OCR Interpretation


The evening herald. (Klamath Falls, Or.) 1906-1942, January 23, 1913, Image 1

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn99063812/1913-01-23/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

il,
fr
ft-
.unitiiW) MY TUB
VMtl l'HW MMVKlir
itt f
rf .MM
iffUi Ifft Ni !
pe f bcnino lleftld.
, " "
" ' ' "-' ' ' ' a. - ' i r aw aaaaWawaWaW
KLAMATM WAUM, OMMOOff, fKHNAT, JAVVAMY ML IMS
'lIi
V'AM
' .' .erf-v-i
AT, JAVVAMY ft, IMS
R
U
n.
:
i
r
I'
New York Women Gets Support of State Senate;
.... . -.J ' ,. - .f,:$SBl
MMMaHHHCJHaHMMHHHMMMBanr..
wT""aBBy mv vw
" . (1-'. r .' 'i-n
, I I IBMO '
English Suffragettes Tell Lloyd About Their Plaits
' A"
T
S
TURKS TO REVOLT IHUNTER SAVIDGE Birdmen
If THE TERMS OF
PEACE PREVAIL
AMNASOm; MOLY CtTT, W TMM
CUNTKSTKW
Amy Odkrr of the OtlaaMHi Mmatra
Net UwanlMti aaa WW II
..... - . a. M
Mm? t.BH oi i -? wrj
IS PRESIDENT
LUMttKMMAN NKLKOTICD TO LKA
TMK CMAMNKH 0 OOMMKKC'K
OCT OV TMK WOOD IMCbXKLL
ovnmxo nkcrjctamywmii
Hunter Vavldge ih elected preal
dent, W. A. mifll m UnUtlely
are Killed
OullH lrM HtrvlM
I1KHI.IN, Jan. II.LliiUMt
Olio tkhlft, an arar aviator, fall
lu hi atrotiUao star Naarbwrg, Pr
nu, odr, and waa kllUd. UaaUa
ant Von HcbmI, who waa wltk Urn,
waa fatally ajur4.
JUDGE BENSON
GIVES DECISION
KnmrlMMa) Hwi '
HHktaJ Mrularv bii4 fttlatta fir'lt.la. tt.u. ....
th rrroliatloH of Ilia UAy wtraj I'Alllfl, Jan. :. Charlaa OauUM
I mail at a mtla of ihe saw direct vai fatally Injured at Hbelaw today
or of h Klamath CbaMbr of Com whtn hla nouuuUna lurnad luHta.
rtarv Trnu Kata WW OjlH,frf i,fl,i Mt night. Conmlllceij
as NMllWar tmd 1 aollclt iutwcrltlonaj
to carry n tha work or tba boiy, and from bualnaia trip to Mtdterd aad' Jaeta alaallar uUtewbi eeaUaraf
olhar Rot ua Hlw ValUr oita. ,ay la claar w ( tk an
elrewlteoart. HUHrtMlttttH
ttmitm .II hi
DKMVMUM Of IS! SOMVLT
1RRMATMM MOnOI OVBB
kui iiw.ut gcwnoN
CIJCAJI .T
'
Judf Biaaafi-pla ! tr
rulad Ua daaiamr ta Dm aaaa to
which tha lataiHf C Uw Heraafy Ir-
rlcatloa projaai (a Mag attackad,
nrf tha mmmt ataa 'la tka nrnfaadlaaa
i wilt ha Um Ittof af m Mawar.
A. l. Millar raturnad laat atchf The tow rawing ta imue aro-
I'aitad !' erlca
CONSTANTINOI'LK. Jam. II.
laatktt Klia baa atote4
amd lUUr. Tha raat el (ka KtonJI
itMMt lit rnliead aad a aaltUaal
ratalatloh In tba otlaaaaa aaaalra haa
MarM.
TaUal Hoy, tha aaw aUatotar at
tha latw lor, ald tedayt
-H'a ihall ta tha aattoaaj aaaar
at tha TurkUh aatatra or wto to tha
himbpu We dapraetot U aaattoM
tU of war, hat wM aaM AdHaa
ala at any coat
(L'untinufil oa Waa 4)
Mlana wrro laid for tha ranorat of
haadquartara to aaw lecatloa, oaa
nvarar to tha central aart of tha
towa.
