OCR Interpretation


The evening herald. (Klamath Falls, Or.) 1906-1942, January 13, 1913, Image 1

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn99063812/1913-01-13/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

w
'? -,v
it
G
1 t v -
xVk '1 " "
MVUMI BY TMH
VKITW HUM MBWt aeVtVrCR
$tje fiienina
1
ttnib.
i'
OS133
fr
1-1 ff n
HWNMw WM"",fi leVMV
KLAMATH PALI, OMMOff. MOXRAY, JAXVAKY If, !!
:,t
yw H Pn?ggaS'
-w
iidge Archbald is Guilty of Graft Charges
aa - -A- - . . ---'-
e United States Senate Puts Commerce Court Judge's Name in History
MLARKEY AND
M'ARTHUR WIN
STATE HONORS
IN MMHNLATVNIC OR4JAX
NNM IN A NNOMT TIMK
ir"iJiri- ---winrrwrwrru-La
",lkaewnueneirwweewaeenrfnnObaaaw amuxru
iwylMaC Portalaiaa lo Mm
rary Orgaalmlua Amacod la A.
Itttni amJ it a?neJBav iReae ILam Aj
1MHr aamwam a IIMIW VvenT fjmawmmma
Tn Mtaetae la Ue Heady llwuli
Make Kevoed 11m lrttrM fur
Artaaa
United Nh aVrvke e
HALKkt. Jaa. IS. MaUrkey
jWM clotted HMlilfKt of Ik
Mat eeeate aad McArtkur aa
iker at Ike keaae. e)
Three lines are Stalled
on Account of Snow
onewaBBmwewmmHanmmwmmaBwaawanwaaaBBmmm
Transcontinental Trains Unable to
Reach Seattle. Wires are Do wn
and Many Slides Reported
li4 Preae Hervlee
HAIJCM. Ju, IS. Tke Irat eee-
of tke Mat eeeete laeted etgkt
latee.
KveryUtec had Wr arranged Ik
for temporary ergeataetlee.
A. MllUr railed lb nhIi to er
a4 Calklaa waa alerted tempo.
arealdeel.
leek tke keaae tea mlautea lo
rt temper ary ergealutlee. Re
lie waa eleeted temporary epeeker,
CKATTLK, Jaa, IS. Aa a rmK
of the heavy eaowfatl Ureegk Ik
mouetalaa. tMi of Ik traaaeeati.
MaUl llnee are operating late UU
f Hjr, nor k It tIUvi4 br oBeUU Uwt
anr of iko roa4a will k eaa4 Hk
la Vkn unt taialr-fear keara. All
lk (iraat Nertkani trakM are r
borta4 aa 'Ia4iatu late."
j;uuu. mwmtm "i nia'i lurtn
Tka aaaw la twaaly faat 4tp la
tkt moaaUtaa. tllaaa ara fra.utBt
all alone tka llaaa, aa4 ItUfratib
lrM ara 4ea.
STEPHENS LEAVES;
HONTERINCHARfiE
UtCAh MttAL MTTATK AX IXMCRV
ANCK VMM HMOI'MfeV--N
MANA4HM WILL MAKK A NTK
CIALTT T IXMVRAXCK
Tka Irai ! Wakaa-Uua(er Kaal-
Ijr eoaiaaajr waa 4laaeT4 to4ar wkca
Tom W. IMtkwia dtpot4 of kb la-
Urral o O. H. Ilaattr, ko ha tfi
aarcrla(4 wltk Hltfbrat for the put
Peace Dove is Mixed
Up in Diplomatic War
Turkish Invoy Anndnnces that He
will Stay in London Until Sat w
day Because of Reqvest
Tk Narikani Paaiax r.l. r-l-wo 7 ra
il..! UD .t hhmmm., ...i.. .- H..I It la Ua lataatloa of Hunter to de-
tfaptkeftkaaaav. Oa aeeauat of tka ,,M ' rUf rt of hU " to
frHaaacr a aU4aa, teUUac Ua tallaa
la Uactk. tka Mllwaakaa'a traiaa ara
klatka4 at Laaaato.
