OCR Interpretation


The evening herald. (Klamath Falls, Or.) 1906-1942, January 11, 1913, Image 1

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn99063812/1913-01-11/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

NVffMNO MY TNK
dTKI lMMBN NKWH NMtViCK
aMaaaBE
mnim
aaae
raaHiYi
Na. 1,1
KLAMATH PALM, OKKOON, MATUKffAY, JANUARY If, lfg
U A. C
.
rt,
ppraisers Value Half Block at $51,000
,'!!
M
VM
ISE UP NOW ON
TECHNICALITY
KMKM W HUM) IK VOftT
KLAMATH ACTION
ard Sets Value of Different Lots According to Location in the Block
COUITYCOUtT
mmnm
SCHOOL
"There can only be one Leading
Newspaper in each community"
I IWIiW to Vvn IMtud IMftxtora
Atfew CMMrta ef MliM Nm4
Kator WMU litttuola la Now aa
II TtH Jadg Ihraaa m4 Kay
M A rVrguaua) IVvmm (M
In Klamath Hall Ha
The Herald
Thin l not becaMc of brilliant editorial,
but bcciic The Herald prints
the .new when it in news
The ancient history clasffla gladylng journalism
la the morning ncwupaper office
lalaet wotaadlag I (! pall
Wllltaia Crawford for an al
live writ of auadaatua o turn-
ie ackuot airectora aod clark of
Port KUmmIi dUtrlcl lo admit
klldrea, wko are af ladlaa lla
le Ika acboel for white, U In
kap af daawirera ated today,
i aaaiurrera am w aaawer ia taa
14 fcetltlea glad a fa dara aa
M. Oulll. kllaruv fa rr. i rUtBMIHCST'KIatX
- -w vr v fj -7-)j-w -iw--- - a
Hoik are ItM by Tbemae Draba
(uykeadalt A tVguaoa, dm da
r for M. T. Looatey, tlark ( U
rt. ika etkar far K, R. TurtMr.
Laatar a4 M. A, Mao Ika
of tflrtrtftfv.
a4tfllle i a taral 4taiurrar
llaalai additional grouada ara
la tba papara 814 Ihl aftar
kat Ika court kaa ao JurMIc
tka Parana of lha dafaadaata,
i iubj of the action;
bat tka rlalatlff kaa aol tka lagal
la aaat
tkara la a dafact la aartUa
itM
lfar aad kU vlfa ara Ika ekll
hI a i I'aga i) " '
lcH3
WILSON GUARDED
ON CHICAGO TRIP
AHMJVHS IN
wixnv crrv and in watcmkd
AVL OV TMK TIMK MY UtMUK
HQi'AU F IHMJCtt
rbtttwuMtrni Akfwlalrd
,Ualt4 I'raaaSanka
WAHIIINOTO.V, U. C. Jan. II.
1'raaldrat Taft today aeailaMa4 tl.
TnMf la ka aaaftaalar at Batra
ataalo aad Oaar afaaka a ka aaat
Matar at kUrrtvWa.
BOSTON OFFICIAL
FAVORS HEAD OF
016 WOOL TRUST
oKKKtAi. mtmxvr msr tut-
IflKT Or MNXK ACTfOV
Ckat Aajalaal Waaa) aat Ularr
HtaUra MMMaraalrr Maaiafactwvm.
ItianM WNh et4rrr fa Hr4
km HyaaaMa to Ibitmk la INa
rmlk Mrikanl WrH 'nMatAj H
UOtrrON. Jaa. 11-DUtrlU Attor-
ar I'allaUar 4M aot di-ajr tadar a
rapvrt tkat atata vara kalaf tak to
holla tka ladleftau agalaat Praal-
deat Wood of tka woolea traat aad)
I
. Jury Out a
i
BLlaLlaLlaLlaLl Bv LV
laBBlaVaaial aV
wrfcaz
mmwKWK SaaBaBa
u o r aV
I V Jl
V CM
Lon Time
It waa a dtaratiM4 lat af aaaa wka
coraaaaad tka jary la tka aaaa af J. A.
KaBMa atafaat Haary Wakkaa, aad
kaa Uay Ud lata tka Haial HaU
pill laat alahl far dlaaar. altar kat
tag arguad la tka Jary roam far akaat
tkrea kaar. K waa atala la ka aaaa
tkat tkara waa a wMa dlaraaa at
oalMlaa aalatlac hatwaaa tkaai.
Ilewarar, la aalla of tka atralaad
fllaa of tka ladlrtdaak. tkaro wmT
a lot of feed aaturad talc kaak aad
fartk dariaa; tka raaaL
"tmt caa talk: akaat aaytalac rati
waat to," aaM HaiHff Maraaa, wka
bad tka Jury la chart, "but dea't
aay fcay."
