OCR Interpretation


The evening herald. (Klamath Falls, Or.) 1906-1942, February 27, 1913, Image 4

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn99063812/1913-02-27/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

&A
'
v a n
' 'i, -l - ' wafcai
, 4SJ ' X-JgBaaB,
. x 'OI
, H
ft
Arrow
Shirts
f .
i
. ti - '
W J
j- i' , ;
...V "
I t,
v. . A
A ':.
w
v
III'! IWV
Mm
im? -it Ji..iJL
in the vcrviiawnmveity ana con.cry.Mjr .
asshirts In soft and plaited cffecta
M A
:??.
-
' - a
x .V
ja
i "
:,
S f . "
military collar styles that will certainly suit your fancy
aiic more :n
ARROW COLLARS in all the
most popular styles
w
V
A
.
.rf
I
m
J
K. K. K. STORE
Leading .Clothiers
ei-
blvv
-""
V
-ft!
ft u
if i j v s .
tar III?
snawhnrs
" ' " ' '- . " "-
. ' r aeBwaar caeww wawavawva
, IQlBttaail Mate FagO ' karat tta
ii - w"""1 - - -- ---- or mn starters
MP eaaa nawwai at a m
t ! . t.u w'. ---.- MlHlM4lMMM
. mA - hhIi aaaaS aawa aaaS. iavva!
, rrrr... ----.i-.- rooting
TV-" aflpjM-B pwjpm Maiw jBira-
ffTlfJHH aTaTaTaTa"Wa W? WB M9MBW
j.
i ! Ik ttertor.
ittlktliiitatLti,
mwI to tat 1M tkktttM w i
awtar w tta mat wtomM
lilt - -- Itakl Vhla
'iftatita.
-.iBCtoi
Itatf ta bBsA U ttaiit
asi vrai BMu m tan
nuTcmsor
IN
fWTf TTffTtlf INO(NWNUlTM
- . m. - .. v"
TU SHATT VHUTTBW."
, kNrMatota'aMteltr-BMk
lr . tr niiMiii r ik mw
ttattktatoctawiya
staat ( fMta. I taw wuril hw
v; Mar vac ttM tw Hwtun, m4
1 AW WMJjH Wfw iMT W9M
- iNJMi twli Ifii riluiku m
X; WBL -1fM'1'-lll;'
MH MMNt tin ii
MM t, AH m, Otakt; mU 4m
' MM1 M MM M. WI fjW. MM 1. 1t ta
. , wtmmmmmU,AwJ,Ck9.mmt,
MBBBHBBiBaa.
taat lMtara" ( twMtr
w wWeli raffavai
MBit a mUUm C Ita
Mftar4
tor tta MMtanto'MrfM f
tha imiIi w attr tela
liiatlat eartata iwWm ttat taw
wjtHai r am cwtaMtog
iaallaita far taa aam at
aMtoc Mrtoto techrMaala m4 totor-
atta toaeeaawilM Uat wMak tta aac-
to vaaM ta awa to torn cava It tta
vara MMmta. aa uar
ataaM tara taaa, aa anaiata to
( IHMlMVMaMinilf VT JMM VfM
arlafUatattor.
If Uw'praaaat'aKf ateyaJatratlM
waa acttog. aa H aaata to tafar, la tta
hT Imm mmmbmm Ma?
w vjav aBTavvar w
VaM; If R vara aaraaatlr trjriac to
rannat aaJatfleatlaa af
tta atartor taaatlM la a awaaar t
I far alt tta aattla tali aaaiaH.
avpaanaau wvaia wv awaajai
a taat aaw la tta aaaraata aaart af
tta atoto; ar H waaM. wtaa tta
far
aaiaai Ala (aaaaaAk 4ft ffAaaakaaaaaaJ a aa J at
vvvm iv aTawra it ivviim fjevvx
ft Mat ac'tatog m la
MMf Mr. taunt aaw aata
1 a4aUatatf attoa taa aaai atarr
am af tta ajraac atajaritr a( tta aaa
ala af tMa Rf ar araraattoc tta Mt-
Marwi faraa af tta wbiIbiIib atar-
aa4 tta raaasa far tota I 99 to
elaar'to tta aaaala at Ula attr
Wfara ttajr rata aa tta aaw laatra
it ttat la tat a fraa aa a ataat,
watoi aa4 araailaaatoa far tta
aatttarate aaraaaa of faaUag taa aaa
ala af tola aMr.
