OCR Interpretation


Daily capital journal. (Salem, Oregon) 1903-1919, February 02, 1904, Image 2

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn99063957/1904-02-02/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for TWO

.v.ntomMU
TVIfO
DAK.Y CAPITAL JOURNAL. SALEM, OREGON.
TUESDAY. FESWfeArtY 9
Boitoriai age of
&be S)ail Journal
f a AM
rwdiK toay
BrHOFER brothers.
Soic News Aaaeeaawe Tefsaram.
jree
at 197 CMMMRkl afreet.
Daily ic rr. HJB t aevanee; i r meet, JT.OJ Hi ee.
.efaHy by earHer. We acr menthg vrwfcfr oee rMV a
JOtRCftU. SfflGIAt. OBUTEHY.
Onfe wiHc tCj "Wt fck 3Vc? oaflp- MIH lUil
A! et ae Owe ereeery. Sea Safe at 8ewee' eeeeery
-Yvr P; Aayfcwn Am Oraeery 4ar Efeeaat Craeeeyw But Seate
areet.
IC waa r
Jfttoea. artheaaaer
ROSStAN POOCY VERSUS OUR TRAOE PM63ETS
. ..... - - ..
W-- - - -- hir-r UK IK tae l"l
hmi a" J ' i
ar aatSlaa;
oUcraaaaaaa
3s4e Cee'e Pme 5 . Prtoe at ) i
T Ma Suhaoriher The U wtom yea
1HI111 Um( ef fuh aaenr. ,-
too a aaaJa b4a jehf fee aaraeea. aa
ef iaa a a uUmh taht li i
r eey.
to i
Ml A
Etcrrf at the peeteflle at Satem. rseen as eee nd-eaisa mateer.
Wsitiiti-JVf HiKufa? afcht aaa Ti
fee
THE CHILD ETERNAL.
I MM Hetr yeayaai ami htoaai
At- toitto'd Mmk a la www
Te aaaa- aaafe. wMt aMaraaart
"(tea aw where a tor
O aaaL IhM V
N fey a wahe Mm ether aa OaTf
J i ii y , OBV MJ
geaahaa MkWi Thre mw mi
ItiatlM TWO tSeat rSBBHW -
""'
""" . ... !
MMKf aaaa a- P""u-
- i
i. - i
"t .
MwaB-
L Cierr Pecforl
V M V uo rarely Have hard cold,
,,prw remedy in the house. CougJ?
colds weak Iunes. i '" at&
m -7MM
teistto ami MttHarxtml tmimtfe ar
At tfcto Mck. wfc aiter acrta: ttaf
m fa flh Paeffc. -w at aMt to eoBrKt
caakt m fc cxit - -rtt r
f kwv mnm md iulii.
c Jaurltai
Ottos' actMaite te TtiiBihmhi awt amrrvSlj L " l"rT
rf k. XikMr SHE WK.L MCTT SC IkNOEK A.HY QECJfcX.
THOf TO MANTA4N THE COMWCSCtAt. THiEATY SETWSH
ma ajj THE USII7ED STATES THAT HA JUST SONe
EFFECT. Fr tt OhMOl tt ? r '"!
tftnfar tkac lk imoucrm Cktatm 090
aJkML ttw wiii wfc wftiBHf
dlrs a JMBrtBTBU eHB. iiim
Mit oifctr i mmtrmti mta. an
iiluidlilt? to
lit ma ot "
at Mm tr rtowr-
INTO
tea laaerwtt r ratcr tna
nr L.rtff German Band. OHHOI
TH aw UaaJ. t Subllmttr haa
. tit"""' ''ti1 ftrea mem
tor, aader tnatrnctioa of E. D.
Th nmbrt are L J.
M Mater, Xatt rHtter
Tom Wo. D Wtatmr .Uota Wolf,
BBtrau. BnitvMtetn. van- a
rri Ory. B Klclwr. JK s
Tft l7 we &B ltt Mrawt, T
aa4 wiiBM 0 work, to have a. gol
aao4 ia tnetr town, wuci uic-j c
jMrt
CA&TOZHA
TaXJtYlN&MtmRtM
Aawrina
SeET Or PSVETUAL YOUTH,
har t
Tree Oat feer kaor wa ajowr -
her eaerar mawy tat
Hea. for feer
9
I Impotted
V
Fiowet
tea l
vM aM
Tf aa MmAt wf. Na heaor ar av avrm
vpnn om ater ia iw mat.
wfcws. atk aaiauii aa4. nifrtar anwnr a?
