkM latata caoaaa ay H. M. Baa-
alag far UaaUta aad a M. OmaUl for
Ua lifian ara Archla KaaUaa. caaa.
nataaa. at A. Talaat. Caarto Looai-
la. iate Batatotela. Alas Caara Jr..
aad Alton, Jaaaa. tm aaan a
cmaad M aMTaaH. at. Mataeaaaaaea-
ar, at . Orr. I. J. bw. rraaa
CtartaaVaad i. T. ftaataMra. aua
au A. aMiMt aad r. L. Aat
Lara laaajgajd to lAadaaaBa.
BUZZARD LHS
ffltNOA
CONTROVEilYB
mfirnm,
B8 WO HIVES
f,
A THIP TIIIIOUOIIOUT POU.M1
TO GET ACQUAINTED WITH lAh
CAIi CONDITIONS
For tho purpoio of acquainting
h"
1 1
mi1u rmnlota r.orcanltallon ll
made." V
It la announced lhal eorrcctlrr bill.
III ba Introduced la January.
Ilerataa SohRiohr. a well known
Klamath couaty farmer, wa. In tho
rounty aaat ytattrday from hi. fine
isnch near Dairy. Ho report! an at
cellenl ytar for all the farmer, la
that Tlclalty.
I'.tonon I vUltlng the omereni
ichooli of the county. Ut weak ha
Ulted the local .chool., Monday no
..n..i i ih Rummer, .chool, and ha
Ttilled the Mldlaud .chool Wodne.-
day.
Today Mr. Pettr.on la in neno. u
I. hi. Intention to leare loroorrow
for nonama. and he will apend ton
era! day flailing the achool In that
Tlclnlty.
United Praaa lerrta
VIENNA. Dae. I. Oaaaa to
rlrrUa ladleataa U aBTW
tlon of Arckdaka rardtaaM sari.
hn lomo aieatka aco reaouaead kk)
title, honor, aad klgk eamaiaad la
tha army In ordar to aaarry prawy
ii.rih ciubar. daaiktar at Prafaaaar
ir.iii.r of lha Vleaaa High School.
The archduka, who took Ua piaia
n.m of "Dura." It U aald, will bo
rehabilitated by Kaptror rtaai Jo-
ef through tha latareaaaioa or rea
Hnk. rrd naad. hair to me taroao.
Ilia wife It to ba aaoatad aad glroa
lha title of "eeuataaa."
United Prtaa Sarrlea
r. L. UtUtield aad B. t Maataa
rau. dowa rroai Ratio niaaa an
o'ght to apaad a raw day la Ula
c'ty
intiutlooa ara to a aataadad Ula
.k for a daaclai tarty to to
Tue.day araalag at Ua White Pel
ican Hotel by Ua Buaagaaaaat aaa
gueata of lha hotUlry. Maale far Ua
occaaloa will to UraUhad by Ua
Whit Pellcaa orchaatra.
OOVBBRB WITH BBOW TOBAT.
Plir)a7BOTXR UVRB ABB BW
Caltad Praaa arttaa
nmMVKB. Cata Da. I. Laat
Igkt'a bUaaard la Calarada aad Wy
oaUag aaa waaUtd. TaaraUatoat
af aaew oa Ua grauad aara, aaa
Urea raat la Ua aiaaataiaa.
It la taarad Uat Ua Hfaa at praa-
aetara ta Ua aiaaataiaa aaa
aataagarad.
That lha aarfi
kada aadar dlraatlaa mt ataaara. WB-
ea aad Aadrawa wtU to a aaeim la
gaaraataad ay taa aaat, wUak toa
baaa eoaiplatad. Tka anmag at wa
rhnnu haa kaB aobmc alaag farar
labia, aad araryUlag wlU to la raadl-
iiaaa wkaa tka cartata raJaaa Maaaar
araaiag:
Tka eaM fallow :
Tka Mikado af Japaa . . W. JR. awaw
Naakl-Poo (hla aoa, dlagaiaad aa
a waadartag aiiaatraa. aa w
Iora wlU YaavYaa.) O. T. WUaaa
Ko-K (Lard Hlgk BtaeaUaa-
a)ar of THaM) d Aadrawa
PoawBak (bard
tag Bwa) .'Oat. J
PtaaVTaak (a NaUa Lard) .
m9 aattla tfaF
YaavYaai ktra. Warn, w
PtiU-giaa .
