OCR Interpretation


The evening herald. (Klamath Falls, Or.) 1906-1942, January 29, 1913, Image 1

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn99063812/1913-01-29/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Bl
11
Thirsty Moros are pleated by U. S. Troopi
' Ml
and Peace in Philippines No w Seems to be Assured ,
" ' ' " ' l"" " ' " ' m ' ' ' ' ' ' " ' ' ---- - . . . - - - . - - y j-p- -ir - - - n - - - - ---..; r- - i . ,, '-!V3
IflUlmmES
immm
RmFMIm
Wm KNUnriGATIfMM
AXBMAWY
4brCawalrhMa
M4MMTW
PARK MATTERS
ARE MISSED
!
ilMtttorMiw
Baited Free Servlea
lANfMff, Jaa. t.Veator-
i lar, Oreak mhi aaver, kaa
araored to Imw Las dea t
sad re-art to Ktog
at Atbeaa. TIM ether
I Steak Mnn have alee heea r
I to ratora Imm.
.'ATRBNS, Jaa. Ilv Willi Cri
i Ceastaattoe "Timintlif, tka
a yaatirdar attoeked tka
I fortlflratlcma mm; Jatoa. Tin
caellautd all day, eeeerdtog to
i received here thla BMratag.
Tee Creek scored a victory ever
i Meekau. aad Curiae the heat of
battle they aipleded Ike pewder
( one
lraour rAVon twi nmtloy.
BfttXT OP LANIWCAPK ARTWT
T LAT OCT NKW CITY PARK
The iMDrtTHWlt of prke to Klam.
Mil Fall wm tbe subject ef a meet
UUrMllMK MMllBg Of (M WHW'l
Civic Uiiw and the Park eemmle
Ion UU Tuesday ufleraeea. Mat
tin pertaining la lb saw park sitae
ere talked, and a letter waa teat to
Southern I'acllc omclsla, urglag them
to park tb property arouad their
local atalltttt.
Tba dUcuutoa of tbe beat mean of
Improving Ibe aew park alto proved
that the majority are la favor of hlr
lM a park espert to plan aad develop
I be work. The Civic league, nailer
the leadership of Mr. Mary A. Jack
era, U doing a meritorious work la
ee-eperallag with the park commie,
stoa far tba baautlfylag of the park.
The league kee already raked fuses
ta ha need la tbk work.
REIOY MAKES A
FURTHER 6IFT
TO eMVIffw'mfal
CaUMmmK OT OOMf fCNCM rRHK
NKNT VNTIb APRIL, MK BO
.VATHN MASIMOMK CHAIR
Oaeefer Vmm
Howard Cleavelaad, who it coa
aected with the local baaacb of the
reclamation aenfleerieavea IhU eve-
nlag far Bacramvato, where' ha will
vUtt hie brother, A. H. Cleavelaad
The Utter waa formerly coaaectedf
wltk the eaglaeerlag dtpartmeat oft
the HecUmatioa aervlce, but la bow!
Not coateat wltk givlag the Klam-
aiii Chamber of Commera free real
ia hU aew bulldlsg oa Seveatii etrcet
until April, I'. M. lUMy baa alee pr
eated tbe orgaalfatlea wRh a aaad
aeme chair, for the uee of the preel
4Bl at board meetlaga. A veto of
thaaka was teadered him at Taeaday'a
meeting of tba dlreetara.
A great deal of totaraat waa maal-
feed by the dkeetan to tka earn lag
dalrymea'a maetiag, a4 aaek dJreefr
report that hie frieada to tka CMmtry
itate that all parla of tbe coaaty wM
bo repreBted by big delegatioaa.
Tbo membera of the board wUl act aa
the reception committee waea tba
dalrymea gather.
Klmer I. Applegate, a well kaewa
Bwaa Lake farmer, la to today attend
leg to biwlBeaa matter. Mr. Apple
gate la aa eitenetie poultry ralaer.