Mr. LaarMt kaava, m aaaa arery
attar attoraar i tta ttty. ttat It
ta taw away tar-
ton ara aiaptoi ar tta aaaala, ttar
will ta wartalaw aattt mbjM aaaa
aftta Miri art af tala atoto,
wttt at aataat tta
aaaarMlaa af tta aMy aatft tala H
Ttat tatos tkraaaa, war la
Mr Mtalalatrattoa
Waarrr a taat aaw to
' aaaraata aaart aaw,
taat aaraaaa tta araaaat
tartar aaaa aaw mates la tta
mnmrtMf Waaha af Umm aaaM ta
ava4. aa4 a toaai atartor faaa4 for
UH any ay taat inaaaai. m k ut
h ml t "-- ef ha MMiBlMV
ana atartor ttat artrMta Ula atop!
ItaUaraHla.
I will ha aU4 to haar fartaar fraa
Mr. Laarltt. tat If ta oacUaas to cm
ttaM tta 4lacaaala, I tara aaaMtalac
atara to aay aa tola ctartar a.atlaa
ttat I aaUara will latoraat taa aaaala
of tta eky. K. J. MURRAT.
7-lt
V Mean! Miraoaai, I.I Uta oa
tta 4aUar.
rr aalary paraeaat, I aallla oa tta
aalkr.
er dmiR eoart Baraaaaa. 1 atlll
m tta 4aUar.-
Far Jail aurpeata, 0.1 atlll m tta
MaMMlTf Mil af Irfaaaflrl
(CoaUauaa traai Paa 1)
ata aaaal ta payaaaat for
RroT
raa4 wark, waa 4aallaa aa aaaarrar
Var eaaaty peer purpeaat. 0.4 all)
oa ttaaUr.
Far aaaaty coart purpoaai, l.B
Ula m tta daUar.
Maktac a total e( 11.1 atllla oa tha
aaUar.
To tka aUaraallva writ tka dafaad.
ut, ky tta dlatrlct attaraay, aaaiurf,
aa4 tta aU aawtloa for tta coart to
dotaralaa la UU:
Wtat aartloa of tta Uiaa lartod.
aa afaraaakL to tta akarlt coaiBUcl
to aecaat la couaty warrutar
1-aklac ttaoa Itoaa ap la tka rdr
mi mi, wa aad Brat, a lary of 1.1
te atatt aMtaat tta Mfaaaa, la ttat '" "r' feF ut Mr
the deaarrar waa orarratod. Tta af- " w ta ot, wor' th
m . -. ..- m .-. ... ..-... . Klaaiatk aaaatv'a aliara nf Ika lu
icam wl &BJB BaaianK wu aiaaii --, .. v w.
tkMattwarraatofcjaaM'alaatorllf" ta tta aUU for atoto
"MtaywwallMMMiMiMMIIIIIIIIMIMIIIIII
a"
t 'MMaaaMMaaaaaMaMaaa
; T T .; i paBaaaBBaaaMiiaiaaaaaaBaaaT
. , .ii-air - ."."wJf "MMBaaj '
' W .1 Tw." -ir ,ri . . l aW ' . " iS' !,!'
f m. ,t I'jianajiiirii f a i n
t ., Mm-i-y7mm::w
r' M? .1 ? n ' ft - rar ' . " '
P Mf f '? ' 1 aT i
R" M: "' w ' J" "-
t W-fr . -'1.-.. "aTT ,
K 1m ' aataMtat asdVaatoaf mad to Maak, ' '
ml ' mn - s f7l r;
: -' Mr alilai nanHj, Mi. j i
fflsia.,. aK,tTh n at aT i . i
1, ,. -afal arai. ataa a- S ,
flaV. aB ' lC - aaL J - a i d v . .
il i rfafaV ' j AT 'i
ttiW'' . I. I f iM-r- L,..::
SlTCJri?r!Mf' .h-I ! ' t at , .AV?ha a.r -r .
