OCR Interpretation


The evening herald. (Klamath Falls, Or.) 1906-1942, January 10, 1913, Image 1

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn99063812/1913-01-10/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

I
" ' ,ws lii w
- ,1 u
O
L-n .. '. y
. W
.' if, W ' " , v !' '
us8a
:
': .
a. I 'Sal "' -SJt i ''" ft M tea-Mil
iwMrwi". I rllkil Atai ft'tiir4 flUm)
..- . . . BBBBBi BBBB ' BBBBBBBBBBB1 ir Hl tBBBBlaK' BBBB1 BBBBB1 . BBBM BBBBT im 1 -' BBBBBBBBBI BBBBB - A J S. i -
, ,, rii . -kith. K1IM Jg . , ;. rf 1 "r w -11 1 IT i - - ; F"EWMM
MMMli VMT N. I,MT KMMATM PA IX, OfUMKMfMlMr, JANUARY ! IM ' ., v'l ('ut. '''Wmw
Financiers Must Go to Ji
ilr - . fcC:VSo
renzied
anker With Sticky Fingers and Wireless Promoter are Retired for
-1PW
.!'.-
"
IUMANIA AND
(BULGARIA NOW
HAVING TROUBLE
LIMN TKHMITOMY IHCMANBWt
AMI. MKT WAR M CKMTAIN
BANKERS HERE
FOR MEETING
.1I.IHI.I1M H, MOOflt: ANI I I'. Mo
fOK.VAt'K .(KKIVi: IN TMK CITV
n-RtlNNUAI. MI.'I.TINM W THK
I'IKKT NATIONAL HANK
Judge Mainn (Jives . AdviceM LEADS I
A FREE FOR ALL
Judga McGinn of I'firtlead, aba b artlag
circuit court. Iim wade maay m frlaade la
brtot ilea lii ha been oa tka keaek kara.
Tkf tt. ttowdTtr, tvo rMMI lel ftttonMir
k f MM Jt dff I4r rMikr to ttaM Uw
i4 m fnBiJ erta Mar. It
UiiMlr.
Tfc tvo rot'BK mn wcr op 1m
r ta mb minor lttlaUoH wkta tkr
a nialiw lu proe4Hr. TMy a4 ai
br4 at cli other for Mwa! MlaaiM.
aUar aiVli)it. h4 avlthar aa wraly
CIiiIk . lwi, lc prMlJot.) fcii. L. ,. 4-
k A ft. I. ftl.... ft. ft... I Bww w . WWi
;iH4 .. i . fli.ufBic, iinvr oi
tli i)rd of tHrvcliim of thi Flnt'
Kaiof Mm tnwww at
al Lani litM Tlitw kiNLoMl t"K. arrhH Ut
ft . i.u..1. mm . .ft...."
! '"'" liiH "ll, ftHILLI.1 Uullft .f .IlKk llllMaH
t WIN Murrto la Maiur'ia be held T4r.
IMtMag Umi Yntafcta Wka tW
Ja4f MtOInit wuh4 il ter a fair
ut
ftllftftf Itili ftlalfit
'fl,rH !! Klgbti MYM . utatmt4. mmMtUau. Tk.b u
trow I'dttlattd au4 km lo attaodL.. j...,i . ,--, ....u- .... . ..
j mv ww ww f m fav yi w imv aa waaj ivi grmt aaavw
. fou avajr (olkiw tt law."
Now th yoiiag ataa art aaaaUa4 wkataar ar aai te Jb aitaat to
Infer that tbar 'atl Ml law achottt too aooa.
