OCR Interpretation


Daily capital journal. (Salem, Oregon) 1903-1919, March 23, 1906, Image 4

Image and text provided by University of Oregon Libraries; Eugene, OR

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn99063957/1906-03-23/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

" WF''JwjWl'JU'iw'iiii.TSTaS
aabateVliMl'IW ill l WW!
I
U'
B.
t
i i
1.
4
DAILY CAPITAL JOTJBNAL, BALEM, OBEQON, FRIDAY, MABOH 23, 1900.
Our Saturday Special
What Is It?
6 Kettle Lids
6 Lids of different sfces
6 Tin Lids for pots and
kettles
6 Lids iajja tack
6 Lids fo 30c
Including the holder for
hanging them on the wall.
Housewives cannot af
ford to miss this offer.
BUREN & HAMILTON
ENLARGED
ELECTRIC
PLANT
FiftyThousanCDolIars
to Be Spent at
Salem
SALEM
CHECK
ARTIST
SHEEP
VERSUS
CATTLE
Takes a Post Graduate Course!
at Albany
Alkaav Herald. Marek ltd.
A warraal k eat for tke arrest of WtaWgi Awkaw over tke gratia
Heaiieii P. Ilartgrore. a yaaag moM lw t Wwwlm forest re
wka epeat Ik past fow weak in tkk Mnr
ally. ekargtN; Mm wltk obtalNlag '"A" ta ""Mf , aad
fab iiraUaam. H.rt. imatuia UNNNiy Waal
Ooveraar Caamberlaia hM seal a
oommaakailoa to Preeideat Roosevelt
relative to tke recaai troubles wklak
kava arteau In Umatilla eeaaty be
was Um Oregaa ekeeamea aad tke
! I --l-il-.. . . .
uravo. wba mtvmI far be ki two mmw sea a rapon lo
hmU as Nigfct eiork Ik the It. Obarl lk lr'eraor .mmlNg kirn t glv their
Natal, M KMNMtl Of paSOlttg IMVaral wm "I"" "". 11 seem IMl.
bad ekatka m basiatfM mou I the 0r "!'"' dkurlmla.
ally. Tke ekaeb wn draw on tke Hlwl "a"1" fw ' t Vaealg.;
Pint Katlaaal beak, were gad wltk ! af Ike reeervej
kk mmh) aad were far earn para- '" spaaing "
tlvaiy small nhmhhU. Uim rai mM It k ake alkgad tkat tke eklaf raag
t W. a aHaveas & Ce. far tlaJt, an- " f U wH frM- f U.
ibw ww hm mm -kmf A Mnmi " Wfctoui fr tit 4UiHt,
rr lit a4 a IMH m H. 0. OIwmmUI "w 9"Mr ' till Mwira-
(t . TIm IimIm wt bm4 TWV ""' ' K!aw T OfKH
liftlliilg ww lhM In Ua4. WbM ' IUr, aaai "I r
Ut almka Mf tmu4 at th U Ml,,Jr tkat y rair a mim
ytowto ftmMH It mm mm twU P1 la4ipHUa U b mMi MUllw
thai ikn wr wart! awl Ikai i,mtht w tl f W
lUrtfNv m4 aYr k4 M wmt " wrT, m Im m4 that aa alt-
Ik 4)MtlMli tMM MM W UUU
lUrtfrM trUI to aM laa akMk Kwlk t Ufa a4 jwariy
MM at atMf atarM ta m alljr m m Haiti tteat MMlffMiM ar
Wt4Mujr avMlac. Wat tolM. Taa "T m aMfwaa ialat MalBta aaa
yaaaf MiaMait atfi la. ally aatll ka tka bmw Uvla la
yiaiifiy Matalaf. imImk. It k aa- U iUm wkr kaM ") axtat
Wjr ta Mmm tiU U T. ' tui tar Mtaf Mrljr tmi-
aa."
a, whar a look taa trala aa taa
lKttafial4 bftMb far Wabw.
1rtgrava aaM aara fraai Balaai
Mvaral waalai aga 4 wu aUaaiaf
ta rtara taara, alalilag ta aara aa
aafgaial la a ?a4avUM
tkaraw WaUa aara ka
aalf la aa arJarljr awaaar, a4 aa aaa
kaiac kiai taaafkt far m laataat
taat ka waa a bal akaak attlat.
It to Ikiiagki Ika Mlwr will aot f
TwftHty Ymn' TrtAl.