Paaa Bo Ida.
(Tkaaa tan ara. ward af KB
KaUaka (aa a'darly lady ta tar
Haa MaauVMlBUa. Baa
KaaavPaa (Maaova1 attaadaat)
,JHi-i r. .i ' 'S vf A.-W.
Ctoraa af
Baalaa KaUar.
Baa Oraam, Margart MaClara.
Mra.UO
fteHaaai
M WHiwcaa, Oararad
Jaaaa. KaUarlaa WlUlaaa.
toU Hoaataa.
Altet Halaa Taraar. Mra
Cofar. Mra. Qatar Part,
CUlatt.
Koblaa Taaera Ray Maaipkray.
Paal Neal. H. P. Oalaraaaai.
Baaa laataa LyUU Jo aka'ta.
A. J. Lyla. Howard BraravU Kaa
acU Btawart, rraaala Old. CUr
fard Larltt. BUatay SamlU. J. B.
Badge. Laaa BoUar, Rtotaaart
Waiaihaahuka. A. D. BA.
ACT I Coartyard t Ka-Raa aaMal
ttaaa aaarflaw
BOMB. Oaa. Tto ratara t Tar-
k mt aaa Uaaaaada f
pailad ay U BaMaa dartag oto Tar
lly atappad ay
lawlag
"" - y j
oaafjaaawaawa i. V . t
it- i " K - '-, ' J
klak-ltaUaa war wa today mnmn- t- . . r -- -
alaaaattah frata la NaBaB , E aaBaaBamaamaaaaaawj ajaa) aaa
OHBwanoai BBaat awgaaaBwaamwaoaw w cr.
eatwarktototwaavlttoaaAaatoaat- ' jr ,,v p
aoa aad wtttoat la4 aaay aaBV Adaawa ,t ,, '-;','.
tlaa, net aly ta CiayAaaJtaaglaft ri Ul - -' - T o
la U aatlra aaaplra. Ua alapilra at amagaaYA aTaBB B) wBaTff
ratam f tarUwr BaMato a ato
. u ha. -"- ia haaai aadBaaaaaa aa Baa aawaaai
W an MM WWWWW WW W --
Wa-aawi - - " am----. -
Wawaaw gMBBWaa t WaWaaF I p aam
l-taaaar - --- . aaaa aat aRaw
wwww . .wwww-w.. - BtlWI WBiawwaaRwwwi V
Mac uiaiatuaa aaaa. a-aJaiaaV - -- aam-aiJ Baa alto aa
'Jp-S I-m tat ta waM gbto fmlg,, !
aar aaataaawa - -- -- ",iaaBa.aWw aw - f-i
i Uuk aa aa4ilaaV MaBV . .. . aaaaaaa aaWaaBBaWrW
IIBWI .. . , a-k. a. TTTZ- - -. rr ntJ- -M-.
M ay ow aawar a-rw -- " - BBBB- f. aaw . v. - mn ,.
... . -. a aV' avaaVa aaUaaaaa
- i-n- i ..ww aa, WWW-- " -
aa-aay '" " r rt J " iw. katoa awalM .tBgaV
at aW aaaaWaV alaaaaalaBaVjgBBWaaRt
i. d. 1. 1. jj"ja
mi .aa tB aaaBiVBlBMMS44'
BBOM TBR aavaawi ta aaa aaw. aaal aBaaw)
wwaaa aw waw o-w -aawi
OdwBBWBNT aRdaaatoaaaBatm.- fm
n BMaMBS agBBTYawlR BTfJnrTB BafaWartWaaBW
.ttawaa-ataaawatowitaMtaBta-
'T--r--i ,
fttoaWaam ffmlflMaBaV bBbBsbVbI aBaafJafBjPal bbV-bV BjBBTBJBBBBjr YiBBBBBWr'aawaBawawaa-
" a. .
tw ,M w .Myylr-
BtYABBl awawawaa-tw waw-aaa-ar T3gw-TlmB:' "rfi
tkia m-bm - ""f"rHh';
ttwfcMd M aaiwaa-B wa ----
Tlj MtTllir II NT BlTt atal t-
va m aaaai
Baata.ARa
DR. FOUNTIUN TO
PRACTICE HER.