Mr. Daliall It la Oklahoma at (
aat, and a talrgraai haa baaa aaat to
Mcartaln whathar or not ha will ac
cept tha aacrataryahla.
Iloaar lalth waa la from tho
Atikrnr ranch yaatarday, attaadlaa
to Irirlnaaa auttara.
Mr. and Mr. Oaerga Ceatatlo laft
yaatprda)' fer fUa rraaclaca to realua.
Mr. Caatailo haa baaa la tha raataa
rant huilnraa kara for aavaral yaara.
'M
Peterson Arranges
A School Standard
BAT MARRIED;
TOWN IS JOYFUL
KOHMKK LMNTWKMtaT CBAM
rtOS MCI. AMnCUM POM
UKK KXOAUKMKXT WRI
FAY KINO. CARTOOXMr
Crtltad fraaa Sarrtaa
CII1CAOO. Jan. tl. "BaMMac"
NaWaa, fomar ttohtwatajai ahaaaai
of aha world, waa aarrlad thla artor-
nooa to Mlaa Fay Klac. a eartaealM
of Daavar, hat formerly of Porttaad
Cragoa.
Movlag atetura ataehlaaa wara
tireaant during tho ceremony, aad
Man til aat laVTIll fajta4.eaj. V.ttrinrV.l"" tha entire towa of Haga-
aeaaa aaiwia IflM aa vi aaaaav aiiiwvivuwj ,wlch, wharo tha ceremony occurred,
- J A.J1U. m tt. TAlat.lla attrnded. A half holiday waa declar-
OHU VrVrHUIUUn UI IHC 1IUIVI ,d for tha oceaaloa.
oa:aaBwaiaamaaaaaaBBmBaBaawma
Adopted bj Superintendent
la order to taeraaaa Ua
at the varloua achoaw la KmjmU
aaaaty, Superlvtaadaat rrad Patar
aaa haa jmt arraagad a aahaal ataM
wd, tog.tlHwwHh a Mat at racutra
ali that tnuat.ha aiat vita la dkv
Irkla hefora tbay aati ha alaaaad aa
(Uadard. , f
"The ichool ataadard aaaUod haa
Waa tried wHk waadarfal aaccaaa
I Polk, Marloa aad Jaakaea eoaa
", and It haa graatly laaaravad tha
wool condlUoaa la Uaat aaaatlaa,"
MM Mr. I'eteraea tadar. "It haa bad
a woadorful aVaet hi Pa4k aaaatr la
autkuUr, and tha arkaala ara aaarly
ul up to ilaadard, ar ym akava tha
wadard arraagad, ,
"Tha dlatrleto kara kara karatafara
.worked under aoatawkat agrarai aaa.
ftjjfjw, and but faw al Uaat ara ua
to auadard. alUaugh thalr lalueaca
aa adaeatara aaaaat ka taaatlaaad.
Tkara to- aa eaafaraaltr aa ta aehoel
caadlttoaa, but I aat aara tkat all will
aadeaver ta become etaadardteed If
thalr attaatloa la called to It. aad
tbh) method to a eaaataat remlader."
A ataadard chart la being prepared
by Mr. Peteraoa for tha guldaace of
tha teechere aad dlraetara ot Ua dlf
fereat dletrlcU, aad the purpeaa of
the aUadardltlag to aaptolaad aa fal-
aUwWal
'Owlag to the neeeealty of haTtag
aema commoa aUadard far tka
eakeato of tha eouaty, wa aubailt Ua
foltowlng ckart far tka guidance ef
teaehara, aeheal koarda aad achoal
cawataaHtoa.