" nuiunin.Aimijii't'i1."! i
ARGUE OEMURRER
DEFORE BENSON
JVMHC MKHXN OOXTtXUM IM
NONHMTLY MATTMM VNTIL fUK
HKTt'RX OV THK LOCAL Jl'MWT
rHUM rOHffLAX
rxNttii urn
M XOT CKRTAIN
Praaa farvlaa
I.YMrIA, Waaa., Jaa. II. Faar
raataat of Uttft alactlaa aa
1 la a 4at444 by totk kaaaaa
4at aaaalaa. klh will to aa-
bt FaMlkliaMalA kAA atatamAaSdaaf
0 a varvanavna awaaw vVHafvai
liBjaratii latialalara lata a eaaM-
wHk raaakllaaaa. aa4 wHI raaaH
Ika alaaHaa af HawaN D. Tayler
aWw W MM IHia MMHfT
l ata(aai af tka am.
O. Aalaraaa at Orataa CMj la
attaaOlas U kaalaaaa wattaw.
Tka OavHrac la tka aaaelal aa
tatalaaa la tka llaraafly Irrbjatlaa
dlalrkt aialtar aa aot arca4 tkla
moraln. Judga Mllaa eaatlaalac
tka BMtlar aatll tka ratara of Juace
HeaaoR froa I'ertlaai.
Tka trot4lfta; waa breagkt ky
Kuykaaaall A rargvaoa, atleraaira
for tka IrrtgaUoa alatrlet, lo kava a
ravlew bm4o of tka acta of tka aor
poratloa ceararalac tka aroaaaia
IT :, toa4 lama. aa4 la aaaa uaoa
Ike tegaUty of tka laaae. Tkla waa
aea.arrea la ky aaraoaa apaaaia la
Ike forauitlea of tka alatrW, wka ara
raraaeat4 ky 0. M. OaalH aa4 W.
. Wiley.
BARBER SHOOTS;
PAYS $5 FINE
OWNMHC STLVA Mai 0N
IX THK CITY LUHTH AN M
NALata) MeWONIC OTY RHOUtUK
m MUYirr
Beaaral teaoraaca, laatead of reel e-
Uta, uala tke latter aiore aa a alae
Haa. Mr. Heater leavee for aaa Kiaa
rlaco Weeaaaaay. aaa uooa kU return
he wHt Uke ekane of tka oca.
Dr. Wrlgkt reaoru Ua Mrtk af a
U toa4 aaa la Mr. aa Mra. Araate
CeUea leal atgkt Tka Celaeaa Mra
ea tke MerriH roaa.
putlan Steamer is
Cause of Legal Action
ilm and Delivery Suit and Demand
for Damages Result from Leas
ing of Canby to Lumbermen
rke hletery of aavlatlaa aa Lake
ivna aa4 tka KUawtk River la
lilac lu laatag la Ike etreatl eaurl
y, tke aaae toiac trlei eeateralag
oaaraUea of Ike aieajaer Oaaky,
llailaaUva aaekat taat aaa toaa
Hag ketweea Kkwaik Fall Haa
1 far aeveret yeara. -
rke aaae la la ika aatare t a
Am aa4 delivery aeUoa areagkt ky
MeOemlak. ewaer af Ike
iky, afaUwt Ceatata W. Sail, wka
toa4 aa Ika krlege af Ike toat
iaa.iHMl two years. Tke erew
pUlat la g 4aMa4 far ai,t9
aacea.
Hall aaa keea oaeraUag tke alera
alaea July. ltl. ea a realal
la. Laat aaauaar Ike lie aala
lattor, aoataaay aaalre4 Ike aeal for
'Jag log rafta fMai Keae, a mm
arawa aa kelweea Ike aeaiaaay
rMaOomlek( aa4 BaU wat araarai
releaae Ike toal at aaae it Oejtata.
fJl!1!'