SB
far Jaaca aVaaM la tka '
KhMMtk FaMa 4arlag Uta
Ft fr
aBBf
aTl T HI Bar aa ankHIBrBl aS aaaaal M aHl aaT Hani B i Hal Hal I
SIKiM MIILtlWflfit 5Mt BUI
XMMfft tH' MfaaiiVli ,MICat 'M
r a
'i rr
OAHMKNT WOKKMMM MT THK
Ol'AKtM ANH HM4K
Carwwiak a
I'raaa aarvK
klltlH. Jut. ia..ll aaMiti
nvp ww., w-v t
lMUi UMlar Uat Hvaawalal
lutawiU ttt4 tka iHiaara laati
iwuM tatada lllrl Uhl8 ta
ual Uybtarla Btaau Kvaaw.
r tairHoi aaataaaa.
Tti t9ttr ar b4lKit tbi iatr
taala !; (eoklaa altar aHalaaaa
UUiria aad lRiitlc Iba M(
liowo that la Ma built far tba baak
Inar ImtUulloH la bltb lbr ara lav.
trrrl-J.
44 1'iaaa ailMi
JNI)ON, Jaa. le-Taa aa!
will ktabaair Hi waMwraw at
i rttat af Ur4 aiajr Tbla KM'
iljr aateunU lu feialga latanraa
lawcbU IkU aftarutMMi Wt4 U
4ga atRca aa4 lallat4 llat lb
tBiplloa el lb vf cafraciM
I4 b HMwlbl al lot4 aray'a ra
il. Lh4 (liar Ialliaala4 tbal ka
lU rtaatat tbla.
)NDOK, Jaa. 10. Tb aatbau.
bava raauaiad caaiulUtlM. but
U utiaMcaU bara not yet autb
4 lbM to act.
p lu aeoa tba Turin a&4 Ibo al
bad not r4Ute4 an ojtolnn of
roafarvar. altbouib HI. JaaiM
lea la traar4. Kach aid aay it
IP la tba atbar lu aet.
a(or towwrow It la aila4 thai
i txrwara will raadjr to latartMa
reajHl Tarbar to graat lh 4a
4a of Iba aillao.
COURT RULES
TO BE ADOPTED
HAH AMtfOCIATtOX OWtCKMI AJUC
l'KiUAKI.J .KW RMUVLA.
Ttt)MI Yt UK HVttMtmm KOH
AITHOVAI. UV
IACRAMKXTO, Jaa. It. Aa aa
trgaaey aaaaaura, tka aaaaaibly
bed Ikrougk tka aaaata a kill are
llag to far aifaaaaa for tba aUe
taga NaaC
Work of puparlag court rulaa to
amrrn troc4ura la iba local tlrcalt
court U aarljr romtuttad by lba,coat
mil too working under 1. V. Kuyka
tll, and tba rnult of their afforla
will n rMcnttl at tbo annual (
lag of Iba Klaaialk County liar Auo
rlallen Mendny evening for Iba ap
proval of tbo organltatleg.
In addition to tba adoption of
ceart rulaa. a naw aat of oaVera will
U tkKtt4 by Iba barrWara Monday
atgltl. At tht lima tbay will aUo
plan a banquet to ba glvaa la beaer
of Circuit Judga lltnry MeQIaa, who
la praaldlng la Ika toeal circuit court
during tbo abaenc of Judga Baaaoa.
May CoaJlaaa Itaacaa
A meeting of tba Klatawa Club
Inill ba bald Iblc oranlng lo datermlne
tiio adrltabMlty of giving aaetbar
liiou j. u. miaul, u i ti. ku ml! or uaacing paruaa. rnia ao-
- w n- 1'nin aw wm-www - ....
ARGHBALD CASE !LAYKi WILL
HEARING AN END
it w Kxvwcnm that imc
aiukm miLi. xtmt ON
m ix.NocKNCK or jvwm
DAV (Ht TtUHfAV
WAHHINOTON. D. C. Jaa. It.
K SPEAKERS
ijwr or vmbmk MutvicaM to hk
jwwmit wnvn or tmk
wiu. n:
T?s
McxTfav in tmt rvwrr
hw Maa Maal NaHk
afrafaaUfw J ffHBV
Html Htaa an a Kvw Wfadcaj Oe-
(THfV HC"ilVWw9 IWfTflH?'
briakara farther Traakla V.