SSbI allMM. trac awx iaan at iT'i Mw
r a)tr Mae claM Mm MM aW fe a ,
Mr IMht kbL wa diM.
ttaa rw1r km, k HuyAi Vhnndae.
THE CHEMAWA MOTOR LINE EXTENSKL
"Ei- hoaUfcv e t er flor tt ( 4ecrte awMar Mae rmanhn
ofet to a a ibm maMer kowea a. ku guieac ulanliiii
MGw Camaw anttiB, ckeoi M tit rttr ef Safem.
Tw a4Mfa vakie it foprtjr taat w iMcae aatf bcMM
la. h'nHifMn BUt w uae la Sa kitaw 1mwm iratzM rr M
tfcot hi a fotr xn.
T&i k ia (Kola mm wlnr a MmtoI nadar a set bW ami
aRMte4 .routt b a jwua hmBaawac
T3u sawHBla4ie pawoan r t pU tb kn baflt aastorr
( KMaea eaaowe aar tnauMy atw aa
.X ft U. kr mm ttac JL J
1suAjht tkmtn MhM Iku tow
to. aa aacUp bouumt. K Kc. Haaay k aac k awaae. a
i4ba aaui w
NOT A FAR STATEiMClNT.
1 ilii, ra
Mtbaa hwm at vtaat. at ' - - - -
fc aM a
tat awa."
aa iw av jn s
Aaa bmm -waa ia aiwr: 2-
"f kaaw haw ia tanaat ahManaiaai thJaaa, ?
"1 aaa aar ai lao aaaefei at ay adwaifc. J aaaoctaiest at
' ""'" "" "" HYACtNTHS
?!!"iVh. ... - . . . TULBS
faaaaaiaji fjaat fjaaafl .BaatV ThaaaaVfr taaatXaT aVaaaaaM ffah. acv ajwajaj- BalaaafjVaaTMf W
-t faaaaMa the ITIaalin aC 'aqr jaadk aaa M aat haaan -wnrj aaa
1 mm aaor aaas a laaaaa aaa- aaasr i caaa ta eaaaaci wn, aaa ym- x u
"m aw, t Ma a aa to aaaatf a I waaM he aaae hr. aaa ra m I
aaa."
Theaa aaa aaaaa of as w
fcuS eaea a iJhnlac aatt see t
uaai th aanw wick bar aaeaha at
TMt aaaaUr Jawa.
aatarr that oW
lu an-
P'aTpSfBPAC 7MMaawTVV
Th fwaaiafc -wwe Uaa w a, laaa aMaaari laiannlag
atcj C ae HafaaMaaa. aura aaa aaawtaa; a taaaaaay ta Ml I
af iha
A aa ahM fcOr ta aa 0m ear
a aiMaanaa af ate
OMaaaaaa. It a naawmnia. mamm
j jawnau ahaea aaoaa ft rmiDHana aany aj
aaK aaj anr that ataaw at ar kiaa IT STAYS KN BY THJE
WraKWIM AM BAS MAMAMMCNT F THC OPPOrrS Mac
orrcw than by rrs OWW VWTVES. rrjaap MORC
Tha 1 lanit aaiMw rifinni a maiMii . ik-. . .
aeeer aurf -. . . . """
v --. . .vw aaHi ihv m bm
htM af
MM
wham MaaMbht
af cha arQeta m a -
THAT CaaTORSAL. KMA CA4MCJB TWE
fl.0NIVO4 LU OF SCCGP.
" Ojaaaaata waaut ha it that it
aa itiim aa wMfc .m. .
- "" nee. waea aa a amaur at
haaw that (hea ar
a
OR TViEV an,c
AMT THAT THC JOtMNAL HAO NfLUE.NE
RfJPOBtJtSA4 TO ELECT A OSMOCRAT.
iaMtaa. the
hwaar Tha fcuae
OftMaECLES TO
iWOhJOH WT
aaea
t tha
a ate
THE HhRED StHC. QVBSTt&H.
Oaiaii X JL a jaaJMa fraca eaaar a cfrtaaHaiaata.