Of eoaraa H waa kay tkat kcoaght
Mr. Royaotda aad Mr. Rakkaa lato
ceart. -
Tka Jary rataraad a aaalad vardlet
"SjW gsVTaaHaSja
INDIANAFOL1S. Jaa. ll-Tfca
boada of Tveltatoa aad Kaddla wara
eifcara ckarg4 wKk oaaaatracr toMf"4 to DUtriat Attaraay MWar
wad dyaaaatta la Lawraaea. wltk a j today. Tba attaraay aaM taat ha
taw of dlmadlllag atribara. IwouU aaraoaally tavaatlgata bafora
Tba dlatrtcl aMoraay adatlttad tkat aabailttlag tka-Hipara to tka fadaral
ao trial data bad aaaa aat. coaru
Guggenheim Wins Suit
Started by Mrs. Wahls
JURY RETURNS
SEALED VERDICT
CAMCM
:
Uall4 lraa Marlca
CIIIQAao, Jaa. II Waodraw Wll-j
ton arrlvatl kra at ItOI tktaaftar'
noon, lla Kit at oar ror xagMwoaa,
wtiff ha ffivl tba aianbara of tka
. . .. . ...... i
:;rVu";uo1 Street Syndicate Furnished
oi nana jobm, ina rrwumi m ii
club. (
An untmually larga aallaa agvadt
guardad tba praaldaat-ataet. Tka da-
jvot waa aurreaadad, aad aaaa but'
iwraeaa a eNc4al baataaat wara ad
tlttad.
the Money to Back Woman in her Effort to Set
Aiide Divorce Decree of Long Ago
tWM la ISVOC.Y.
aa takjw a vottm naat o
gT atann.T to bk awajayjc
" MOXVAY MNMUflSKt
i r ..-'
JJ JMTT Tmmm WlaiaV asv "
I IIvMbW aarJpaUSSrV wHBJ .W4aFWSjBJ gayjJvM
,oa a Tcrdict at ie a'claak taia atom
Mag afur aaviag baaa aat alaaa :t
Friday aftcraeea. Jadga McOtaa ar-
'derad tba vardlct aaalcd. aad ratanai
la coart at ie o'clock Moaday aaara
-jlBg.
Tba raa larelrca abaat 1119 aad
' ' . ' " , .V' lift
amxum um VMm a f)is " 4-
la-4aa Laaa Am Vakaaf at,SSS Wm -
ti i , , faa-. - aaaVAai daaw
aaaaaaavmaa afaj
ft11!!
i I. FJ
f"'
Tka waat kail at UMr aaaaggg aajaai
aaaaa arto ta waif agijaaaj. waaaaa -
iaa opiaiaa amaaa am aw aaaa; aaaw
tla, gr., af tala afta aai M. A aaaja
lfgar af.MarrML taa aaagd) f gaMMa?
m. alter atovaaa iaa-aaaaataWaalf --V
BSwajaj gaaaajBB
a agwjj wgag aiagaFa ajfag
aaa.Tha Ma
acasfaac ' -fiF
Taa iwa
af
at.
SaWwJ aWafaaip taVw
fraat laat ay taa
MMa WtldBajajy, ..,
brta, twa aajafaajf Jf
" I riaaaajafT i '
U .,"-s
Mahm gaj ttdag aajaay,
i vWMB an vBaWaaagaf'
AHaMlisjAV Mc '''
aakar tola ara I UliiiHaJ 1 tfi MaT , ; ''
-- ' : " :A r '
ara afcaaat fraat ttoaabrtada. ba
tka laattar wtH la aM llltillMlViagl
ao ataa aariy aiiMkig;Taa aaaaajaaj
waa m taa. aaaaaaaaaaM af fga
couaty court laat taa
would ka awaaaad af. attar tka gaa.
iarltr t !. taaaayara aad aa
rraaaad tbaawatfaa hi laaay af i
ivernmeiit to Probe
t
Telegraph Companies
formation Received by the Inter
state Comiperce Commission In
dicates that La w was Violated
rraaagartlaa
rAgHINQTON, D, C, Jaa. U,-
lataratata eaaiatarea eoaiaHaalaa
ordarad aa lavaallgatloa of tba
ftta wka aaatracU aad arlrttagaa
laad by Ika Waatara Ualoa aad
l tatafraaa aaatagglaa.
It la aaaartad tkat taferaMUaa kaa
baaa raealvad tkat aaraoaa baaMaa
theaa aartlaa lo tba coatraeta for arl
vala wlrea hava uaad tka wlraa tor
fraa rlvata aiaaaagaa, tkua avadlag
lha tirovliloaa of tka act to ragulata
eeaiatcrea.
nother War Cloud is
Ascending in Europe
ramantan- Bulgarian Situation is
Believed to be Most Acute. Iu$-
sla and Austria Take Sides
ballad rraaa Barvlf. .