By taa I'aMea
Mrlalac
Tha laat af
aalea aanlaaa
It la etpacted ikat Atiaraajr Wafta-'.whkk aaaaaaa k4d aariagt taa
waak wWat teatgkt la taa fraaby
tartaa cfcurea. A aetaala faatara af
tka but ataatiac wIM ka tka fact tkat
only Uyaiaa will aaaak.
C. C. Ilogua will aaaak for tka
Treabylcrlaa church. Artkar O. Hay
rota will bo adopt! tonight. Tbo for Iba Kolacopal cburck. T. U. Uaa
majority win probably Intlal tkat to, for tba ktethodlat cburcb. and C. R.
Ing occurjdonday or Tueaday, )a Lap for lha lUptUt cburcb.
Ualtaa Praaa ajarrHw
NEW YORK. Jaa. 19
carmeat werkara wlik a wi
lag kaa a f raa-farU igat wHk atrtka
broakart. yrlvata guarda aa4 aaUca la
tbo cbHhlag ataaufacturlac diatriat
teday. M
Oa jtkkat waa aUahad la (ka aaak
wltk a rwer. Aaatbar bad klc kaad
broken wltk aa Iraa bar. aa4 a graat
aiaay a.oro'wcra lajrad.
Further trouala la faaraa.
Ingtaa tor tka
Claytea for tka proaacallaa tM atoaa
their arguaala la tka ArrkbaM laa
P4cbMeat nroc4laaa tbla altar
nooa.
A rula vetting tba data far tka
WI
CHICAGO, Jaa. It. Gavaraar
WHaaa wttt airtaa kara Wiartaw. Ma
a baaaaat taawrraw ajgdrt. Mas aaa
JaH wlU ba "ITatara Baalaaaa al tka
Ceaatry." Ho wiM ratura Kaat aa
Bandar.
Mr. and Mra. Fraak. Coafar will
leave la tka aaornlag for Portland,
after a two weaka vWt la tkU tHr,
ch aa lat Hlvar, altendiag
Intaa auttere.
to
aaa4aftealtttafkawft4 aPttaW IMMataaa
It waa aaneunead laday tbat tbaro
uuld not ba n lycauw couraa aalar-
inment next Wadnaaday algbt aa ax
clad. Tka allraellon planned for
t night falltd.
clal orgaaltatlon baa baoa la atlat
euro for tha aaat two wlntera, nad
haa glren a number af aajoyakla par
ilea at tha White I'ellean kotaL
J. (I. Donoho, one of the wall
known (raveling men la thla aec
tlon, u In the city today from Aaara'.
Mtato,
n - --
appraisers Determine
Value County Property
" 0
mvd Appointed in December Meets
Tomorrow to Appraise Property
Prior to Sale AaWMiaXtmeiit
... m
vwr ma gargaaa " aaiafaaiaiaa aa
atut of tka tartloa tf tka ttart
- -- w - , f
lotut am to ka MM. aa gafrattal
IU at gtaaa taawrraw atUraaaa Uy
Martla a, af Ule ally, Dan
Krga.af rati Klaaatk aa4 K, I. Tar.
HlUtar afMarrlU. Tkaaa bbm wtra
4aeM m ti atari at Marakra
Mtral waaaa aa by tkt aounty
rt. '."!,.'. '
Tkt nrattrUr tkay will' aatwOaa la
fba vaatarb half at Ma , 4, 1 aavd ,
f klttk II, tka attt o tat Ktatat
iHaaaaa.