Them at x ar b!m4 ahrhi' aafea. at thoc tawz aaa tha aasaai oC tht
MariMa. Mt aowar eaaaah ta aa aiamaita aad eaiaate Dumb. Tiey
va Bbb ftatheofca- tux at eafsteaee thtMnaalrqa. T&7
aae Aaa ef kaarhar the Iteftfe ft aW ahxae- nf la the aoclsc, aai fe
owes ar m sw aaaa e TMbaa" Ueacta? Am. ta where eoofc ia
veetta aaentaM. senahar haeaat am teai the ahetfaute iW3 of
S aM aew soheeafa aaaefchu haaaaa.
Sa Oe w awtiw to Jwaumtte ax ef the sartor three
ahjhat ac wee. BT there ire wk thaa. tow eoBecs to. aar aae after
aeoa. tot the hutr af the home xaWwr (he faerteB. Veto Aon he en
tot to. the nth af aae Mrec JM ta eeary three iseaahen af 1 taly
There to aor that ieaJa -wttfc. -wufea, hears o taher. afehtt eC. etc
That to what the aaattoa, rf Cmoa-. X. J, ftu heeas a atrt to 99
iiaiaMt, aaa raaiiaaraiirtoa to aa wHtoihtoa aaaat to. aaiar a haaM.
Tha aanr aaiaa eoa. he heaaw. to aat he aeeataoty sere to
'''' wah the oat ! the peitoe.
1 C aMa4 .aato fc oeataHMt af -Trta.- to ery efty tfcert
aae haaaaa that ar hato a-a .ear, af tiiIii. fee aa och-
"" " ri"" ' toaawa that that
eaBMto- haa. m eWeat aaa fear aaa Vheasf
Br are Mm to tha hea at aa aaieai tt
T aaa- htoaV
to af the home aaa her Auuhr
'a thahr ilaanee aaa orr it iuu w k
to. eehto to'iahaam or ia
vaaW he aaaa aaatal than in
aaaaa atas aaa jaaato tha tUy
totT U fany aaanetoaa tha troth lee
acuMd aad aaaaae. laa
healthy haUu aad tn bcifer
am to be a r:ry ehotaa lot
Priees ars Sfrady nrducsd.
Savage & FletGlier
Deafera ki
FLOUR, GRAIN AND SEED
342-324 Commercial Street.
4qiaitffilBfii
Zi
THE WIFE WHO IS GOOD TO
HER HUS3AND.
See to It that h 3 z-s. u
laanrfawa la the flaest nzi. bt
manner, and for this ra3aa rt
searfa it to the Sa em Suia
Laaadry, where the a utoj,
skill anil TTMHon,a In v.
flneat work of. this k.zi caaaot
be exceuett. The Uaea at
here laew kger and looks IK
ter ajwaf3.
' Salem Steam Laundry
Coroaa D. Otmuted, Jtaa.
Phoae 41L, 320 Liberty St 1
nimaiai niiniaiwmi
Bearfa aid Jewels fa a rarietr 1 !
sixes and eotanr. Jttat arrired, TA'
eatinea.
Tlic Variety Store
9-4 Co art St. Auaora At We left, Prci
aea m ilnd.
aahtyea. that
Wefl-ieatac n
See Out Goods and Prices
Naek Ribbons, 3To. 40, all ailk, only 15c a yard
Golf GIotm, all weol, only 23c a pair
Chain Parses, only 23c eack
Bead Neckhcw, only I2c each '
LacHea' Beks, eoly 3c each
Agate Bettooa, 6 doeea ibr 5c
Embroideries,, eicti aaaortment (5ca yard
a Vwkie.jttat recemd nice aaaortnMBt f artifioia) Tfeleta,
:.... e -tiv. - t i. i
a "
Rostein & Gteenha,ixm
302 Gatnmercial Street.
aoaoo'ggooiBgeoeotoosaotBoa88g'ewaJM
I
I
l
torn
Thar
uF&BBBnBB&BBKBUBBBKBSBBKBKMKBBBBB.
-Uat to.
af m ktoaat stot
to -vtl he
aWBW aJVafffM1
JOURNAL X-RADIUMS
araraa; -iat each hliasard
thay are ai'vara
ay haae heea tha lam.
ta It that aa aaaimwu.
a tmr aat to
?e. Mjh 3053.
AT.7.