ARTBR aWABBATBHI
LOCAL
KAT. WBRBRBB
K?AI
Civic Leartue Will
Help the Park Board HCLOUD RIVER
Orrtanlzalion (will Start Operations j WATER SUPPLY
at Once. A Play will be Given
to Raise Funds Park Work
FARMERS WOULD
SELL THE SITE
OUT OT M BBPLtaB RBCBIVBD
TOR MOrWWaV, MIT TWO 9k
VOR YREP.RB TIB OLB OOTJBT
OCRR
ACT It aaa as AM I.
(Oaatlaaad a Pag
Dr. Ray Paaatala. aaa
roaatala t Ula aMy. la
arrlta Ula itaalai
wlU Ua tataatlaa t
nraeilaa ta Ula aH.
aad Uatr yaaag akttd wRI ala arrrr
UlawaalM
Tka -attar ta wU kaawa la
it-. whara aa a
.. .. u. mi ii . iwtaw.lj-wa artaa-aiaahaa taa lotal aaaaal
V IWl- W-.WW WW W W.-W. WW,.. . - w ... . .
M4BaoaapraaUaaoryaota.aa4l'aMUaRaa)aUCatyklgk
attaraay faaa, waa aaaiaitatta ib aaa.aa auaaaaa taa u.-w w
.. . ww.j w kw ..! ak. wl.t. IwaiUwti-B h Wat
-ntK aaan wtuaw w -( -w -- -
Drag campaay agalatt W. H. Maaoa. to Cklcag. waara a graaaai-a - rr.1--- ii Ll UIBl HJtt
Kaaaaa A Oroastoek ar attoraara r iua aeaooi at.aiaaioiaa ----- '"r .3- -J. .-.-t- .a-m.
laAMt aar UalraraHy. Aftar M RTMaatjaa . T- " 'J-J.' ---1 ----
""" - ... --- aw '--- aata aaaaaaaaa wowfjwow
aa waa taoawaa www w-w --:---- a oaf-k Site
iaa tar a w-- - --.. r
sv
to
Now that lha park alt haa been
mired by tka park commlaalon, tho
woman's clvlo league will low no time
In nranarlas for tba beautifying and
IniproYtwant of tba tract, according
lo Mrs. Mary A. Jackson, prealdent
of tho laagua, who hat been actWe In
lha work ef securing t" P"k lt0 "
, -oil aa jr. tokar motsmobU for tbo
, civic waiter.
"Tha Olyle Uague aoma tlaia ago
imisad a rasolatloa to tha atett tkst
. t tha orgaalsstlaa would work la eo-
"'.'ration witn ma para ..-
I- u twa. in.av. "and wa la
tend to eomattaea st oaca, so wa will
be abls to strt plsaUni -ihrubbary
as sooa as tho weather
purralls. Tata 'Is p-Har of Import
sxca ta all. aad w wHl glsdly ayara-
date any help that will be given ua
In tho wny of raUlng monoy for tho
beautifying of tho park. Tha league
now ha. aboul tlo in ua -.-.-..
but thl. will bo materially i.cn.m
through tha dramatic
toon to be given by u.
Tho play to bo Riven unurr w.
auaplcea of the I.wKo " "
Daly's grost comauy ouw-i --..-.i-
ariae." It will bo present
ed st Houitoa'a ope.rs house Docem-
bsr lOtli. tmm
,..- .u. i. a winat aaausi-B Series
"Anal Vims vw w -" -
of laughsbla sltustloas sad tsagisi,
HAN FRANCWOO RNGINMRM ABB
INVESTiaATlNQ THK PO-RIRrii.
ITIRR OP U8ISO TBAT RTBRAM
TO HUPPLY CITY
uiMahrutd aad Bkr rastdaats
to ba atroagly ta saTr of aalMag Ua
old eaart kaaaa aK. aa Mt at a sasai
ot Ulrty-a-a saswara raearrad Ula
aaoralag fross Uat dlatrtet. aU bat
two ask.Ua eaaasy aeart w -
pota of Ua.pratartr.