., '' n
"" Vf'ifGflKt"'i
Tata VMftgaVaar Maa la
Uaa. wHk tW JgaPaal of tka Mala
strati sjtaMNwMuj a rtgHttt' Itf
Mttr Tawa:al.tBa method of dltatt.
lag. tJMi aa MHy nm
rftajuaatlag Ikat tkt, Kottrty ba ttM,
aid 111 naked tkat tka county aanrt
rttalM tka alaek.'. Tka county aaart
than annouacad . that tha arottrty
wtM ka mM, and a law days taUr
taa board of atrlara was
Tka, data t tka aaU wlU ka. m-
noanead y tno oouaty caannaacwy
aftar tka resort of tkt apsralaaet
oa tka TttUet of tka alto.
Woman Submits Test
of the Friedmann Core
an .- i a aaa
Mrs. Walter Powell of Boston Declares that Site WlU
Tell the World the Result of her Experience
in Taking the New Tuberculosis Remedy .
MERCHANTS IW&E
FASSA6E OF SHI
aW BBBaJgaajaseaaai
aratMTgWOCT
rW W
wTlnWBBeSI aTnBeleTyt
aiaaa-BT aaaafl BalBgesaJ fhftBAdUaatiaJiaaaaaacaWaBV. lak
VtVengaxr aaawts) aaTSjaa ajeaaaeP"aargaraaiPf bjbp
United I'raaa 8arvica iwltk the rrordauuta kaaHH today. .Mo declared tkat aaa la(aaa4 la aa-
Wie la tha flrt Aaaartaaa. to aa traatodlaoanca through tha araaa wbatkar t
IIKHI.IN. Jan. 10, Mra. WaMar Unb the now coaausiBtlva ears. not tka. treatataat ami
Powell of llotloa wai-lnaoculatad Her kuabaad aeeaaasaaiad aar.jeiaaa.
00CT0RS ARE ON
OIL BARON TRAIL CIRCUIT JUDGE
TO BE SPEAKER
CONDITION OK HOCKKFKI.I.KR
WlUi JMi AHCKMTAINMM HV
MKIIK7A14 MKN KMtlOVMa) HY
TMK FHOKH.L OOVHHNMKNT
United I'raaa aarvlet
WABIUNQTON, . C, Jaa. II,
Chairman Pujo of tba moaay truat
arobt eoatmlttaa aanouncad today
that kt medical apeclallata of tka
uommtttoa. would leava kara today to
eaamlae Ratkofallar, ,wkoT la oroa
ably now laMtaatl, rtorWa. oa kit
return from tkt.Maktmaa.
' It la balltTtd tkat "tka aamaUHta
haa kat advlaad tkat tba maaay bar
on tataadad to return, to tkm tatwlrf
i' "
'L. o; Ctoorga of Ofanta Paat M a
Klamath raUt vMtor.
Tha Golden Rula today raeatvad
1,900 brand new Uaeata naaalta far
distribution here.
MeGINN W1IJ4 DHMVam AN AM.
IHtMae) ON TMK OCCASION OV
, TMK INaTALUiTWX OT tMUNM
- - - ". i
ARMY OVHCKHe)
i
A natrlotte addraaa aMa. Haary
MeUlaH. oircult judga .ataa Maitoa
mab dlatrlet, wttl ba taa t taa aam
kara aa tka nragraaa to ktoNl kMaV
day avaalag la,eaaaeato M Mm
MMtaUattoa by , tka' taa4 Artay
af tkaltofHtblw aad etWiaa'.lbrf
Uaf Corsa. ... ,v.'mwi -,f
. . Tka aaaralaa wlU ka kaU ha I, O
O.f , aaU. and fattowkag aaaketo ia-
auaattoa, of taataw- w batiraaHaf
program will aa
IV
WESTERN UNION
IN NEW HOME
HUILMNU ON UKVKNTM
HUIW MY I. M. NHMIY M NOW
OCCUt'lKH MY TMK TMI.iaflMAHl
COMf ANY
Wf k of BMylag ika aaVat tt taa
Waatarar Uatoa Tatograga eomsaai
from' tht taraaar t,uartara .aa Kwai
ntk aveaua to 'tka vm- aattdlac aa
Savaatk atrtat; aiar Mala, waa eoav
ulottal Uat algat. and toaaj Maaagar
Awtta aad km faraa artVat'wark la
tkolr mw odBear; Tka aalMlagj
tatMMi atiilhr Car' tka talaaaaak.'