"Aa aaea aa a dletrlet baa MMItod
K'.oatinuMi ua face )
Arant Urges Better
Roads to Crater Lake
Superintendent In hit Annual Report
Asks Congreitto Appropriate
150,000 for Roads in Park
i
A lyiuai f ajtaii a4 adaaaata
,6 li tba arytog aaag.al Crater
Natioaal Park, a aaafa by tha
report al.Wjr. Araat, Ua
Hrk lupKlataadaat, aad aatll thaaa
ireada are aravhJag Ua aark wW ai
th popular, atiaeara graaad iaat
aa Mealo baauttoa.weaM otaarwtoa
i. A C0UfH' '. i)aaa amieto
n th6 dlraetlam'of arairtdtog a aH
klS rof 'iamJlMH" waa
Wroprlatad at Ua U aaaatoa al
-r", t toaA toaf aajgpaj
araartottoM aat be made hereafter,
or alee ,Ua detetopauat aad popu
torwlag at tka aark will ka deferred
ma'ay year. '
Laat year 1,111 paraaaa Tlalted Ua
Crater Uka Park, aaaat at them la
automobile, there havlag kaaa laauad
a uui at 410 auto Itoaaaaa tar tka
aeeeea, at oaa aaab tor a alagto raaad
trip. la vtoi al tka faat that tka
raaia ara aatortoaaly bad, thla eaarge
waa deemed aaoeaalT. aat uat w wa
artaa taad. aad the ariea will raaaato
In eCeet uaUl aoaia fatura eearatary,
f tkalatartorardaraa
court may aaw aoaelder Ua regaiar
Ity of Ua prxiadlagi araattog Ua
project.
queettoa t Mm adrtoaMUty ! Ua
UaHad
UM AMOaaUaW. Jaa. II. Ceai
asHtoe lapatto am Ua attty raaala
Uaaa aaaatoa aba baUdtag traaea
camvaattoa aaaattaaa ara
wW prababkr be
gaa Jaaa to
toadtog
Court to
Fill Place
la U oraat al Oay Marrfll aatry
lag aat hla aataraataatto to
aa eaaaty mmtoalaar hla
will be appelated by Jadge Wardaa
aadCaaaty
Already aataral
neattoaea to
polatmaat. aHhaagii Mr. MarrW baa
aot paMldy aaaeaafed bla totaattoa
of qalttlag.
It waa etated today Uat Mr. Merrill
had eeaeldered taadartag bla riefgaa
ttoa far aatae Ubm. Ma faaad Uat
Ua week tovehred tatorfared greatly
wHk kla private
GUARDS PROTECT
RICH NEWLMS
JURY LIST IS
BEIN6 MADE UP
TMK OOCSTY ooowr
amJtgJaMgMBeTTM UPW
Daaaty Caaaty Ctork Chartoa Da Lag
ara taday aatoattag Ua Jary Mat far
till. Orer M aaaaaa at laaaayira
reaMtag to tka eaaaty wiM ba grawm.
Regaiar aaalraa drawn dartog Ua
ccrreat year wmt ba takaa traai Ua
Uat batag eeeaaatod taday.
Oaa al OragaaVa attraaalaaa at tka
iraaiaiie fato to till w ba
Mortog atotaraa takaa to UatotoMr
at Crater Uka.
aadar way far the imaratlaa ti aba
WOMEN
awarTP gggb
Gt
IN PUN TD BET
'. -4. M ) '
'. ;.f,
r ' , !Jt
RIGHT 1 MOW
TOfMMf .! ' - Jr
Wka gate Ma la to fa a aMatag '
Vadto to Mawaa af Oaaaaaaaai M(
aaaa gag, Sam wH.tXa.ajjaaeaaw r
ma aawaaw v
tajtai
LONDON, Jaa. M
Ptoaa ara aaraady adam -,t-a4 .t-MaahT eaaaaaaaaaaa
'---- mM m aaaa. imm H- ' ,
aaaaaraaa
- .MjgA-k toaaaatog'aaaraaaaa. awaaaa
aawMv as aAaaaaaiA I aiaki Mm aaaaa tto aaajejamaa. gab aWggaaaa aajg .aaaa t
jamuBiw aa rwawama) 1 Tteai aa aaaaaaa ".,"""-.. - - v.
I aear jaat onartA a Ma aaaaa fJeVav a.. o
rtmmnm ItohmVaWl tJOVlaV ava aaaaa aaw Vml.,t rtaaagarrlaa Wwawdfa. ,
bum AMM MnMN IMMMk ajHHMm Jaav ggv-Tka' "f '' ;,? -
aaaaar aiawiv a aaiaiawa ran law iiial haa kaaa baJaad aaaMlto "" u,":
Toaat janaiaBT at Baaaaaara i""" "" mj aaaB ajv aaaaMai awa aawamaaa
La mSa m aaaaaa a aaa? aa. " a,waa aaw, "7" ." 'Tr-'. J- ..
aaaaatoi to- oknt HTATS AT L1IIMWM1 T "JLZJZZZ -I. ZIZI v - a . ad ariiaa at tw aaaMam'afjlMM.. ...