PSIMSiMfkM'.t . O A .!-. ,
BlK','!-1SMBl JSEirf1 . r '"' av ' .
i$i&:-.r ' llimbtr Ge: I
IliiHKsi: vrWbL. : ii I
BaaaMBaaaar , "''' "
aMBaVMaaaHIPI ' f'?. "
BbmMbMMSSWK- y;"5 ii -jj-j-1. . v. v v '
BaaaaaaaaaTaSSMw' " - ' ' Jrm.
MavaMMawallM '' aMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 'I
aVaMaMaaaVMlHm f IJMBTjaTMMBTMBaTa I ;
aaaHMaaWH.; ' , ', V - r..rrfl ,l '1L A
MMMMi.'av.." . w .... -r; . t'l', (rt-;
aaMHMmaaJ3ifaMiBMa ift, '
aTMalaaaamMBMBWaSm ..'. --.vr k - . a-,;, - " " '
BSWWBBBBajaraaawwxiiffirarA ." "l l "" .-' V . ' . ",'.-.. ' . ,
iaf
wp
la aiMaa af !. tadaktad
ara IMowal. aad oaaaot ta
It U aaM ttat ttara ttara ara war
raaU to tta aawaat af ataat Hie,-
6fl afaetod kr tola daetalaa. aad
r altorair ara af Ita Mtolaa
ttat Jadaw Baaaaa'a' daatolaa wlU
naaa tta rapadlatloa af ttaaa alalaw
asalaat tta aaaaty.
Tta Oraraa aaaa. te watek tta
laaallty af tka lavrlac taaai'far aaa.
clal faada la larotTad. waa daeMad for
Ilia dafoadoat.
Tta Otaaatala aaaa. la wkkk thj
tenlltr of tka aaart koasa timi la
partlcHlarly attockad, Judga Baaaoa
oTarralad tta daaarrar, which placea
tha eaaa la a poaltloa for-trtoX
Raallatec tka iBpartoaea of tka
aaa. Jadaa Baaaoa taa workad for
atoMat a waak la tookiu aa tta dlf-
frraataatkorKlaa, aad taa rafaaad to
coaaMar aay ottar auUar. To
friMda a faw days ace ta aiaraaiaJ
tha aaaa ttat ao auttar wtat ku
leeMM atekt ta. tta aaaaaaaaafal
Utlcaata weald appaal to tta atoto
praaMaaart
"If H daraloM ttat I aa wnu."
Jadga law ta aatod, "I waald
Ilka to kara tka atoto rapraaa aaart
UU ataat-It aa bom aa poaalkla."
Tka daelakma fellew:
OMOMIY va. MaaVFF
Tata to a aaattal araani a
wklek tta pUiallf. to ata aatlllaa
araya far a wrtt of aaadaaaa. aaav.
pauteg tta atariC of Klaaatk aaaaty
to reeatoa aaaaty warraata la pay
aaat of ptatatura taaaa far taa m
af lilt, to tta ectoatveC ll. attta af
tta aaaaal tu tory f aald mm, m
far ililaMTB teaaa far
(
MM year, aaaa tta
valaa.
., . .. . . . . j .
ww m. as pTvaany la MU oaaatr far
It imw fraat taa aNaraatfn
writ' taratofere laasad taraU, ttat
pUlatiTa proparty la aw wail at tta
f ITM. aad Mat tta toad
aaMaat af tasas daa ttaraoa ta f ll.ll
taaa a raaato af I par aaat. Ttat tta
porttaa af said tea tor wktok
ti aMtoada taJta aatltladta
coaatr warraata ta IT.M.