tsgltaFa trWBweaa"a"amg? , aara aam wiaaFeaT waawai
aaay kr;P.M..Raiay, aad tkt tajeaJ
tora ajtd aajulpmaat U aU af taajaaatt
a' JtlaV
1 eM SMaaVSaaHFal OC (, OaSaswS, SAS
M4raaHUaaaVlal Jm&tQGttt&lQu VC lrTfJS"Ma JaWS
varklag far' tka aawaga .at, BaataaV'
hmhb waga WH aa far saaaaaWBt'taa.
CanRaVaBaS aMlWvaaHm "a lBsT
B-k- -- 1 1 alaBglaaaam'i
al. akaadBafadkat lW laadaV
eBsajBjeiia1 aBBWtrgFVtt'aa tay aaaBT
"Wkareaa, Tka C
af Oriigaa. aa w
aaatatad wltk taa moral aattft
aaalal advaaaameal of taa
aBjaaa taaTflSrrV wl eJBaTaJ gnafaWg gamaw
aad la artBarlac, to aabaaK a
latlve aaaaaara araTlllaa; far t
lrMa a4' vwfMaTvv vcdtS
Uaaa by aa Indaatrtol.tweMara ' aaav
traaa, Thmaaaaaeaafam aWtaty
"Wkareaa,
ballevca tkat tka araaaat
far tka tabor af woeaem aaat mlsara la
In Buny eaaaa wkaMy laadegtBla to
tkeeir attaal aeada'aad eoatrtaataa, to
poverty, ubyeleal dedelaaey aad aaarat
deUBtuoaela;
"Keaolved. Tkat tka ktoaatrwl
walfara bill, aa, acaJUd by tba Caa-
aumaca Laagaa af Oregoa. la
tleaMa la artadata aad roaairaaeaaa.
aad keMa fartk a
aaJPaaaiAa&A I iin aT aBdafaaaTal
gF WTtja amfrfpaBavaaaiB taBvwaBpa
t.mwr atat;
"Raaetoad., Tkat aa m
tloa aomaaiaa'd of mirekai
Have In and araatJaa taa,arlaiala af
'.uttaala waga far aeralea,'
aaaat ba gtvea taa mtataaam wag MU
aa4 ovary lalaaaaa aad aaalataaea aa
leat to Ha aaaeaga. ' ' ;
"Reaotved. Tkat a aaay' af
leaotatloaa ba spread uaaa, taa
ataa t tkta
atoaca aakllakad la taa daMy
KVffj mwinm wm t
aurvay comsaR4aa at taa C
Laagna of Oragoau"
'h
MM IH
IWIT
ASK
K. P. MeCaneaek af fmlaai
lataraatad la total hathlag
tioaa. U kara aHaadang to I
mattara.
R. A, WMttg. waa It aamaaaiad webk
a largo eaaaaat Arm, a kara fram aao-
ramaato altaadtog to
tra.
. -'Al iiii . ..... 111
W'-a. ' :f ' '.-'" 1ml
Jm SB) , fj,- ., ft c Wi
p ajpaajsaaajm aajaaagftBJlsl ' 'gnaj
maMmaaaaj: " , ?l t
aMaaTaata '4"aaanW aSSlf .IVVMS VrlsMMMaW MaMKMMLi
"-.--iBa- tkaBaftaB-akBaa. tMjggi -kgbFaBBaaBBBBBBBBa!