TVORK
DELTTERED
PROMISED
W aa aay
WW Cammantal St.
WHIT wait
a week or two weeks for pur
printing- after the time promised?
Elliott, the Job Printer,
delivers work when promised.
Proofe Submitted on all Wort
i
OTt SoVtatoaV 9Wa9 aMoafcaaf tfaMtol floa MMBavtoaatoaakj Ojaaaaaa.Ma
laajaa ahjaaHMiafeBb . OBOjJBpalO bWS MM SaMataaaa"1
aay OMaafnea a aaaa aan hi i iPBa all iMbl --- jT
at Oat mi er at -- -"- a well
"aaa. aajMaaah w -waafat aat haaa a. m
ea aaa aaaaaja toaaaa to eaen Ba
... ' .
Thaaa ho heea, a great aaa wuea .
oaajPOaaanjlal fPb faTJBT BbVL rtaVaaOhMaoar
i s
laJtoWohafaaToTatofaBaaaaaT toTThiTTlTlla i ip aiaaina
t tta too.
aiiiti iff -"--
i '","" "mi'imHnmiamainiw;
; BALFOUR, GUTHRIE& CO.
a,x,uir.a.,Ucalrrwufyrft
at -aaaa a
t aat ha to
ac
.
at Ma
'C' Ga WMV tat PoTaV
to Mat "T" ilwn w-
to ata
aa
aatf
Oats For Sale.
ae GaowER3 smugs. craaHj stfck Saltar
y6 ACWv,a)MeaN LAROC PEFTT
JJ Mt Oatt aha aaaaea aar few tooWwtTiiB
fJH fee aa to aw Out aha . apeaaaaan aa
" a aat a eaar Oa hwa to aar uA a
. iwa. a. - "" "w
Vhaai Oje ataaaaee
toaw Oje atoaa a - waaaara aat to totato
le ii " aaw aaaaa aa aaifea aaaV feat
w raaatoaa aaaar aaa O iriti i i u. -
.. . - - " raaa toajr. t jina tia . .
fee. have ae way e aaatoac Oa ehaaaaw aTZTTZ
htoi apa siat Baatat toaaaa aaaa aiMai
atoa H toVf ah a -J??.-"-11" "
j aaa. aaaafei Aa afeto t the
Xh taatoa aaaat aat a. ,m .. . .
d " 1.4 a. . . . to)ajaa
""i" - eae aaaaaat aaa ini
ajlr tut -n i ewa.
. IW
h o a Nal fei aa aaaaaatoi
taaaaal aaa. aa . ." w "pp"ll
w aaav aaaaaaar- fMUJlkl
Tha
to Laeaaa
'vho
Ihtourt. a
j-oiooow
I
eaar aaaa ta TPOaaj Bja) a, aaat aafeaaBa waaat
aaa
ta aaaa tor
aoat aal aar --
at aeaka ... . .T. "
TA ieaaaal haa Jaaa to. jaTk uu hMrrallea.
toa Jaay huM. mtor aa4 ax th tA
"" " aaaa, aaartoa
I aaaajf, awlaal
tot0toaotli.
m tymtm mi.
Bataaeaa bmmm
. oaajaai are OaaaeaMC toai hatoaa ja Oat .
" "0 aaaaatoa aaea Jaxa ub akj . aaaa a p
""'
aL"?! T " h aaaa feiiaajj. wfe was aat -
aajfct. ; ?34Pr n toar aaa) aoha to haaa
wiwi',I 2 WMMit ,l to aWfc "
k-. ".. "
OtO-iaHHOtattfjtatotaffi
THE PICK OF THE FOREST !!
i
Has bea takea to aepply the stock l I
tea" la our yania. Oar stock V.
wpteto with all kiada of lttmber.; ;
JMt roeelTed a car toad of Na 1 ;.'
S1. also a car of flno ahaket!!,
Wa etk. -a. .. .i.Ji
" aaie io au aay aad aU w; ,i!
fefii. Coma aad Jot us ahow 7 I
"c stoct ;if
- u oaoe Bear & P. paseeap! i
'Phoco Mala 651. ;
GOODALE LUMBER CO.
eOeOIOtOOri
ancitt ct Lawrence
TtoftfhtfSS S5 Snn?RlS-". ."J""" ...
toaastefejflwsJf

xml | txt