BlTV. bbb awaanat aaaat 1 aaa' aaa aaaa. am aaataaav''
nilaa aa aT " vara ra ai aaaaaam Tf,
oavaaaai as Bar. j Bui- antt aaat aaja a
Wattaa aVWaa BXiai mmmmmaomwmmm ,'ll "-- '-.l j.
AtoaaMa fee m mm aaaaa ataav waaaw? mm ea, aaaaaa j 'a. aa, aaaaa eaaaaaaaat i pHaaa aaajgaaaa ta .wejaa'w.waa.aa
: NMw Taaaaaj m aa- anatar . tm wtm naw oavgaaaai , mv-- ------ "ij
, il il a bli billi. ftfartr MMi Tba aaM af Ua Hg Baato LaaUar mZ. -"--r-'- ----.. .
aaaa at Ma liataa ttaaaa, aaa aaaaaaa aar aaajp m' m m. oaaaaaaaai aaWI aat 'n) gaavaggllP Ml 'w9WmwW Patx
.aaKTfLaaaa AaWaV aaaaaaa aaaaavarJaaUaaam..aTaa """'r'" "711?- AaBBawaWBMaBBatraVafJaTaMawafaa
..-WmrwWmWm.my aPaWamgHHML aaTmaaamajaWJW - ?--. M-,Jatagjrairaa ajaa-aaw-aaaa-'aav aaaaaapaaF ,
. - --r-- awaiaap aw aaa , aa tkjmmjma:mmmmmmxm- -r " f. -. ; --
. . . . - .na.a eaa.aawaai aaan - L. VTr aaWI II ' '
MaatoaaMaa Aaaaytag itaaga aMm aanavlti aaatalaaatO (WBtawieB MMUdi -
4
. BMtLMf,
hart, Ua kaiaer'a aaa, to i
of paeamoato. cempHaated wtU i
lea. Hla racerery to aapetUd.
WaaM
Application for erUaaaahto baa
made by Peter Qoraatoy, a raaldaat af
thla (ity, aad the atattor wttl eaata ap
at Ua Jaaa term ol Ua etreaH aaart.
Cormier la a aatlra t Irelaad.
ACSAMMNTO. Jaa-
aattoa ef A. H. Ward al Ua atata
ariatag baraaa, aad baa aaaatob
Jeha O. rtoteker at Oaktoad ta aaa-
U. S. Minister Sends
Rebuke To Cubans
a
Demands the Ratification of Guantauamo Naval Sta
tion Treaty. -Also Protests Against the Alleged
Revolutionary Action of the Officers
HAVANA, Jaa. .'.The Uatted
Rtatee ailalater here baa aaat a aato
to the auto departmeat eaaabad ta
atroag, uaequivocai wagaaga hi
which It la demanded that Cuba lav
medlataly raUfy Ua
aaralatattoa treaty.
Tba ailalater atoa
the' alleged revelettoaary aattoa af
maay gatarnmeat
ITINERARY OF
TRIP ARRANGED
at Ceatral Poiat wHk tka
Potat algb aohool. , ,
Tka fallawtog avaatog H
will appear la Medferd, Ma
batag Ua Ira rtpraaaattog Madlird
AbMLAND, CMNTMAL fOIKT,
' VOtmi, QRANTS PAgg, AND POg.
MMiY JAOKAONVILLM WH MM
VIH1TKD MY LOCAL TMAM
Prafaaaer Marrlaaa, eeaah at Ua
baiketball team of tba Klamath eaaa
ty high achoal, baa Jaat completed
arraagemtato tor tba Uam'a aarU
era trip Tba toaal Ira. toaraa far
Aahland aturday moralag to aaat
u wltk Ua Aahlaad ktok aakaat
team, aad tbatwa aggragattoaa wlU
play thalr third game at AthUad that
evealag'' J "" x
guaday wiu be apaat'to-Aibtoad.
