OCR Interpretation


The evening herald. (Klamath Falls, Or.) 1906-1942, January 06, 1913, Image 1

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn99063812/1913-01-06/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

rif." $
mm hv tub ,
ffMMMM NKWM NIINVlt'K
Pe ftoenino ffcfaliV
K. I.M
KLAMATH VAhIM, OMMOON. NONHAY, MKVARff f, SMt
- !. mresfiw.jmBi
' -ft ,rT , rCf- V3BBB1
' "' " I ' '! llP'l"llJt'J"''l
SWanaBBjei BmWBBBlUhftSjBtfl ' ' M " 'VjiS
I'JMRT (TIMt IrMsmj, WMf bwbtSpIBBk -1 4?9
fits View wwMft ?
. Ajj
ad Building Pays Taxpayers Ten to One
.NTLemore Tells of Advantages to Section by Improving Highways
- fc - a-a-ow-a-amman &.'&
ENVOYS
INOT AGREE;
END
SSIQNS
0V Tt'NKItV AHK Sin
VMTM 19V AM.lt
7 Narruuaxl the fatar
It a not InrUrffHl Dial Mar
KfMMl I'alll Kinr.U m
Ileal, rowrta are Kipmlnt
irM M (mw lo l-ntrew
l iliBi llin txwVra have tot 4 Ilia'
Turki that they muat yield all that1
the ellle demand euept a cash In-,
density. Many aspect wat in pew
will mediate.
Chairman Daaetf nsJ4 tlMt M aU
the allle summarily sad aeejotlstloa
this altera tkey mM rsee
mtnmead that war he reaewed before
Mataraay.
Afew Officers Busy Toaay
- nrttr
)N, Jan. , When Iba
to) uajiiuinea tw alter
TWO ABOVE ZERO
IS RECORO HERE
LAWT .MONT 1Hi:ili: WArt .1 IMIOl'
IN THi: MtiHtTHt. MI1IIT 111
tmt: thi: thkmomi:ti:ii m
OlNTKHI'.tl hvi: ahev:
Vive Man, elected to office latt
November, iMum4 the burdrita lm
loed on them and commenced draw
Ing par from Ilia couaiy today. 1y
ara Jeha Irwin. nwatjrJaUoraar; C.
C. Iv, atttrttfi F. W fatarao.
couaty at aaartotfavt; loan
llKlit la, MHMtf eealaler, aad
WIIIUm Hw( ca4aal.
Tk eth f afflcs waa Maatelatar
4 to all Um lata aMra4a r tfce
Mtr eawt aa4 Ubay arofadid at
mm to ulw aaaaaataa of tfeatr of-flaaa.
Atlliouiti lltrta tia Un an l"
unro of mow for aattral Js 1
ltrra bf txa aprrtliln( I hit.
KUmaltt rountry. Ilia ptrwtKa waa
Ruled ll ilhl by a drop la lb
to tu 4cf-i abova Ilia I
V.r mZtoiw lKM, Uaro -ark. On Ik. frod,,,, m,m.
l ..1 !.. 1S..l.-'l miBUBIlll i-..wi.
a mmii i iiw i
rM fa nt aatablt.
uncertain wbvtbar n
had bn bfokn ur mtt
Ilia Turka aald that tit an
n4 to mtl aln but ttrc.,""t,"y
tba mavllai It waa offkUllr
t that lb ronfarvnra wa
No dtttnlla data of rt
baa ln aaraod un.
IN. Jan. ,Whtl It b.
I Tarkar M1 rtfa U aba
It M hnafoVabW U.at
will naiMarllr M( MoU
trka wtra laitruelad evr
.ta fotxrda a ro part of
laeludlriR Kirk Klltaaa.
tbt tbtrinematar
HtnUm rofdtd flva aUia ro.
Tha bright daar Uaja and alshu
tiatbcr wltb Iba told waatber. hav
ftiwblawl to waka Ira abating a Ht
ular tallwo. All day jaatardajr, tb
ranala. Uka Kwauna and tba Uppar
Ijiba wra paoplad wltb akatvra, and
atanr akatrd Katarday aranlai and
Urt nlfbt by tka lliht of tonfltra.
V. U. roOar, forwarly of tka CaJ.
Kornla-Orraea I'owrr Company, baa
Keno to 1'orlUnd. Ilia wlf will Join
bn al-offlelaUy rapart- him In n abort lima.
mi iimiiiNam ininnniiiiiiiiaim n m iiinriu niiiiiinii rr
foot Wantf City to
'ay for Goods Burned
id of Fairily Recjyaiy Discharged
rom Quarantine ft Angry Be
cause Property was Burned
irfnot It Incanaad. Il'n b.rAu.a
t hla paraonal proxrty wa
red by Mlaa Mcrarland, who
trnclad to do at) by the liaalth
aa a baaltb praautlon.
narfeoi family baa Wan In
itlna for auma time berauaa of
favar. Mr. Ilarfool waa nut
down with tka dltaane but waa
quarantlna. During tba lima
mbara of tha family wcra abut
m tba oatalda world, aympatlf
aldaata provldad tbem wltb tba
iltlaa of Ufa, food, fulal. cloth.
wait aa food far tbalr noma.