Haaakary, tke eklaaer ekeeea ky Ua
Uaikar eeaeera.
Hall rafuaa4 to aoaialy wlU Ula
laaueat, koUlag tkat ke waa eatHlaa
to thirty 4aya' aotlee. A elaka aa4
eetlvery atUoa waa teaiaiaaea la tke
etroak eeart, aai ky a legal areeaaa
Ika Uaitor aeaaaaay aeaared the toat.
Tke elalai aa4 eaUvery aeUeal la
ktow aalag Ulei eat, eat tka arlael
aal feature la tke eaaa la tke aattloa
aa la ae rkjkt of MeCemlek la take
tka toat treat Ball wKaeat taarlr
aaya aeiiea. UaoatkU petal ktagea
tke aaawa4 far eeaMfee at fit a aay,
wklek U BMe ky Hall.
Fre4 H. MIIW la aHeraay far Me
Comtek. Tke feuaer eealalm at tke
Oaaky M reareeeatee: ky Keaaee
araeakeak. MeaUeraof tkejaryara:
Okarlet Leeaa, Taea. A. Barrawa,
Jr., Wlia Yoaac, l. t. Strew; Alec
Oaeyaa Jr., I. X. 0. WHMae. M. r.
Orr, M, W. WIMteraoa. rraakOeraaa.
lag, J. W. MaCoy, M DaFaall, Areata
Ckargea wkk akeatlaa: In tke city
llaiM. Uoerge Hflrta. a local torlxr.
aaa arreatotl Ula afteraooa ky Tatrcl.
Maa HalL Ho pleaaee guilty, aad
aa Iae4 IS ky I'allte Juage leavHL
ftylrla waa abootlag at Hcka wkea
tin waa arreelea. He waa not aware
tkat Ikara kiUw agalaat Iblt.
AIRSHIP STATION
B NOW PUNNED
(iMIMAXM WILL MAVK A UUKMC
MUVABLK tWKB KKMCTKB VOR
TK XKW WM1K AMMAL
LONDO.V. Jaa. 11-Pi
tloaa ketweea tke reereeeatatlree of
Ibe Balkan eeBtrlea are araeUeally
oa4locka4, eeeette Ue efferta of Wb
Grey, tka Brltlek feratga aacretary.
Raackhl Paaka, Ue Tarkiak steal-
OIL MAGNATE'S
HEALTH SECRET
MOKKYTKCST
MAX laWTSMH TO MVTLMI TMK
ooxTKxm or ooxfhkxtial
COkMVXtCAnOX
KRLIN. Jaa. IS. Work oa Ua
Drat "naval alraklp atatleaM la Ue
werU wltl begla aeoa at Catkavea.
where a large doable movable abed
will be built for tbe new Xepetlla
aerial crualcr iurcbaed by tka nary
department. Oeraaany'a navy la Ua
irat to kava a crutaed attacked to 1U
aoteatlary. today, aaaoaaaod taat to
weald raaaato la Loadea aaM Sotar
ttayat tke reeaeet ad Lord Orey, wka
la aOM koaef nl of aa aailaakle agree
arat. !t la beUered tkat tke Bofckaa
deleaatoa wtH alas tea eat to want
uat!I tkat MaM,
DIAMONDS ARE
NOT
DEMAND
MAXY B4AMOIW
MCROriUX CKJ
laMaUWX OCT OT WORat
CACHK Oe TMC MA
- "- i.'
-jjfO "f'Viariafca
msnm
w
(PSJfr
u
MNMaMll
A.--A. " . aai
ijRk
A"
'OTKfJN
edato
'."
" i ..
i--1 .i t
T
r "'-', , l
lac Yeae oa'
ft4kv ,
aaaajga
!! :M
Oa awaat' ' ad' ito.fXnarajaa ofaW .
rwft,lp
iraMod
WASHINOTOK. D. C, Jaa. IS.