Tkara m U4a a aa4 tkla tka aW
iata kaavr aatkla akaat. Wa fw
1M aara aaaa4a a 41aaa,M altar
kava Mtvaa tkaw aa. If
tmmm tfm avarwurk. aia-
aiaatlaa ar aiatMira, aaaata a waak
aa wnMrjr bwail aa4 tea at a4
atraafltk, kava tka mm aara rataaaV
ta Ur. Uaaa' Maa4 aa4 Xarv tU.
far UWar, k. ..Ilk. 1U kU JJ.J .".
ilMrrtuiiua kaa kaaa ataarakat la ,k. ... ... . . ". ""
rvvrjr rflrarliua
tka aailraiui will ubakl;
fata
U kit
HOLLIBTCffS
Rocky Mountnln Tea Nuggets
A JUm M4mm IW Uar f f.
Krfatt Am4m laaJlk -J Wmil Vlw
aoaa; a w aa arr a rivf
A VaW far 4VajiiMiMai, l4tMttM. 14mi
fcaJUik liW
mUlbgn Ntttters rw sauow reoPjt
5GSXS9B
k WMMM HM4 Ur
. HJlu, wi.
IM&QHUAXB VKKK1TY
H la Um jAky af Ma Uk. w
BkUkJIttaa itii latka&kMbaM laA laWj iittAttaV
UaU rkaailgr. la alWijf tab
nl Um Uuik iH aafy akaai
Ito Mk atulMito kut prmwitaj la
SaUm State Bank
L. K. PAGE, Pfsslckat
II. W. HAZARD. C&skkf
77 " tar AM lata rUk ra4 klaaU. awlUac
If araaia4 a tarai la , ' V
m,mmt, wtmmity MnM m laaraatWK
tka atraacik, arWaaia aatU aak at
IM rata af I ta I Ika aar wak. TaU
aiaaaa kaaltk. Dra iU Dr.
uaaaa Waas aa4 Xarva Taat tx
Taa aar kax ar I kaiaa far It. War
narvaaa tMiraia, Iw af atawary, ar
a IMta, aaUaw aaiuwlartoa, a kaHar
rtNaaOjr w aavar m4a.
kaaw aatkiac Wat lata rataad aal
wa rwat taat wa awVa aataa, waiak
wa kavt Waw U4af far 9 j-m,
. ii i
Lava far Keaakarg.
Taa WW aakaat Haaaala kaH rrj
t taa S. P. atatkw lata faaaaa, aad
gava a kaarty laaaatT U tka laaaikar
af taa avkalia taaw tkat will mm
taa Haaaaaty ktffk taaaal taaai ia Xom
katf tamartaw raaia. Prakabl iv
JaMaat ataaaata naaatail tkawavU
kaaraa U wtai aaataiia ta Maaara. Malb
Maaraa. Max UtUr tM M Tumor
waa eaaiaa tka aakaUaf taaia. lVrry
Ifaaytaataa. ftata taa taa af a box er
lad tka avalatlaa af taa raattaff sag
waiak taaaaaai wltk lataan )ai&g
aai aaaara. lUr-y SUtar aacowiak
Ia4 tka taaat m aiaaa(at.
TMakara' Maatiax at AuauviU.
A taaakara' laaUtaU wilt W kaia at
AamavUl Satar4ajr, Marak UU, uaOar
tka araalaaaajr af Owaaty Saaaal Supar
Iaua4aat Maaaaa, Aiaaa tka adaaa
Un wka will abirH taa akaaMa; ara
PmUaat & Q. Itaaalar, at Maaiaaatk
Stata Nrawl Sakaaj, aa4 PraaUaat K
F. lUalaM,
In Enlarging: the Power Sta
tion and Reconstruction
and Extension of the
Lines
Tka yranriy kaawa m tka llgbtlaa;
hn4 ymw9r alaat af taa Oapltal OUjr la
9m af tka largaat PWla aarrlaa aaa
aaraa la tka atata. It aapplias alaatria
jwww Had ajaa far kaatlag parpaiaa ta
tka paapla af tka OHpiiat Olty, aad ta
tka ait, eaaaty aa4 atata iaatitttUaaa.
Tka Waal 4aat, ia atMltlaa, faraUkaa
powar ta aa axtfaaira atraat anr ijra
tam. All af tkl praparty hat gaaa aa
4r tka maaaaaawrat af a aaw awaar
aklp, at Ika ktad of wklak iUa4 II. W.
U4a, aa praaldaat. Ha U ana of tka
Moat pramlaaat aapltallaia la tka tat,
aa4 kaa ta kU araait tka Mtaaaaafal
MftMMgMiaat af tka Iawla ami dark
rair. Ila ia Mm praaMaat af tka Votl
laad ftaatral Rlaatrk OawHaar. aal
kaa mow baaaiaa praaMaat af tka Cltl
aaaa' Uckt k Traatlaa CoMmar of
aaalKI
P. U. Sjrkai la tka aaw rlaa-praaMaat.
ad a. 0. Naa4 la aaaratar aa4 traaa
atar, batk af Partlaad.