Ilarfoot callad at Tha Herald
sffleo tbta aJtarnoen and naked that
tha followbac bo publUheil:
"Iaatrya4 by Mlaa McKarland:
latbar boota, rubbar boota. n 0 bat.
ona coat and vaat and otbar clothra
batonilni to ma. Otbar thlnia waa
aavad of tha aamo bind batons; to
otbar partlaa. I aik bar where aha
got n right to do anch n thing. Mho
told me that I)r. Morrow told bar to
burn avarylhlag aha wantad to and
you aan't help youraalf. Any can gn
and aaa goeda waa aavad of tha aama
kind. I.ukn Barfoet aaya ho muat ba
paid tor Iboao gooda, If tha city al
towa auch going on I hold them re
aitonalbla." -t r i
rvja' jitfttta or iaa i-aaca b w. uowas Asy Ll
A daaanmr 1st tiw matt aC J,
Ma44 agnlnat Ctarlav
IMfl damagaa. was
mnrahn by i. sL Caraakaa.
Taa aatbm sjrava aat af tka
batwaa
by taa
taraatka Ua WMia-1
far Itlll aaraa a(
aWVaTMa JHaM'awf aana
aeras af bttt Iaa4 la I
of UMabta Un4 wkaa aa i
aae4 far tka piaaaHf.
FROST INJURES
FRUIT IN SOUTH
r-
,
TOURISTS Ht
FLOCK TO m
roads mm
.&,.
-'
tx
"I am going lo aconomlio aa muchjCt)Urt (or Uakvllta
an poMlbU t tbla effka," dacalrad!,, cjlr tU to hU
Hharlff Low, who look Iba oatb of
offtto thti morning. "Mr. Ilaydon
Mr. Ilrawbakcr and myaclf will con
duct tha bulnca until tai collect
ag lima when wo will, of ceuraa. have
lo call In aMlitanra."
Sheriff Low apeared on tha atrceta
thli morning wearing bla uaual
mile but a new ault of clothea. It U
blue and la vary becoming to Iba
Raw ahtrtff'a particular atyte of
beauty.
About 10 o'clock the new aberitf
wna on band, eererted by Sheriff
llarnaa. atapped Into tka county
court room where he took hie oath
of office.
Jitftlte of Iba Tear K. W. Uowaa
baa bta bually engaged today la
moving the properliM of Ibe Juatle-t
dUtrtct from the
new affka at tfae
corner of line and Kourtb atreeta.
Ha bu fitted tbla building up In an
attractive manner and all Juellco
court trial during hla term of offlco
will be held there.
'Kjual Justice to all' waa my
platform during the campaign and
( Intend to make It my motto la my
official dullee." aald tba aew magla
Irate today. "1 believe I am thor
oughly coavcraant with attain
throughout my dUlrlct that might
have any bearing on any caae coming
up In my court, aad la tbla way, 1
will ba able ta treat them properly."
:o Labor Unions
Raise a Large Amount
i
aBm-aamwawaaBmaamBmaManaBBaaaammBmaaapm
ld Coin to Amount of 4120,000
Collected to Provide Bail for the
Release Tveitmoe and Clancy
TENTATIVE LEVY
IS MADE TODAY
WATKR t'laKHH UKCimC ON II
CKMH fKft AVHK. OPtHMTrVN
ITV WlIJi MK OIVKN KMI lMO-
THaTM TO MK MAIMi
A tenatlve levy of eleven eeata per
acre waa aaaeaaed tbla afternoon by
the beard of directors vt tha Klam
ath Water Uaera Aieeeletioa. ThU
will be fixed definitely January 10,
after the water uaera have been given
an opportunity to proteal against the
levy.
The aaeoeemanl U for tka purpoae
at defraying the eipeaaee at the
Water Users Aaeaelatloa. Lnat year
the-levy was tea eeata per acre.
Meal frees lervMa
IAN rtUNCIICO, Jan. , P. N.
irtky. arssMMl. a laa state
tiding trade owneH, staUd today
kt 9ti0. la g4 eala had beea
la tUls eUy far taa raleaae at
ittmoe aad Otaaay.
MeOarthy daaeaaaed Jaaga Aa-
darsoa'a allege refusal ta asesak Ubj
amount and tha tatter's daauaa far
bonds of 111,000, seeured by rsal
estate.