Kdwla WlUoa, of tka I ad ma petke,
U her from the Agency a a buai-
Urto.' - .M . .
a (Conllnueo oa I'age 4)
Uaibtaira4 kv lha rllfnrBl il(a hlh
'way commleatoa.
FEED FOLLOWS
FEAST OF FUN
failed Suffragettes
Plan a Hunger Strike
iHy-ontsPlgced In Prison Tetter-
day Upon Refusal to Pay Fine?.
Letter Box Outrage! Continue
IONOON.' Jag. J.-A huager
fiM, even It It reeututo death far
tbe laatlgatora. la ta be the
i awde of attack to tka battle far
it BfraaeaUaaMtt. aeerdtac
aremlatnt militant anfraaattaa.
Thla followR tka lmprleoaal of
a. nora DrummoBd a4 thirty oik
'.Ntragettea yeeterday. They'were
wa ana laed a4 Baw atraat.
'Howie, tka eaamBUt Mra.
Mrd, they refueed ta any tba taaa.
flg tbat tka weald not any
yto ' arvarBBMat.
Tka pouring of fluid ia letter boiea
la reported from all parte of tba king-
,
Onlted rreea Hervif
- LONDON, Jbb. ll.Mra. Deapard
waa releaeed from priae tkta after
noon. An unkaowm aympathUer paid
her RM, ah, waa vary angry, d
"I will deetromore property 'Una
ever before. I will toad aaether band
at (ha faithful andiet back to prtoen
to aerve a aeatene."
MKMHKKM OP KWAUXA KXCibH
MKN'T KXJOV HANQUKT ArTKR
CONFKKKJNa HOY A I. I't'KPLK
wtaiatm
Kwaunn Encampment N. 41. I. O.
n laal nlhl rnnfarrail lha Rami
,w. . ., . . ...... .
ll'iirple Degree oa two eaadldataa mat
Bight, ta tba thorough manner ueual
,ly followed In Malting amblttoua
'Patriarch to thla raaJu
I After tba work all member pree-
.! nnlnvad "kul fnnj." tka
'committee la charge of thla part of
the program had eertolaty prepared
a banquet that waa thoroughly en
joyed by ali.
Kob't Moan toft far Medfurd thla
morning on n buetaeee trip. Attar a
day or ao ta Medford Mr. Sloan will
go o dawn Into California. vleUtag
tba varloui cltlea. HU return la aet
daflnltely fettled, but be will probably
remain aeveral week.
Will HUGE
1
'
AHf OITGH
IT
KABLTHf I
WILL MART
Tka local bfmMk f W raeUmaOoB
tervka today raantoai titograpfctc an-
far mw anlarga-
thorltattoB
meat of tka Aemmal 'ail, whteh take
water front thm'BBwBB brameh' eaaal,
aad Irrlgataa batwaaaj . aad lr
4
0 acre aaar
The caaal la toaaVei'to to
amount ofwator aadad for
to that aaettoB. ami HiwlU be
aad deeaeaed. Hat mark wlH 'prob
ably ba tot to laaai.aaatraetora, aad
wlU ba feaimaaaad ha aooa aa-itka
mmw atowt to.aNar to permH
graator velaava a amier dartag tka
mhathe
wManed
f4
r.
A
.
t.
BORAIZA STARS
TO Ml HERE
V
PfbOgfCCTIOJI OT -A NammV
CAr WfLt BR NmtN
PR1AY KVSXIIlm
WILE, ATTKXR IN POKCB
The appaaraBca here Friday aigkt
of tka Bonaaaa Dramatic Ctab to "A
Noble Outcast" I areaetog eaaalder
abta tateraat to local aaetety circle.
It U ptoBBod toBMke tka avaat to tka
natura of a social reuatoa, faUawlag
tka perfarmanea.
afaay af tka membara of tka Bc-
aaatoty are weH kaawa kara,
aad thaar dramatic aMHty la wall
SHERIFF GOES
TO THE CAPITOL
PREFERERGE IS
CHARGE ID SUIT
TmVarfJMC OT Jm BMSfKaWR
. i
TATK OT O. M. MBCTOffi
ACTMN AalAlWBT tVOCAL BARat.
mi
gaR to avatd pntoraan waa aaW to
tba akeaK aaartrtoto tamf .aJtorawam
hr H. C. MerryinaJtrwatoaa ta aa-
jmt af O. atVRmator, haakraav.
agatoat tba Amarlaaa Baak aa4 Traat
compawr. Thraagk htoatlaniar.W.