Tka aaw ataaaxar at Salam af tkraa
propartlaa la MaUia K. Iaxa, a wall
kaawa aa papalar Orafraa lawar, aaa
af Jadpa W. W. IHik. Ila kaa for a
aaatbar of ymn baaa prailaMt at
Maaaffar of tka Ualaa Uprkt 1 lwr
Oatapaaj-. at Sllrartaa, wklak kaa baaa
parakaMd bjr tka prawNt owaara of tka
C7lliMa' Mjrkt & Traatlaa Ootapaay
wklak rNMla tka owaar aad kaMar of
tkat valaabla watar mver at Wlvartoa.
wklak faralakaa litrkt aat pawar lo a
NMNtbar of alliaaw la Marlaa aaaatv
Mr. Pt kaa takaa akarxa af tka Cltl
aaaV Ufit & Traatlaa Cowpaay'a of
Kaa at alam, wkata ka will Ue tflaj u
ataat aa talk wltk tka palraaa of tkc
aawpaa at all Umhm. 1IU aWaa door
wlaa wlda oaaa, a ad tkara U aotklax
Nafrtaadlj- ar aa-damoaratU about tka
aaw MMMHtar. Tkara kava baaa aa
abaairaa m far In tka praaaal af tka
warklan foraa, ajcaapt mwo of tka af
U paaaia wka prWarrad la aaatlaaa la
tka ataploy af Maaara. A. aad KaiaaU
Watch, waa kava no fwrtkar eoaaaatiaa
wltk tka aalaw prapartlaa. W. H. Maa
tagaa. forwarlr af Albaav, rataaiaa tka
kaad waa In tka adlaa. Ha k popaUr
wltk alMN paoala. aad llkad br tka
Mplayaa aaaarall.
It aaa ka atatad la baaalf af tka aaw
awaarakip af taa Cttlaaaa'' Ukt Ar
Traatlaa Oaaaaaajr tkat tkajr kava aot
parakaaad tka praaartjr for apaaabuka.
Tkalr iavaatiaaat it far baaiaaaa r
aaaa. aad tka aalaai plaata air k h.
garaad aa kaviaff paaaad lata laal awa-
araaia, wbaaa baataoaa It k ta ataka
alaatria aarraat. aad faralak it U aaa'
laatara at raaaoaaola prtaaa, tkat will
Nuba taa baaiaaaa praitakla to all par
tka aaararaad. Ta a rapartar af Taa
Jaaraal Mr. Paa atata.1 tkat ka wat
aukiaK a earafal iavaatifalioN of all
tka eaaUilkaa. btwaaUag faaillUr wlik
ar Oatail af ika praaaat plaat aad
Ika aarvlaa tkal waa baiag roaJarad tka
paapla. Ila aid iMr Mly aaiMtka
waa la giva a ral-alaaa aarvlaa. alika
aad taa auaa ta all. Ha amid ka aad
praraadad far aaaagk ta raaliM.tbM
ika taat aaraaaltjr wat i kail.l p taa
pawar aad f tka plaat. Tka mvlaa
aaaditkaa waaM ba looUd aftar aad
parfaatad aaxt. Tkara will kava ta ba
a gram aoal of liaa raaaaatraatioa, aa
aaa aa tka aaaaaa k rlgkt fw tkat
kiad f wart Uaa work aad axtaa
aiMa will aaat Wa,O0. Tka taraaralloa
will rxpaad aaotkar 4.0M e iaaraaa
STEANOE FAOTS.
It wnw straapja tkat sometime ymir
tomah or IwwaU waa't dlgwt your
food, no mattar wkat yk oat.
It may ba tka waathar, ot it may b
jiirt tk Ut of ywr gaaaml health,
but la any , tawa Is oaly oae ear
Uia, aafa d po4tvo atHkod of cure,
aad that k tka proper w of tkat ttnl
rerwil rewady for aM forma of dyppUc
IroaWo or digostive waakaoM, wkather
ia rtoaiMk, Hvar, Wdaays or bowola
!MMrt's Drananaia TaWata.
9traaa It k. Uiat ia k little tab
lU, to bo takaa a tew tli" day.
may Ha ek woadroaa petaatlal posai
bilitiea, tkat by tkalr aa the course
of a nam's wbolo Hfo-yea, of the
world may ba abaagad.