Utacraak raaort of Ue
. taLrWJaaul-Tke
akaraJgatJanml ---- tcaT
awewejajtcewaajaj aaaWAawjajjejaaaBBji aaa)
feeted tea dtamoad
aaaad for
fejaafUml iy ,
w aawawgnB) c aaYcaa awaawwewcaw tr . ta ,
' , WAJfWiatwat.-"aX A JaaVJW ja
Jadca ArokaaM. aaaaaaaTgijilft. j
aba aMBaMai-'aawa " aaMalaananaV JA
toaar.kr Ue Vateed tMaaaaaaaia;-f-1
M' - arti aatAti ' atat.''' F?
'.aaa aeaiaraBBa ,aa bbbwcbjb .M
aaarcea aeaaanaai acaaaaa aaaa asaacca)
Art
tlea of WlUlaai Rorkefetler. waatad oC la Ue taat two avaaUa Uat
aa a wltaaaa aafero Ua aeatr truat of Oeraaaa, dtaatoad eat
t la A4BIldai ftati tka.tk akul J w
protocoai,ltt-ofcoar..kbeijwkIta m w wofkM w(
eat iroaa -i. -.aairraaa rayo or ,,, a fam
Ue comlmttee refeaed lo divulge Ue
contents of tke report.
- dek aWaa A.&akaaArlbI.B fJL ,
aftaWV fHI IwfC SeaVVIMSSS Sa9 I
Two
vftk keviac
ft
aamreetoaa-!rodc af ato
aaarkat. Tka da aWaai'ef ato 1
ik lMhial Cteal
to aaM. to klaataM i
tereat la Ue KatydM
ArckkaM waa aiaWad as tto aaa
Railroad Barons Move
in Funny Court Game
Decision of the United States Supreme Court (buses
Traffic Chief to Change their Official Titles
and the Kates are Kept at Top Notch
United lreea Servtee
NRW YORK. Jaa. IS. fftaaa far
tka dlaaoltttloa of Ue merger af tto
Union PaeMe aad tto aouUora Pa.
die la eoajalwaee of tke daetetoa tt
tto Unhed SUtea aaareoM eoart were
takea today.
Judge Lovett realgaad aa director
of Ue aouUera PaeMe aad Krett
eekaHt aevared kla eeaaaetlea wRk
Ue Union Paclic Kralkiakaltt waa
elected abalrmaa et Ua keard of dl
reetera of Ue ReaUera Paelic
KrattaeaaRt aleo reelcaed aa dl
reetor et Ue Oregoa Rkert Uae aad
tka Oregea-Waeklactea Railroad aad
Navkjatlaa eamaaay.
Accountants will be
Given State Licenses
, " ;; .
Blir will belnlrodacad in the State UglaUtare with a
-View of Guaranteeing the Work of Men who
Check Dp Accounts. . Many' Favor it. .
la order la gwaraalee Ue aeaaraey
of, tke work at eaaert aeaailaata la
Oregjea, a kttt wll, to iabndaiid la
Ue elate legtoUturo aravtdtac for tke
Heaajalac t ctea, ta tkat-Haa et'e.
aaaver, i
TaaA MwaaMagaat aatateiailfa M faVtatSftS
V flVWJ mra, wawnnapwg awarwwaarwaa w m wwewwwjwj wa
.. w
ay tka Oregea Aaaeilatlea at PaaMe Tke ktU aaae aot eaU tar aay a
dRVJa?r4SwRHaiwaM ,
Tka aallaat taatnraa at Ika kanVaaa':
at ewwf npjva,cwjBWf vwjnwwrwawi avap w. ww waaajaarw
i Matakllikaiiat'at a ataia kaard
nwwwwowwwTwo warFaa- w mi vwrnwa1! aamFwc
of' aaeountaacy for. eaaejaajaAveaat
i OraaUag of eortWed aaatte ae-
gafttUaAallli aaaaa?4i4aMaenBl mA uaatftlMnaBal SUaW
wBvwjmnwnaaawai , vwm eveiwwvwi a wjkwaivewvw.rwwn mwnw
'
1
--
t
aroarlaOea from tke ataie, aor ne.