MX to
Ttat m Fakraarr II. ltll. alate.
UM tMdw tta aaa of f 7.tl to gold,
wvar m aapaar tlm of tta Ualtod
Md foar aartola aaaarr war.
raata, H tta total faae Tatoa af IT.M.
aaug taa total aaoaat of wa taaaa,
..-V
h. .! .
rf "
.!
f
ywS'yisy'
adaraaalpttoawfM;MttkdafM-
w rwHN.w aeeapt aaM uaaar,
wktaa'ta aaw araaaat late aaart. a4
Oopoaaod wHk taa olart ttaraaf far
mm jmwmmn w aaaa taaaa, ',.
FtatotnT tirataadi taat taa aiu.
togVitea of tta tan aaaa ky tka
foaaty eeart af aaid aoaatr. ara aar.
Bjkto to aaaatr,waraato: taat tta atar.
w ta tagalir taMd to
warraata hi laraa
,.!
t
f
.-W
Jw
tr
Tta alaiatlC eaataada ttat tola aart
af Ula tea payattt aaat ta reeehed
ky tta atariC In couaty warraata.
Tta etetatery protWoaa la regard
to tta aanaaat at taaaa la aaaatr
warraata are to'ta teaaa te nii
1X1, 1171 aad 1177 of Ierd'a Ore.
aaa Lawa, aad ttaaa aaetleM road aa
fallaws:
gecim. CaMty ordara akaU ta
radaaaad ky tta Uaaaarar aeeordlaa
ta ttt priority of Ue Use of praatat
acat; prorlded ttat each ordara par
aMe oat of tta eoaaty reveaue. ihall
ta racaWed la payaoat of couaty tat-
ta, without aay regard to priority of
pmeatBMt or avatar, but auch
jtreaeurer atall aot pay aay talaad
uercoa orar aad atara tuck Us,
whM there ara Mtotoadlaa ordara
nopa'd for waat of faada."
rVctloa 1171. All Uxaa tariaa lu
thta etato ky tta aatkorRy of Ike
itata, or a aaatalMl eerperattaa
lacreiB, apM My pertoa or araoMtv
la tbU aute, atall ta eoitaeted aad
Mid la geld aad eflrer eeta t tta
uauca Htates Md aot ettarwlM."
"aecttoa 1177. The tax naltaetoa
akall raire aad receipt for all aoa-
'nrj' lad canatv ordmrm n1l, l.
h'ja jor taua, aad atall aote m tta
U ;oll aaalaat tha araaart uli
.nVeoluaM prerlded therefor, tka'
date of eack pagaaat aad aaaker of
receipt No tax collaeta
aaau metre a larger aaoaat la com-
ty oraera froa My pereoa for usaa
ttaa tta aaoaat of aaek aenaa'.
eoaaty too, for tta year ar yean
" tayaaat la awde. etc."
la eoaaecttaawRk. tka 'temm.
aectloaa ahould ta read atoo gee. if n
oi Mwae oragM Lawa, wklek reads
m follews:
'!Tta coMto Mart of each caaat
at Ra torn MMaaaiy, la aaek year,
hall eetlaato' tta aaoaat of auwey
to ta ralaad la Rs eoaaty for eoaaty
parpoaof, U4 aaaortloa aaek i..t
togotker with tta aaoaat of state aad
MkOOl tax. Bag attar, taaam ,ul..j
ky taw to be ralaad la Ita eountr .
saek other taaaa m It aay la Ita dl. tVaaa ,ar.
era answBBL. saaa , teteaaauarisLaaai aaaa i. j
taralM shall1 be rataad, aeeordlag to
,.r m Vmuum property
la tta aaaaty tor tta . ma ...
deteralaatloa ahaii aa u i. ...
MMrda." ' 1 --
aoettaa 1171. L. o. l. u i. i..
sabstaaaa aeetiea I7l af Hill's Aaa.