Halt an hour after tks mate af
this Information free teeretery
Neckala 9t the Ohleaga FeaaratleeV af
Uber. 1151,000 wartk at real aetata
waa jwawww.
KgaKgaKgCgr t .' SaBBBBBBBBBBBBBaJ
aBBBgeav " "" aaBgeam
BBWBBBgaBBBBgai
BBBmV ISJaBnBBBBBBBgaa
BBBgaV iBBBBBBBBm
BBBgam. "-1 .aTaBBBBBgal
gjwBBBBBBBBBW t gBBBBBBBBBBBBBBBBJ
BBBBBBaV' BBBBBBBgaf
John Hagetatela, who became a
member of the county ceart tbta
morning, la an esampt of what H la
poaalble for a man to arceeapMeh la
the Klamath country.
la tha fall of li3. tba hard tlmee
year, be arrive litre sweet rrem
Germany. After paying the filing
fee oa a homestead ha Antelope
valley be waa "broke" bat aet die
caaragad. la the aprtag ot Ue aeat
year, while aat boating, ku skat gaa
eipleded aad blew off hta left aaad.
Uaahie u saeahr taa WagMab laa-
gaaaj aad kaadtaapaed ay laa aee.
deal, Joba Hagetatela waa aat area
then dleeearated. Me eUrted la week
tad today he ie rated aaa ef tka aab
UntUl eltlaeaa t tka eeaaty, ft
naaclally aa well aa ta other ways.
re.
- it . .!
u 'j-t -- n
tr--- La--,-m--J tf .K
gj. 4 a Vg. -riAJV. mm nr wmwmwmmmm a a--a rv m
VWia W-MrrW , f
Oa a THs aa WMak aliaalll lf '.''
w O U- 'J
' . t a
m 4 WTaM mmmi taaak aW Bfa . ' V
aaa sa weai rwaaaaei wwm aaa aw
mmMm tt-i m- fc- mmmmmm ka.
Ska Cawaay Cwati. n j 1
WSangBF GOUBSBva? w-w mw mm mmw , n ia
eeart baa sawac ha rasa aaaaaaja; bb m
m uaaayers a( taa eeaaty atvev.tasaA ,- ''
aaBnBBaBBl tAatAaBafaWaftaaaWi Skat laTrnWaWK 1U ",'" f
mmn umttm as laaat im. , a
aaat. M.L.re. altar.. a hwfaa agW'.. i
MaMaawaBataf OTwMet W& SawtWMMSwaU MMS - J " L XO
aaFwaawaaTlaaW gBBwayV VJawV avaaJaw wW gaafaaTaaWds "" gPawjnawaabJaway W9W "agtwl wiifl
awawawaT - ,aj a .a. aaMa-fj- Lj naaaam gkgBsaBwBtal aKaai aV
l"aaW fm WHM WW VOTwl wVaTVVk W
aad bcoaawt be tats ably, tit aaaK '4
Meea Wsaaea. wife af Mm waaafc ka wf 'saaB ahaf' '"aiwa -
aft4VSBta Mtawt aaBwWfwa Mh SSWSoBTSafal awawWwMSBa i(, aaiJH
Meea that taere aaa aaaa." saM gtr. -
Mitsmara "Tka aaaatm ta tma aw j
BWaXaygaai Bawaw ftsmaa iSaBaaBbfjuBajaaftajawagm mS fjfaa. J
PBgrVtV fw laVV aaBVwmwaBJjafaB Jnffgwawf . jm
faataawat MaaMS fttMal laawS'' aaMMMSIma '' a!
tto IsMa ll4eWlV , vj
OKAXGBV AXB) LawatlW
rvamrrur.
WKATalMI IN
l-OKTK LAaVt
1 KKDUANPt. Jaa. d-Taa
eat treat hi
abjarteC
iba eraaga eras) at M aar
baa. a teaeher ba ta
ta
a rlak ef several
atk raaw.
Rlea H. Johaaea arrived yaataNay
from Medeeuu Tbla ateraaag aa left
for Fort Klamatk to Jala Me
who baa n legging ceatraet Bear tkat
Jptaea.
AljkgsJ Igaati aw
ajwaaTaBaBjgaaaB ajpa
liWaaol ea'iairaT
10
CHURCH
HOME
IS CONSIDERED
Water Users Want to
a
Make Changes in Law
4 5'
Resolutions art Drawn up at a Mat
lag HtM ta thai a ty Today. Lc
islature will be Asked to Act
TV"-
3? 7 (
X
111
1"
i -r,-
'fr
'HV
y i
vi
IT'
Are ba New
City Sckaal auperlateaaeat R. H.