Monday night, a aaata wtt ba Stored
Ua.Cabaa.rtoe prwllaat aat
9 wggajl BVVkaPaT
Tka aettoa at Ua Baited Matoa
laaAa-ua WWa aMpAtafaal m BafaaVBat MUMa
laTlVwWJMr MaMM ajajaBBBamaBj ag aPaTw ap""'
ttoa kara. aad to batag aaaaa Ua aab
JSS MjC PaWeTMal
Wadaaaday'a gaaaa wMI ba with
Oraato Paaa blgb. aad M k la
Ma ta reach JackaeavWa ta aba
altotted oa tha raUraad
ttoa, a game wlU ba gtayef ta Ua
Jaakaea eaaaty aaat, ,
Prlday tka team wtM rataia ta 1Mb
eMr.,aeeaapaatoi, m, V ,taa
Medferd blgb eeaee aatotat. aaa wa.
twataaaw will pUy at ia iaa
taat'araaiag. r -,-;., .;-"
Tba toaal atayarawha wtH aaaaaa-
paay Caach Marrlaaa aa tka tota aaa
Captala Carter, jMaaaar. Miwwa,
toatoy.Nal). aVattor aad Mapg.'tka
SAFES SEIZED
BY Al OFFICIAL
fcAN PMANOMOO MAMMDNI
New York Strike wiH
be Subject of Probe
-. r
V-
SoctoHat Coatfrnaman Dcctoraa B
haa IfMeMeeof limWr OpMhpp
bl.ttof) .1lmumgmm
UaMedPreaa
WASHINGTON, D. C, Jaa. M,
ttoa tealgkt wktob aaay taraa.a
greea toaal tatatoy at Ua
warkara' atrtk.v
Tkto auur daretop tela aa
Bbto aa aaaaaara af tagaatnai
Uaaa aa Ua Lavraaea atrtoe, tf ua
- -, - j K;.'- :r
data aaat far to waat tobaa baiawg
V'A
-.01 aak Ue
Tha
ready ta
ag" tha tobec af
arder ta
'-i i
ara Uat
. '
IV '.
ile'.
aad glrto to
.r
l..1" h
Spring Creek Hat
Bill to Come up
awaaaaaawawaaaawaaaaaaawaaaaam r 1$ r r V.
Meaanre Paaaaa Orer Ovmnetb
Veto In tka Staato aad Witt ba
Takea ap la leprcat jdialfMg
r..
Lfj
V- . K
far aa-aral waaba, eat Mia
eoadKtoa, - . .V
&'
B. 0. Jabaaaa kaa ratoawad to Ml1
Fraaetoea attor , a .-MM' at ,i
daja' daraUaa, ""'V;
CUtfOM gljaWALrT
Wni 00laMMg0irM' WALKMM
aatam aa aauvaawaai
T4
!
AM aAMOMCO.
itottttag-laM taaa
WaJhar klrad aa aaaaH to
atUa
M. tnto
hrUa
a
tawam
rt .n,
h V yi
-i:
to aatog far HMd
" .
TX
AW
.-0 ;?i- fr t.,s
ttot ba am bead
&
rafTtaJpawaaaa
Tka .wto Creek aatobary hMUiaaawba
aaai k tka iTaiaaa let vaaaa
--,i :, ' iii
aga. aa4;WMek waa raaaauy
to Uaaaaato aver Ua tab
t to Uabeaoe to a tew dara. ttto
baMa-ai .that Ua fMMJl.'
aaaaba.v , ... , )-,,
. TbebtUtoatewe: --..",
Vi-i H eaael by tba Paaato af tha
aWaaUaa afa 'f-fa'aaafafawaft ' S 1
t( aVVMjamaa aaajj aBrMMjpaWMe,b rf. T 1
"Ma M aaeto4 bg tha lagtotaM Aa
aeaably at Uattoto at Oragaat
f f4ttoa -bat tbara ba aad
hereby la aaaaaattotod aad
treat autoaaarta Ua atata
tta'aaa aaaaa aMaaaal ftaaA
Ua aaaa ag gwggfaapa aa
t
aad aatatah
aha! ba
. rr.-
h

xml | txt