wiiij gajgL "'"wtBBfagJgggl
f ' " '' r' . . "T?!n
sAaTaJBlaBftdt sVbbbbbbbbI miaaBadiiaa. . ,, VM
VStWel WTWtm tanalVal - rfi'affi
MaWT TOtWC. JgW. IfttM
BBaBBSBamVagBMaTaBg! 'taaW MHaBaMi PMMaMMaMWPa- WsaHBaVaBalBBBl
aaiftf .tg-aLA mjXlhJUJI
rV T nip Wf 1mmmmmPfB
ktA 1Bj"Bggav Bw bTbPsjbbbbT sbbb) maaaV wSBBBgtfBHBfl
aaaa - 'ja-wa. a jajafataall
.-.- , war manna -aaa saaVaBamw
i rslil tffitt Im kaat atBBkm'BBBswt
b.. ijvjsw . ' mi m-a- aa-aa aa-aaaaa aa-aaammaBBF aBaBBBBBf;,aaBi
tm "s?- mm
wbbb. batbbb: aaaam aaBaaBBamaaa
!rf-'?!22S!iJ
Uaad riaaagaaalta .
':snr-- tomx. Jma. la. sWkjj
? ft SfMflfedjSSaf ' bbbbbbbM 'BbbbbMbbMbb1
rtastal faf CIbbbIbbbbbbbbI VTbbbbbbbbbI
BPatBrwaa ara tmaeB'fBBBrm w sasBsmBesB
Wktaasa eemsaajr. at I
Atsaada.aa.ft atjd a tfto t fJMM
, AreMe CaaMaa maa gaaaM 4
taa- ZJ, mm - aaaa
--' !"iSai;ft
Ufa to. Mm ' aantaai WHmMK.
MM4rT, ' BBnaaat 9. bmbbbbI ISjkHUN
. .' ftr ImtMagaV aJmV pjttim&A
t - SV dkMPgJS SaSaMsimW MSdlSHMHa1aBBBBBl
a.. waa - -- . .- ,-?-g JBauiiaaawBi
aaaaa aa Maa' 1 iMaalMlaffiBB
.r bwp eev i;
tatsBt Onaeam. J. ft' Wimm
J- f. ;aai''ata) . awMfajl WMMLl
tottr aaa- bato tkttr aaar asaMmaBl'djiglgBBBi
aeaas. ataaMnd MmI MMBBBBBBftBBMfguBl
.a f . -. r-'v...? -
a aaaaai SB' ka aaadgr taV tJgfaT tmaamMI
aaaamara & iMriSaM. frBkaaa. aaaaaBBBBBl
1 avaaaaaa aa waw enenaa BBaagJIBgsj
, .. aaattyfaff g laty gaaaaa-' '. n&&
'fca'to 1 V '' ' r 'a him
laallra Cs A, altaalB. wMa tja akllkWl
Maraaaa TkBiaamr Itf amtl taWMamllaBBBTi
-. BBBBB BBBBm araBBB BBJBeB"ajgtJOm
aaaa Beat aat ajaH BatB 4aBgBmMVi aamll
- m uii iiimmmmtmmmmmmmmwiliMtM
a-iVSJS
at taHlBBB)aBi-'
Will Elect Preildent
and Vice Fi
1
j
Followla SeatdOaa Of Hat
"IflSnrBmMl map
To
't'S .,
s'ra
aaa
, WAaMWOTON, Dv CiTJaavltV-
csaUaahry to taa aatgal
!Waa4raw, WUaoa Bagl TttfAtji
tkt
m
mK
4v;;
Wa?.
5. Wi
V'M..
k Tharaaay faatasmgat staga)
jtas rtaBjvMBsaJggBa BwagsjsBBjBSfWaaa 4t aSBjsaB'ajaaBaaajBafaaBap
s
f
nmm
(kg. aajlbaAmgiAaaJfaaatr.
arVtBWWtBBWaMaV 1
'--- aaaa 'aaaaBBBB-
amaBBB awawaaawaw. ,-- . .'
wBajr agemp JgaWr' )(" tagaaSB""gBB' "J1t"Bja!
'S ;
f.
-aJS
i'iAJ.'IA ,"?.
v-Zk. ''"
'7i
'Vi
M?'
:
A-',

xml | txt