CMICAOO. Jaa. I l.Clrcait Jadga
Hoard today daalad Mr a. Oraaa Qag
gaakUafWakra aWa ta aat aaM. aar
dlverca from WllUaai Oaggaakilai.
tka Colorado aMIlleaalra.
Tba judge rulad tbat fraud aad aa
deubtadly baaa aracttaad aa tka aaart
wbkk kad erlglaally graatod ta. ad la Wall atract for tka
orr darraa. bit tkat tka wi
ba a voluatary party to Uc fraad.
Tbla dackioa aada yaara af Utaga
Uaa. Jacob Newataa, oaa at Gaaaaa
balai'a attorno, rbargad aftar tka
daclaloa bad beca raadarad taat taa
tuK kad raaattcd frora a alat aaacoct
toaf dtacrtdlttag Oaggaaaalat.
"I aaaaact tkat tkara waa a Wall
treat ayadteata baklad Mr. QaggaaA
balat," aaM Mr. Nawawa. "TkUaya
dlcata baa a private gradga ta aatlafy
aa wall aa taa aaaa af obtaialag a aoa
alderabla aortlaa of tba Oaggaakalai
fortuaa."
f
German Emperor Takei
rmmMl A
awaaBa)aaaamaaaBi"gaj a
Jifjta
.i. .yj. fl
'".:
"SLirCHAMDERS
NOT WORRYING
OOWaOY ARRaMTtO ON CBAJMg,
OK IMJKrWONATINO OTnCWI
HAYH MK WIIX I'MOVK Ba IN
NOCBKCK
ladPraaaSarrlaa
IBRMN, Jaa. 11. Oarauuu ba
ra laat tba RaaBtaabwBMlgarlaa
lalloa la BMat aaata.
iMtakaa frMLYIaaM. SU. aad
ibaraat;iadliUttkat Ika uaatloa
rakadoa taa Tarklak war. It ia
lad tkat Aaatria la eaHlag far iwra
arvltto, aad wlUback Kagataala.
am ia baaklag Bulgaria, ,, V
oma ballava taat Tartar la raaaag
sltila for tba troubla, boalag ia craata
a dlyaraloa-
Itultcit fraaa aarrka
laagai rani VarvSjpv
LONDON. Jaa. 11. Tka Turk aa
yoya. today ataurad Lard Qrar tkat.
tkay wara'tfllllag to wait kara'aaatk
ar waak bafora nbaadoalag bag. af
naaca. U I ladleatad tkat tbay
aot lataad to break aagoUatMaa.
Ahkougk ka la bouad ovar to tba
fadaral graad Jury oa a ckarga of In
aaraoaatlag a daaaty UaUadJMataa
atarakal, Btava (Bliai) Ckaatkara. oaa
of tka (oraaioat 'raauaroa of tka Khua
atk Uaala, aad couquaror af "WaKa
t'allaaa" aad etkar outlaw koraaa, la
aat warrylag a graat daal ovar tka
outeaata, af tka Matter. At tka aaaa
ty Jail, wkara ka la roataaduatll tak
aa ta tartlad toatorrow, ka lo atlM
waarlag kla auaay aattla.
"Whaa tka atattar coataa ay at
PortUad, I'll ba abla ta arova taat I
aat tba victim of a llttla naraoaal aglta
work," aald Ckaatbara thla aflaraoka.
"I kava araaaatlala to urova tkat I
waa appelated a aaaclal oMear la tka
iHdlaa aarvlaa to work la coaaactlaa
wltk tha iwppraaalaa of lltjuor trafac
to tka ladlaaa. Tka ckarga agalaat
ata, I uadarataad. la tkat I ablalaad
oaay aaaa tka arateaaa at balag aa
aakar.'t Tbla apaaarad klgkly aataa.
Marabal Oriatb, aad waa brought to
tbla dty but alght. aaartly aftar
bla arrival hero ba waa gtvaa a ff-
llwtaary brarlag bafora UaHad fMataa
Coatatlaaloaar Cbarlaa J, iVgaaoa.
nad aouud over to tba fadaral graad
ivy.
Caaatbcra baa raaldadia Kbuaatb
county for ravera.1 yaara, aad la wall
kaowa both la tbla dty aad la Fort
Klaautb, wbara ka kaa baaa awalay
ad at Bcvan MUa raaok by Joka BUIa.
Ma kaa acquired coaaidaraMa aat. aa
a aoraaaua, and at tka atka aaaaa
inat aortag ka waa oaa af U. alar
rnataataata. lla baa alwaya aaraa a
good aaataja tbla aectlaa, aad kla
frleada ballava that ha la tba vtatMa
of clrcuautaacea.
lag ta Chaatbera, aa bla grla naaaat
'
two rowa of white taatb.