Jwa o urege., which appears to
tare beooae a law ta eat at ik. i.i.
tatora la UU, aad reads m follews:
BfawSMkty, sotaol aad all
lUurr Usee atall ta Mid linu
gold aad surer Mia of tta Ualtti
rouatv (aaaa with lii county coart
Hut ao sheriff stall recelvs a larger
iMuat of aaaatr erdare ttaa the
aaouat of couaty Uses la ale couaty."
This aecUaa of Milt's Coda waa
encaded by tha legislature la 1101,
br auaber. la such aa eittel that
tKtloa 1711 as aaeaded ta altaat aa
to payneat of uses la gold aad atlrer
con (Laws of 1M1, a, I4), aad so
far m 1 have beoa able to dtaearer
the lealalatura of 1101 did aot aaaet
aay !nw la relation to Ue payaMt of
i taies la sold Md surer cola until
1907, whea the aew aa herein act out
was enacted.
It will be noted, however, that Hoc.
2160 of Hill's Code, which was enact
ed la 111 I, reads m fellews:
'All taxes levied la this stale, br
the authority of the stale, or a aual-
cImI coroeraUoa thereto, aeoa ear
person or property la this otate. shall
be collected Md paid a sold aad all.
ver cola of tta Halted (Mates. Md not
otherwise, aad tta treasurer of aaek
eoaaty stall traasalt lo tta elate
treasurer, at tke tlaa prescribed ky
law, la each aad every year, tka
aaeunt af Ue Uses, of all dsoerip
ttaa or klade. wkkk aay acerae la
each coaatr, la tka geld Md eUrer
sate at tea UataM Saiee, aad aot
otherwise."
Laws of lift. Hill's Cods. 1119. B.
C. Code, gee. 1157.
This seetlM of Hill's Coda intir.
la Ue Bellinger dt Cotton Coda aa
Becttaa 1167 Uereef, aad althougk
ino aessioa uws or the state do not
disclose that the sane has evar ha
repealed or aaeaded, It does aot aay-
where appear la Lord's Oreeoa Laa.
nor Is thers aay expUaatloa of Ita ab-
ssaea.
la addition to the statutory arovl.
loss atara quoted, we And tta quee
tlM directly passed upon by our m
preae court, la the ease of Whlteaker
ts. Hsiey, i or.. 111. a wklek mu
tka ptalatWs teaeered to tta atarMt
m payaseat of their Usee (eUte.
COUBty aad SCheol) U. g. traaaar.
notes, which at that tlaa, HIS, were
uca oeiow par la tbs aoaer aurbx
and whoB the aherlg refuaaal (a ....
cepi laea la payneat af such Uses.
plalatlts, as In tta ease at tar, sued
out m alterBBtlra writ of aaadaaus
to conpel tke sksrlf to accept suck
treasury aotss la psrasBt of tkelr
taxes, sad to Issue Ue proper receipt
therefor,
la decldlag Ue question Judae wu.
soa says:
"Wa gad still tka aaau ui
(sxeeptlag ttat of gee lit ..uii.
k . a - . ' -.., a
rreeeai mw; twtas dtatlaetly ra
qalrtog the eeuatr traaaa
outtho grst aaaors aalloetad oa taxes
" aie ux la gold aad Hirer aata,
aad so far as seasons UU sass wa
ay treat all tta taaa. u.. ...
lata taxes. Ths prerlsteM aeet
clearly rsqulra such t -.
lato the sousty treasuries la sola
oaiy; mace out of the grst of ttat
unasr, nad la tka aaau hue ....
celred, tke couaty treasurers Must
k7 e. aaa surer sola to tha state
belMg to Ue eoaaty, aad tta atoto
becoaos a preferred eredltor la Ita
aaoaat of the state rerMM aapor-
tloaed lo H. so ttat wklta. far aaa.