H. gkam, htarrymaa eaarga maaaAjJ
lag ceaeera wltk aaeartag prafaraaall
la the aatttoaaaat at tka ctolai agataet
thaaatoto. . ,i
Bhartly befera if eetor'a
atora wat lato,tbaAaaa af a raeetv-
ar'ta Oetoaar, atotaa tbaieamaiatot,
waa toaaatod to Uto baak to
tka aaai af l,l.l, da aa a aato.;
toad tkraagm taatr attaraaya Uoy
pemea iw pmjmeat wi eaa iw. - i r, . i
Jfarrymaa haid that the' baaktog ,i H '
waa BataaaHIafl la
awe aaarw aaaemajwepa wf
la tka"mattar aa lam
am aaawaj) aammvejwwja) p amay Bjmawa
tfeaai a fait aatlaanatoa af taalr
wbtto taa.ataar
toat thaamelvaa wMh a
tkaaaMaat etoa. '
WATER DAMAGES;
PRICES ARE LOW
Ti
T4
f--iLW-. .
amm war ejaamr ;?!. .
.Ki?r- Ja-iwl-.rrfi
jfwifjejr frdaa a'mmaai'aJiBwaa'amnv
! .i":.. Ji r- j., .. - v
aTpRyW Rmr"af aBaWerem j.mrm PBwJ emTargf aargamVe awaa)
taa Matrpanaaa laagaai
tog that M aaa baaa iialaai to gwt taaJ
c aUra atoak af taa atora am aala at
very tow Saara. '' ,' t,
BaJaty waraa; af art., tka taeapa
60 BIAVELT I
iiEiiifl
mw'mmamifamv mea
l
WAKSOlBftS
afmmmH1'' V'y
tamhma. ,tBijaaafr' 8
?X r7?! " i . T ' "'! ,.
. .&. ': -.. t. . A .'i . . ...
lammmmmt.mf'-ami ammmmamm ammrn
m&mmmi $
- - i aabU .ac ' '
aemaeaaeajv
i - . -
mW.aa'
- .".., aff .
a cam aMaamm awai .
jRmme'amaammmfcf
A 1
'
'
Ha aaka taa ratara af to
R anty ba divided pro
att tarn araaatoaa ----
laat aa atoaaa taa avaraaa wimia. ' -jTy
mar,ba bemgkt darhng taa aaa law .'
Bay at pi urn aevav aacava aaara at . Camtaa Awa anaajammmmt.
M - -mmrm m - -v r ''
departmatyr-n . t , - f-l.
rr , , . rraaa amrrma ...;-, ,4
. v --&? Amu- I ' " '- ajim . iM
sin vim ss?,r'-r:"'',,T . si
''""r . ' k . to NamwamTa aaeamamamm JL -. '. fll
paymaat gtoa '" - . , ,.,, . atoam.mf mmmtk ammiaw bm'bVu ' ..k'l
atom'- ,wj i r. ..-re. r A.- ; iaC ravM--avjaVamaamaaam 't " 'SaSBI
avaaalaaa aiaiaft aaa. laBPJBwBl BmmaaaaJJaa) ama?JBBB v T - vPnrg '' 'TfSpM
maaaeaea.,aaaaa aa , t. i'.v " .rt?. r.' neeeaaaai a aam aaaaa gfaaaaaam'aaaaav wtn'jtA
. . .. . . ir aaa aat aiaaar'aMaar aMMaaaaWai - . . " .wippm TteB
."i -i. i (t .-"i '.- . . i- 'aaajwamw wyeaawamv y''.,.' SffcjSS
maaer. -. LAJ?. . - ""hr?' far. - .!M
a.aajaj m -' AaM AaAiaMA 4 MkMH n 13
W.aaj.aeaaaaajiaaiaa) nm
' . -,'r ' w J', -'ir? . m-aaaa-al'aBBBUBa)ataaaBBa.i VLM
Waatad Praaa Bantam " ' w?- '? "-"- L ' agmwanaBafBaaeaaajaaaam. v a
watiaa rraaaaerriaa. .,- . -.- p. . zi . fj
'-.'!- ' w . '. ' " " . Blffl . 1L J IBILJ' . 7l S
- ad taa twamai aaammmammmmmiBmBmv- . 1
immaalata aalriemeat tka eat tanm lb taaaamg ammmmmak'., '-!