Tka. saswara .raoaivaa ww -
tka tatal ta Istm f aolHag ta aHa
uw i aar. Thasa wk bat wtltiaa
iw4 aw -.-...
la farer ot rttalatag Ua Meek aaaa-
tor tT. v
PYTHIANS ELECT
THEIR OFFICERS
Ra-at- HaaaHal ta Caw
" W"" -B.waaaar
Office Seekers are
- I .J- -T l
UEUDINO. csllf., Dae. I. Hasdad
.. !. k. Hunt, ssslstsat chief
production engineer of Ban rrai-lseo, tsa elrll
engineers are ibii"vm- -- w.--w
Utvor to determine lu rslus ss tks
atcr aupply of Bsa FrsBeUeo It tha
Heteh Hetchy IS uaoouiasoia irow
the governmsat. It Is elalsud tkst
tha supply Is mo.oqo.ooo gau-a-
rf.iu. -aouak to aappiy a,.
nnu. aad tkst thsr U per at
more water arsllsMa tksa La
WILLIAM A. RBAW W IRLaVJTBB
CBANCELIOR OOMatAOTMtB---t
R. BOTY aETR OTBIOH OsT VKJB
OBANCSLLOB
. i..l .lahl'a aaawltta mt RlaiStk
KaSn. Kalchta ot Ptalea. U tal
lowing oBcara ware etecua rar iaa
aasslagtarss
Clamoring For Jobi
'ft-
mi
u
MS
iW2
lXT
Oalttd Tree Rarrtsa
varbac. Italy. Das. I. Tka bub
..l-.b- ... kj.. . wilw. aa lha
lie boboo -- - -.. lA. nw.Alift- VI
-A At-. OKBO-a-mAaa am BBaaB RffBBfll I BRBW a V1 vaPH-M -
eklldrai. WasMata saeara rsllglous Pralsta. Jaspar BfaaaMl
Statement that "iTery QOBiti?
ocrat" ts After a Potitfcm wx
strond inoiiRth Say Uasan r
- mr .w - . f
Cksaeallor CaaiBssadar, WllUam .
r. Doty;
4
hsbla sltustloas um-"."-- ":".. hom ,. Own. Rtm
sad lu spsrktlBg humor am . -;;-
T" .... ... nn..iaitr of Joha Draw, source.
who first sppearcd In the leading role. ,,..
The cast ns. been cawiu,., --- -.,,., .rrtTt4 UM sight U
i-K-r I.H.-. ' - -
i
lastraetloB ta Ua sehools. tha par-
tats almost naaaiaseusiy raiutaa w
ua ihair ehlMraa to Ua opaatag
IcUasae tar Ua year. AU t tka aekoots
ara atasad as a rataR, wRk aa aa
WUob of Ua gtrra ta praaaaat.
eauaty JadaaWtt! i. Wards' ssd
Caty Commlastaaar aaaa T. an
a-era rtturssd yaatarday anaraaa
traaa a kustaass trip t iaa Fraaalaso
war'
Work, Dr. 0. A. fUmko; Keeper ot
Records sad Reals. Theodore rroiieaj
uuiar at Baekaouer. R. R. Brew-
tokar; Master at Arass, Retort Trlm-
bm; laaar ,jara, w. -a. ")-.
Cater Q-ard.;lk Irtafta; Trlii
nuaa Jekaaea.
The aaw etal at t-eara wtu a
t.ii-a at tha aval aaaatiaa la JBM-
... tt U tha 1-taaUoa af Ua KaUkt
,. .T .. w-.w - - w ,.
to aalekrato ua aeasatea wiia a --? 1 "
u awl aatJsd; MRaf. i(BaR
-w t.
- i.'
Oaltad Prtaa Rer-lee
washinqton. D. C. Dee. a. -
When Chslrataa MeCossto Ua aUar
day said "Brary Ur daasaerat" waa
looking tor a Jab. a waa aa swaaa
lag with aaspaasts wR vMs
assad daasaaratla a
.. m ... tssttar.
Vkan will to BBMt dlt.Md J
i. ha avaiaaa-at aailllS Whea
raaeracy eossw taU aa Matek
!.' Atoat 1IMH f
eorarad f,ay L
to
latarck 41k.
Mtata aamtor ia.ff .
Taaaaaaali
tka leto to
MM.Md-TiBTt
't
v
-
a. V
t-tt A
- ,
MM.Md-;.nsi
aafv wBi aM-R? apr v
Q'mW '--PMr .-S,-bw-L- Bf.Sl
eeat.RwSABMto 'Smtmlmlmlm
Baaa OK TI ai J2aLral aaaSEJ
arrR'SttM raaas, paaaaaaatawB-aBa) a-asaw.ymmBj-i
wBBgM Ba ww.wwa awa asva waawpaaaaaafWA 93b Ba
. , vr,- v, l Nd-waaBBJ
A v ;aisKlBa-Bi
"V .aUmSWaK&MmmaMmmmm

xml | txt