TMleaeo, Ike rata af ImbIIm toelad
ed la tha aeaaral aaaatr U f ika
special purpose of raletog aoaoy wltk
which ta pay the MMlr'a obltaatloa
to tta stole Is dsatoaatod m a stole
tax la Ue law, aad mbm Iba OMBly's
records, It Is. la fast, a Maatr lax
levied for couaty parposee.
I trust I sbsll aot ta deeaod taa
presunpiueua if l mptoss m oatoloa
dlferlag froa ttat of Ike ealaeat
Jurist, wke peaaod tta foregolag
quoUtloa. but 1 4a eoaaeleatlaaalr
constrained lo say that tha reasoalag
liierela le. la ay JudgaMl. la eea-
.1let wltk Ue spirit of aU tta lentola.
(loa upoa ear statute taota la rata
tiM thereto, sad la coallct also wRh
the prior rutlsga of tta sane Mart.
However, It ta tta last ward mom
tke subject by Mr Ugtaat Mart, Md
I aa taaad by Ra Jsdaaaat aad aa.
Ipcrlor wlsdoa. aad I aa tkorofsre
reapeitad to tald ttat tka atartt
must receive eaaaty orders, ta tta
AMouata provided br statute, to aar-
mom or suts lasso.
All attar faada aaatlanad to tka
laHeraaUve writ, ara atoarly "Maaty
am R sitowa akat aha Aaaaa.
rer be overruled; aad tta writ af awa-
dsaus awde peraaptory.
Let m ardor ta eatered la aseord.
saco kwewKk.
M.kAUIaOric,aUrWBTa
'Tka Constats! la tkla eaaa allaaaa
that certain eaaaty orders, aggregat
ing tonethisg aora ttaa III.Mt,
were Issued by the couaty court of
nisnsta couaty for nachtaery aad
supplies for rosd work, at a tlaa
whM Ue county waa awa tk
15.000 la debt, aad that these orders
wets Issued stter the adenttaa of tka
constitution of the Mate of Oraana.
aad were aot for ladektedaoss toeur
rad la Ike supprsoslsa of aa laaa.
recttaa, or lo repel m lavasiea, tat
ttat Mck ladsbtsdaoss wm taeerred
votaatarlly. sad ttat tke areWa .
veluBtarMy pjaai.
The supreao court of tta atoto taa
Upon Us ausetleaa lavalS
herein so ofisa Unt tha attetlMs af
autherHtas ta aot snissary, tat It
nay be Mid la Msstaa that aaah .
rsBts ara etaarly la vtetattoa af tta
roasiiiuiioaal lahlbHtaa, aad tta de
aurrer aast ta overrated.
Tkla eaaetaataa ta alaari i.w.
Ilsbod ky a saaslderatlM of tka fel
Sowlag eases:
Buraett rs. Malarakae. si n. aaa.
c-rlty Co. rs. Baker aaaaty, II Or.,
IIV Zr m "". 41 -Or.,
177: Brta VS. Ctataoa aaaal aa n
tils CBMiagtaa ts. Unatlrta eeaa'-
W, e? UT., BIT, ,
LOt M Order ta eatar.a U aui.
sbm herewHh.
that said levies
mbm la eicess of
sutkorlty or JurladtcUeai
tmJF Mia laiM.
TkaeaaptalBtdaata.
paHkulara In which aaa I
lltagal aad without atisJ
aad ara really verr auk'k.
... . -.. !
are i allegations of aaa
mw, kul treaties tkaai...
of probative facts. w.s
im of Ua purixiees for waaaTi
wive purport to bsvataaaj
a proper sad nrrtMrk..
miure lor county pun
aust be that tlslntir.
thai because the coaatr a i
levy, segrvgail the BM
of Ita Isvlee. that aaah
teaeered then UUaai sat i
I hie.
Wo are unable lo lad i
ceiirao of reeaonlss. at ai
lory authority IcadlsgtasMi
ama, aad the densmr,
k...li I .... ..
nmi iiw auxaiBse.
Ut aa order be eatnatai
sbm horawlU.