waakara' atrtka' kara 'aaa ami Barm wtn'mmaaa aammamamaMtt. ' "" S
taatowia tka -ra aW'ltotaa.'' "iJi'. U
bate wUt aajakam fta. tarn ammamV
aad thi mmwdwRI b alamwmai.
Already there la atraaar talk af aaa. . Oaanr Caaaaaall nam wma aammaW
.' A"' -:". -1-'- ' ' .i
amaaVmtamal ' Irammal
NBW TORR.'iaa. M
af aa
garmaat
baaa' abaadaaed.
faaal otaaaM at lha
to abtda by tka term prepid at a
Jalat maettag af taa aatoa aad aaa
gFajravaBB ammmWaWeAkgWaB
Already there la atraaar talk af eaa-
llfcrim aMKKirr-H AKK mltkylu tka atrlka ial MMMl-alur I
7r. rr : v t.t: v
OARROf TRIAL
AWAITS JORORS
RYIXO TaUtOVOH tO AJKtaSUaa
TO MHtVK 8VMMOXS IN
1SMIRR '
unty Court Names
Officials for flections
lerkg and Juddea to Serve for In-
1 . ''$J', v - Jr - " .' -
umg Two Ttara are Appointed.
Notice are Being Sent Out
county MHtrt kaa aaipUto tka
? " chooala atotttoa aaMala far
(M Prwlacu at the eeugty, laelud-
- aaw polling ptoee. A Ut
1 " MW-eWtka an- Ima-a. t- a..
r)BgthaMUtoiarmaba, '
;ISLK,K.fe.
Inat' i " ' irwawmg, uaartaa
PtaVBrmiaaalaaBr - '-;
m i B, Lat.y raj.aiiii --
t ' ' ' T T ," ., w imywaa
'
ft.
Clarks, Curtla Heldrlck, Oeorg Caaa
tola, 0, H. Daggatt.
Tklrd WardJudge, Sid Kvaaa,
mViMatotkaakaeher, U F. WlllitUh
Ctorki, Parry p. Da La, Dr, William
Martin, B. 1, Wltarow. , v
rourtk WardJudgai. Qaerge
Blaka, Hi D. Stout, Haary Ofaabneh.
arr CtorlMl 0. B, Caaa, U RorHi'O.
B. Otaadaaatag. ' '
'amatKtoBMitkalla Judge J, I.,
Yadaa,'. 0. Imlth, B. I. AlwtaBdar:
tOeftltouad ai ffga ), "'"
Maraball F. Orr waa la Tuesday
from hta Loet River farm, attendlag
to buslaeee matter.
MILES LECTURES
AT
HIGH SCHOO
L
STt'DKKTH NRAR MKlaTLY INTaW
mwTIKQ TALK V KOTKD TRAV
KLMM.AND WWTKR SPRAKB
AT CKNTRAIi SCMOC
paa dt tka aunt aatoyabia aaeamWy
number glvaa at tka high sckoal thla
year waa enjoyed by thaa (udanta thU
foraaooa, wkw Robart Parkar MH,
who Ucturaa at tka, oaara'kaiiaa ta
algkt, addraaaad, thaN aaaembly; aad
for, forty mlnutea kald their rapt at-
teauoa.aa na pTe.,wa ,tiw m
?