Dunbar aad family are now eettled
la their comfortable asw home aa
Jatfsraon atreet, lust aeroaa from
their former reeldeaee. Their present
home, whlek was reeeatly coaplatad
by J. I.. Cunningham, contain savea
rooms la heated by a hot air aystem,
sad has 'every medera eaa,vealeaee,
aiW ! -anw ! w
B, B. Hayaea, eaglaeerJla eaarye
of eperattoa aad 'autateaeaee aa
tha loeal reelamatloa araieet, re
taraed yesterday from rart Worth,
Teaas, where he spent a moath.vte
Hlag ralatlvea.
y .. -t.
y. ,e;fvX w, ...' &: Kfo'.
, John Irwin, tke aew Prosecuting
Attorney fay Klassatk aad Lake
eeaattes, will "go It atoaa" as tar aa
possible la conducting tka affaire of
his aft lee la Klamath eeaaty.' Me will
appoint no nermaaeat eeaaty kere.
"la ease there ta aa antra areas ef
criminal matters. I wtt( eaeetat sae
elal deputise ta assist me," says Mr
Irwla. "I have appelated Twees far-
relt as deputy dtstrM attaraey tsr
Uks eeaaty, aad he wM attea4 ta
matters aristae sacra. v
"it la my lateatlea ta start, at' eaea
tke eteaalac af the arimtaaV daeket
of thU eeaaty, aad U ooatbnns tt
uatU tt la kraaajkt as aaar te data
rUCHaiTatHIAMI WILL COXtMUmt
fl-iXa AT A wPKCIAL MrKTIM:
TO MS NKIJa JAN. 1 1. MMPOtrtT
TOMKktKAII
Tka aaeatlaa ot building a aew
charek waa touched upoa ameag oU-
er matters at tke aatlelpatary ser
vice at tke rtret Pretbyterlaa Charek
yesterday morning. A meeting ot tke
eoacregaUoa wlU be held January
It, at which time taa building eem--alttaa
will r art an alaaa far a aew
ekarek, aad other matters la eea-1
nectlea wHk tke propoaed aew bulbt-t
las U1 ba dtseassed. 1
AU matters pertsiahag ta the ekercks
tkat ara ta come up duriag tka
lac year were dleeuaaed at
day's ssrrlea. FoUewlag taa asri
by Ibsr. eHakaUfletd. lay asemhsra of
taa ekarek saoke fer taa atfteraat
aepartmaat. as tettewe: 0. 0, Matae.
taa assstaa: W. . raakt taa'tree-
; Mia. J. S. aXubMefteM. taa mis-
stoaary leetety; ; Mrs, Lewery, taa
U4fJaststy; J. K Maaaa. taa. laa
aay Seaaet; M. D. Caatas. tha eturtst;
baa Madsaver aattaty- '? T -.
aet of reeemmaaaatlsaa
hag reetasaatbw 1lelatlea. whlek ba
tka mtad af tke dtreetora tke
KUmatk Water Ueers Aaseetettea.
weald tead ta better eoadHloae fer
tao water uaera ea tke varteae lrrt
gatlea projects was seated at yea
terday'a Baeettas; ef tke dlreetars ot
tke aaaoclatloa. Taeee will be latre
daced at tfce Oreaea Irrkjatlaa Coa-
greaa ta be keM la tkte week, sad
through that bedy will be araaeated
ta the Oreaea I sctslatare. wHk a pe-
tttlea tkat taa leajtelature aaessartal-
Ise CeBaT ass ta amead tke
tlea Aet ba eraer U eeaform wttk tka
Tfce resslatlaas dratted) at taaaW
Wa keateva tkat taa
tke laaerter sksald aa
eabeaK ta aaa aaraata tt I
rata
1101. all
all
straettaa. aa4 . taatVt
fer
aw
ewB Wadjjr aSMafwaTaaMarMmVV "" JPP"JMsjT wW MaaJP
-5 n i
meetbag. fseVaw: r 7
(ptek aa rasalatlsaa) hislsd aaa wa-,
ler aaase.)
fkwsaawf at
lww4,l.'
awajjaieaaaV-,
i- t. '. .
1
Caatsaasd em Hm
Cold Weather Start
Throughoiit the U&
Y
Mr. aat Mrs. TrekM.,OaaWaid
l.sve returaed traas a vtsK ta OaH-
frrale aetata. " , ' J
i n -
v "i
Kecords are Broken
.'I. f
lows on the Heels d Oolf
and Telegraph Wiras art
w-
Ml
srrr
S2tJL.if
tlatied Preee aarvtae
dmntm; js. f , -M. I
1 t v 1 i
aaafJaa sjVBBBBBBaar rwerFBaji
y -.-Ci,
la aaea seetaaaa tke etey
ad SI 4asaaes x
'iaak)Bma
(j e "-.--
ytX,
4it
r r
'. '
V-J xlt
f-TH

xml | txt