veat any aaa" treai ariaUalac aa a'
tmelteaeeeuaUat., -." ' -J.v
ewawamjama awmja j mwg gaawj CmajCjaw avwana awaaawma
anaaAaaiandl " taR ganaV gatgVU cmf maWmUmaBBBramBaU
wwawawFwarwaj warn wjifwor nwwarww- wi, vmwevmwapomni
a)maMBamanwawawan vm amy amnawmj ammamjgmmm am caayamv
lssMaitft Im af lha
'- - --e , ,
UTAH. SOLONS TO
EFFECT REPORMS
ARC tR TBI
JORITY LX RtMOMAM YOVXCnt
' MOMK HTATK AXfc MAKYJXRW
8ALT.LAKK. TJtah. Jaa. IS. Taa
teaU Utah loghilatara eoavaaod at
neoa today. The reaaaUeaaa tova aa
evorwaeUalac majority, aad ara
C ta rediaai ttolr
aladgea. taeladtac Ue eaaetataat of a
direct primary law, a aew taxattea
meaaare aad Ue revletea of tka alee
tlea lawn.
aWRMtv .;
gReaanft --- ' -- ' AaaaanaaBBBaataBt
afarwtaaTVPEwaV VaffSmTeaffSal - enBaVdnaffatatataaw,
IkMaRttm-Am' ,"
ead nrtMe. ami waa foaad
tke tklrd aad foarta.
Arekkeld waa earn
tto ittk arltole. awt
tkeautk
of ato
"aTJfJI fag fjgaVjy gmjawmmmmmmmj JajpRRRRRj JggafSaT v
' After bto aaaamaaaaemeakajt'.;'
"" wawRJ. awvaFeV aaWwJawJaweF VVVSB VaBBaaSBHavS' jt'
fkmmpb-Li. gJdaMjgRBji Rma, fjfRmk jma jt
Tto.eetoamlto m) iSRIil l y
SI, tar aaaiteUoa acal WJeajgJnV ';.?
awaway-BBBBjmmmBgj P'-Cammmjr-.
SS cattty aad St
tenth. M net
Ue ilieiakV 11
IS for tea
aad tat
amuelM.
aaAal k emianeaBWana
CwajaTia WVaVMVaffraj ,
'BBawJaPj . VaRjgRcWMg) J WaRmRRRJ
oral weeto wjaRjgf
i-A"-:
awtoaamaldS
atolathae. T
M'Rcynolds Gets $1;
Costs More than tea
Real Eatate Man Wins Orer F arMf
Suit waa f 6r fUCV but tha Cowf
. . i .. '."-' d, m mmm - ' ' &&
i's rTninaf irrrmianan TmaSs. : w
'?Wa.- taa .Jury amaaaalad ;g4'
weraf to'-aaCki" Ue atove oaej
eaaae, lad tar taa Halarlf bttto
.
i
ISW,' .., v , iyV-'"rA
Taa atoee Taraiet urnd amni ta
uraar: aieralac to ato Jaty t SRt
aeaa at J. A. Raytoma
tatoa. waa read kt tto
tkm riaaakiir ;'" '' "k'
aakga to aaaaiajahaw.ajgt
wa daa-aam gag
"Vi
,
-i J. V'..:Vau.
a . . . i.
'. A St. .-miiviii;. if. '0;".' " jisii.
Raaaea-V.Remte aMmmt , flMh a
Raaamkaa waa aaAakaat ka aaavaar a. aaawa.'-
waamy7wmmmwmnw wmmr amwmwmwwmmy wm aajwcPr maaay am HmmmBLmaj 2
P "amBaWaTAaMnaaBTdCpfA 99JWii
y ' I' ' . - ' B""I
ateiaisfftggligtyl
Tto ajgA oj.1
MM
afj
aa MA. aad fet,
avaMjarluwahllii
Ate Mam'
TTii
lUfl
nil

xml | txt