may wa ba kaadad. v
' Tkia afternooa Mr. Mile nddraaaad
the puaila of the grammar, gvadea at
tka Caataai aakaal. , . ' v? h -
i. f t ;
OrnCKR WIIA TAKK
amTBCK TO THK STATS IXaWaV
TRIAL SCHOOL AT' SAUK BO-MORROW
Bharll Low will leave tar aatom to
merrow mornlag to) taka Herbert
Raeea to the state todaatrlal aaaaat.
ttfi oamea from tka Ktoasjtk ladtoa
reaervattoa, being aaat byatoaarto-
tmmMMM.' Mf-" far ammmmUaaMmmVamrnVt ami
ayfBt?9araj TTaWajFArBI wawmaaByaBBaBwawjy ayap
tba atoto laaUtutlea.
rraaala JPraaar,. waa awaa tag am
moua "Savaa Sprlaga" raaak ta Paa
Valley, la kara attaadlag to haetoeai
aaWawSivw
0. W. Murpky, a waU kaawa Waad
lumbar man, la kara attaadtog to
f H. M. Bdmond. aapariatoadaat H
tka Atoama Lumber CampaBr'abto
saw bmU. la la fraat Atoamt. r '.; v
. ,
0, L. Maaley, a Baa Irnail toa-.
attog'aaaa; la aalltag aaaa ".:,
trtoal aapaty kouaaa. ' rh '" T
;"-" ' ' w 1
uaiiee rraaa. aarrma ' . q.
' LONDON, ; JBB. ,TJto, atol
laa paaaa aavaya today kva , fara-
waU laaeaeaa ta'ilM' atkw aavya:ot
the Balkaa atotaa, aafcMVltoltoaia
vltok'itatlvarad ttiaaato'to Biiakld
ajTamaBaBa ppaprg) aawaanaaj t"waBjBm evwenamrwam RRaaa
JBRRag? aR"SfffRJ aaajrB YBa4BRaJl waaaajaj TTamSWgta Ja) W Bamw
baaaadora at tka aavarg are trya a
paraaada 'tka'-'aavaya' to riamki ' ta
j"
1XM ANOBLRS, Jaa. It. AH aha
ara tatereatod atrectiy to taa irlal af
Clareae Darraw, Catoaga laaar at
toraay, wka la ikargad wHh hrlbtaf a
Juror, ara nseraly' msrklag ttato to
day, while attaeaea at, tka efcartra
aSka ara aeoartog tka eaaaty far
wara jkrara.
Whea tola paael la Brought tote
taa court roam It will be tka tltk ye
aira aummoaed. Taa paratoaaat taka
knva tkaa far baaa aeeared.
dmtaraaaaaa have baaa rapartod.
aaer. vaaa.- A - . - ,y
mmmmmmmmc7TmmmmmmmmmmrmammmmHmmmmmmrmmmmmmmmmi,K
BIBTB1 1 -- ' V'" ." --5ir-J' ' ' ' . " ' . . 't
Gomps Shoda Mm, ,
;.::flMjHknM;a4ni
-wammmmmmmmmmBm-mammmaammawaamawml -k j w 'IFTM
aaa.. am .. . ,,WK .' . mt'eWYJfBBl
UtMara4mfJBi .S
B1BBBBFm eam--MmjBmaaBae (siHi
, ,-mB
Oa aaeoaat of taa Lyoaam
taalght, tka weekly prayer aarvtaa at
Oraea M. B. akarek wlU bagto at;T
a'clock laetoad nt 7:3. Thai wW
give all ample aaaortaalty ta ttoad
tka aervlce aad tka toetara. "
Blmer kfaara, a wall kaawa Tm
Yaltay raachar toft far kle kwaa tkla
aratag attar a akart aatoark. to, taa
wSBmdT armmSma
"M r
),
DURHAM STILL
DEPUTY SMERffF
BtBRRniL MAN amWamTHR AT
,.iL- '- "
POtNTtamRV' VMmaVJt ammmaVF
, IX-MamSaTmLB) OVVKira
, apsj TtBRl "
I, " ""-
Head of Faderattoavol
. ' ..' - . . -
PrnfWTaaMl: tA 'Rriltd AaMlmti AammW
paltory Strike imrt)itratk.