Ohaatbara waa arraatad at Fart
Klaauth by Daaaty Ualted fMatea
NOMINATIONS
ARE CONFIRMED
HKNATK ACTM VAVOtUaUC OX
TMK Al'l-OlNTMKNTa H PfUhal.
MKST TAFT IN aUTTfaM fW
TA1MNO TO AMMY
WAAH1NQTOM, D, 0., Jaa,7ll.
Tha aaaate today teatruM ta. aaajl
aatloaa of Brlgdtar Oaaafffi aaaaga
Touraay to ba aurgcoa gaaaril afjaa
araty, aad Brlgad'ar Oaaaral'JaiMa
Alaaklra to ka atajor gaaaral aad
eklt of tka ,uartaraMater'a aaaaa.
GAME TONIGHT
WILL OE FAST
HMJM SCHOOL BOYS AN A PICK.
Ha QVIKTBT OP TOWN HOYS"
WILL MATTLK POM, aHXOta AT
MAHKICTHALL
Tka drat gaaaa batwaaa tka klgk
Khool baaketbalt toaat aad taa towa
qulalet wiU taka pteea tbla avaatag at
tha 1'avlUou. aad tka aala of Uekata
ladlcataa a record attaaaaaaa. Tkara
la alwaya a graat rivalry batwaaa tba
:wo orgaataaUaaa,raad a taat gaaw ta
tlwaya atayad.
Taa tow team will Ma. ag aa fal
Iowa; Awbraaa (aaatala) aad Baraaa
forvtarda httilatt aa O'CaaaaU aaa
tr, VlruU Oa U, OarrattYaa Rlgar
aad Uoyd U. Lag gaarda. .
Tba foltawiac will aa taa llaa up
of tba klgk. aakaal agaa4t Maaaar
aad. Carter (aaatau) farwarda; M
OUra aaater, Nail aad BaMar gaarda.
C. H. Vadarwoaa wW rafaraa.
-' i 'J .,
Blaze in Palace at PotsUm Ttetiat-
.4-J fc , 5
ITaligaa! ff!niVaiBlaa1liigl aWaglwataaai
aauaawaiiaj warw aaa aaaaa aw awaa m mm wi awa-ai ,. v-gx
ifA
Lat- i
,VV-
CaHa4ti
POTgOAM. Jaa. 11. A bhua' to
day tbraateaad, part of Naaaa Palaaa
Taa Kabtar took taamaad af taa aal
aca dra brigada aag aba Fotedaaa Brw
After aard
Jw'aaBBjg"ga wbjp
apfj psjajBjaaa -
j A graat oraW af
af ta
r
bbI taa MSagal WML' "
MgtaMaajfK'4
mm m "Wiai
aalT
a
:tt'H
"Kti
ip.
.-
1
. .' .
Kna'-'.
aatCaaa "W
Ualted Praaa Barvlaa f ...
" WAaMINQTON. ,B C.,Jaa., U.-
Yada HaUfaBia Wfaala' gamdaSa , dBaBaaatMltvaaa gfeBaaVt.
aayay araaaaaaay waam .?.. i agpajM ag t awajr-
atoa today to dabato aa ta IrabbaH
' " ...! .'
ci,v
Outlaw Horses wiU Ip
Sent to Los
v -F
"Cheyenne", "watte Pancga"
"Square DeaT,lToart af
will Show Htm to
" W. . SBB
1 " f,
n j"!
t-.
-v
,
4fl
AMaaagb "Caayaaaa," "Watt. Pat-,a
aad "Bguara Baal" aav.
aaatratoi taat taajr kaw Jaat akaa
aH oaUaw aglaa?aaaaJM kaaar af
tka atraaaaaa art ac.gactii
uaaar a iriaar,1 taa waai
awa taa taraa
wa.
aala aaaaM ba glvwa a aaaaMrtaatty
to laaH tba;lateirt lfll Mfgalg
laiBgajpaajggBjpjga i aaaw;rgaBTa)gaaga agggagj BrBgaaajBaaj
b a ih big MaardbaglT taag . M
raagad far tar aggnrigig gl tka
Wbator Caralval bm'Laa Aaaaaaa aaaa
w r wwaa?ww"aTa w aawarawrww paww
aaaw aaaawBBaa) ajraaa aagj aBaavaaaa aawj vjbbbb
MkVf
BBaaaaavaam aaat BaaaaBB '
'gJBBBBBjagji aa fjaaaBaj
ifaWajaMrr aa
akargaaf
a1'
T2T5T2B
r
n
HJfflaa
lafffj
r
.,fe th

xml | txt