Tkla mms la sntasHtotfcH
apM a deaurrer ta
wklek la euMUace
ptolatleT Is lbs owner sad I
saetosa eouatr , warraai
geaorai runs of lis mbj
sua af 11,10. which was I
i, llll. and pretaJtsd'ferl
faada m June I. lilt: aatl
ant taa the sun of 111.111411
coeieay as treasurer, senaa
couaty gMersI fuad. Ttoll
has wroasfully and ui
aad kept Mid sun Is si
separata and apart freaaai
fuad, to-wlt: la tha court I
That defendant bavlM i
lawfully heloBiiu ta II
fuad, falls, refuses sad
bmbo a Mil for Ue MM
warraata presented aad Mil
waat af fuads. u
That aaM warrant Is, la I
seataeaL raaiatrattaa a
MMtwRkla 11.001 of tail
stsadtea; warraai of ssM
Unt K MM a call
'T
-w
tales, assert that eoaaty orders stall
ta reared fer'eeaaty taxes la the
coaatr wkere lasaed. if aataraa kA
tt ttaM provided to gee. ITM far re
toratog tha warraat. aad aaaii a. .i.
?wel,t.!Mf Htaaeat af
This doelaloa mdum . . L..
ii.. ...i.. . " - " - oeea
..." aimaoe or oar suprsne aaan
froa 1111 aatu isse -??.. M,t
SwM!?.lS
" waaalwal M. Sua.
M for tha eeurt, aad ta ('aatata
new. tta ak.
M'laettaili7toWt5
slate creates tk. .iZT:.'?."1-
IteteTS.civB
.w. ... aarauBt ar state raraaua
apportioaed (a . .... ":
beeonaa . luvnT. T' Mat R
tTTT. J.tabnM ","t tow.
ty la Its eoraerata ....,.. ."T7
Mt of Us fuaa. ,JZZrV """
szjsssssi
SSsHWS
eyswoas, wkM soUeotad
CIK!ILI!?AW" ft CI WW If At,
or Klaaatk couaty as taa tallaatoi
froa eollectlac sortai. ..- .ITT
!!7i " eo"l' ""rt at Rt JMUsry
Isra, lilt, to-wki
For sslary - s m. ...
dollar, "" "
For eeuatr eoart nnu. u
I aoHar, ' ""
For Jail aaraaaa. at aula ..
dollar. " "" mm
FMr Maatr aaar a a u
tattaaaltar. r'",-7
Tta Maauiat .il. ... .. ?Ti T.
lertaa w'-V-lV'-JT" ."..""O ! waeMaas.
la la . t-Zr" W,IW". WMtaf Lt m
I W to levy ,y -m tT aa.aa
taw aravMed, with aad Ml
sua af III.I67.1T. Ma
would ta lacluded la Ma
ahmU ha ..IUS aad BakV
TtaqusetloB. thta, a) Ml
mined ta'Uta: '
"latkaao-called'eearll
derivag fraaa (aaaa for Ml
ll)l,aitafUsgaNll
braaarlr available for tbs N
af uuit tJ,n kuviaanal
cd Md ast Mid for waatati
Bo tor m Iks saaaaM
ratkor Ita alternative wivM
M,R Btotao facts sbsmm
.V- .-. AA.mi.
Mf apeasai yrwaww .
wkoltae ar aot tha sua I
a' aart af tha aeaaral fl
aart af a aaaalal lew for I
of a aaw Mart bouse, ls (
fast, aad aot mo of tow.
that tta aeaurrer shoal
rutad.
at let k be clssrlf
that tka aaart Is aot, M
assstea aaaa Ua aueetlM (
a aaa ha "aaart kOBBt i
aaaalal tea as aot. M last If !
wmTJI VMS aWspWV - .
' (Wlaaaika. If It ahMM
Ita torttar arososdlngs Ml
tk.i -.. .... u . aiausf Ml
" "" .. M
imm m a igMtai Hrr.:
mm m aggn hm r
tag rdMW
lr"
r i?Ci'l
Kf
u4

xml | txt