UaHed
KIT TORJL Jaa.v St.-
betara tbaCMa
Pramdaat aema'ite ;ef,,the
Fedarattoa 9t Lakar attoakad tka
Bamamamat BadRamaeammaafamarV aajAaaaJi-M aJBBa kA-
B"BBBTaB, asrwamay'Biamrar-i 0 ema wwaj-awwaraf'Wa eamrw jBa"yw-"
tarty.' --.4. '-V' .4
la tka Bfaaaaea at aeaaatoa
ty waaaaa totaraatod ta aaaml
,1 4
-3 . fl;
vl r . ' A
...1.1. - "aUlattaBaa taaataaa."' KTa aatalnalalB' '''..
-'"-maaaBaT ,---"-- amm mm w-ejaaaar f . ,
taampi f,i'"H'Miist adalaaBeBjjR; : ,..,.; vjdj
?:JT? rlmia treat Hlat atarfc. fR'- i &
mmm-mm 4-i maan-lammaal - " ' lTT
" ii" I Wa-aawaaj ggapajawfam bbbbbw gfaa-ajnaBBwaaBam v?T
laVmaVarmilakft mM ! '
k-ab gftfaiaktjLafc-f V.aamft-1
waraV aaapaaamaBajaBjaap aaapaaBwaBp
- - . a !
BmRgggRlRRigi ea-i BBBBaw-aaajy.
j"f advaanta
k adaad, at I
etaayaaato
tka wilato af lakar.
y&'&i
Spreb Suggests
Goyernment J
if isljw' f. irr-'i.r u '..v-
CaUfornto (M pttoltot TbiakB
meat Should Send Weeki? fta
reaaad''am,aJb1palV.t
RWaa ,1b)b mHaWVamVBmlammLiL ii Jl li 3S
-m-mmmmmiaam .; jP
rants.
Qftlmammtl- ,fi-a
r
' T. H. Darkkm kaa baaaWilMid
aagaky aaar Mf at' Marrttt uaiir'tbarat
Law. ''Ma'' aaa aaaaatodtkm
aaenai maaa.Maaaac aaraaai
Baraaa.'.' Ha'la alah ehief at aaUaa at
a"rwem waaa a aej .ami waajaywr Bawwrm i wym WW warn
t t mwmwa ii ' amjmmaaaaa--. ,. . .
i ' 'amTwam ' - ,. . ' J
S aW BSBV SPmmV f H 1t
TkUl aaftwatt-ml at IgW GaWBBmmUteB. AaMBRam
m aae v""?- 1 r wrw . mpwamamrmaja amwiawraai
"rRajca, apwaaaBaB "m RagajTwpm ,wagaaa eajeg Bygaaa aaaBBjaaBBy "pas.
IMra. atottar aa taartk ataaat
trav
odtoal to Reglalered Vim
fff
J
..!', ' U. t'
y tir n. ' . ' t
J "': w2'-i
-WAffMlla1QOND:ie.riaai.iM
A, BBttrjhH waaMyiiihmlhi I W lha
aayaaaa.at tt ajyrmaat aad atoaa.
WaaaamFgagaaj SRV, far
UaaaiM aaav at '.th lata
. ajajwaaaaaraj aaaBBB aw aaapay aBBBaapa
am.''toVa awaa aa VaaaBaaaaaBlaat
"" ",K OaBBBBBaBBB; "" BT eBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBy
. i
w
' -"Ta iltliada mt kaa
. W "' lBaraaBaBiaBaBB aja t aaBBBBl
amtoHty e tag aaaato," wrttM Mr,
SprikaH. "aad) K to largato am aa
aaaat at tkta tbmt tkar am ad
. ( 1U
nak.: -- - r.A
- t-l.' V XM
R aaaBI
gab ay as? at
dTaUwaammamtmBaBal
&m&
,J.
tt
'
aiHR
m
;';'2
a:
4

xml | txt