YH. wko vraald at appraalata the
fart that if XapoUo bad aot baaa uf
faring from aaaaer of tka atomaek ke
woaid kava wwa laateadi of lost at
Waterloo f
Aad Staart'a Dyspapabi Tabkts
woald bave aaradt Wis atomaak trouble
kad tkay tkea baaa lavaatad, as they
kava em ml tbottMftds of others In tka
paat taa years, wko kava suffered jost
as Napolaoa dIA
So ye aaa readily appreakta tkat
today, by ewriag all these people, Sla
nrt'a DyspofMla Tablets is koiplaf to
get tba warMi'o work doae, by people
who woald do worno work if they were
ilfk, m tkey maat bo kavlag a great
lanueaoe, la a qaiet way, aa the world's
progress.
Tkay may, therefor, be alasead m
oa of the triNmnba of Mlaaaa. amoacst
otkar dlseovories la medtaiae, moehaa-
lea, traaaportatloa, ota.
M rkls, Ikak. ramala la roar mem
ory, a faat wpoa wkkk to set wfcea
oeeaaioa rafalraa
Wkoa aar onraa U xoar vaat M
faaliva maaklaary gate oat af ardor,
yoa kavo at year laimimad tA of tka
great iaveatlaafl af tka ago, la Stwart's
DyepapaU Taldota, to pat yoar ma
akiaary la ardor agala. t
Br aa dola yoa will save maak as-
Iom frktioa, add ho tka aaorgy aad
warkiag poaalblliUaa of yaar bodily
maekiaa, aad relievo yoaraalf from mt-
feriag, dle, waakaaaa, pramatvra
obi aga aadi death.
All tak k atrlatly la aaeordaaaa wltk
tka moat modera taaakiaga of tka beet
Mieailaa sekaak af haalthu hvaiaa aad
medieiaa, aad It wll lb to your advaa
taga ta lay vaasa faeti to heart.
IWt boalUta. Try fHaart's Dv
PmU Taldota taday.
lag tka power pUat. Pirrt, tkay will
itwtall tOO addltloaal karae power aad
olaetria aapaalty at tka lalom power
atatloa. Tby will add IM addlUoaal
karaopawor bailor aapaalty, aad ability
to areata aad traaeatlt 1100 kartopower
aloatrk aapaalty. 11a aa n parfaatad
for lraaatltllag tO.000 valta from Or
gaa City for tka WllUmatta Valley
Traatlaa fompaa. Tkk power liaa
will ba neod ta farakh llgkt and power
at all taa tawaa aloag tka liaa.
If all tkaaa ImproremaaU materlaliae
tko paaaia af Salem will kavo no rea
aaa ta eamplaia aver tka ekaaga In
owaoreaip af tkaaa valaabla propartlaa
at tka Capital City. A groat deal of
labar will ba givaa empioymaNt. Per
maaaat improvameata will ba made. A
great teal of aapltal will ba axpeadad.
A papalar maaagomoat tkat will try to
maat taa aaoda aad daawaaa af tka
krgaat aamWr af people will ba gaar
aataad. Tka ekaraetar of taa maa at
taa bead af tkeee proaertka k aaah
ikai taa paapla aaad kava a fear af
taolr ability ar dlapaaiUaa ta make
goad tka preajUee held eat ta the eoev
aaiiy.
Ate You a Jtidge?
Our hamleome Spring Shoes are winning great admiration. Wf tw
our great
$3.50 Lewis A. Ctossett
to see this sW. Ill
rvative Lasts. La, III
A maatwpleee of ilen's Shoe building, and wo have never spa u s
cell(vl for the price.
We want men who are particular about their shoes
Colt Skin and Gun Metal Calf. Extreme or ironscrvauve Lasts. L
Mutton or IMucher Cut.
Otst $350 Lewis A. Gwssett
SHOE
Is the shoe we bank on. Never sold a pair of these shoes to a tnu h
was not delighted with them, lour siae Is here, sirl
SALEM'S BIG SHOE STORE
OREGON SHOE COMPANY
THE SHOERS
I cirm
Seeds
from thiM the Kngene Guard gets the
following additional facts:
The oMeials of the Harrimnn railroad
ayntem have beta mad acquainted with
the proposition, aad, It k understood,
the newcomers wilt be routed over the
Ualoa Pacile system from Omaha. The
kad Ilea aloag tka Uaa of tke CarvaUk j
Ic IfceterN railroad, part of It aMrtlag
TaaalNa bay. Port Iom ara heavily Um
bered, aad not tklekly settled. Talk r speeklty la good see ! t tk
kaa baaa rlfa for soma lima tkat tka farm. Our stock la the largest lei Vtf
Carvallk A Kaatora woald be axtaaded ' '" c,r- Qraea and clover Hoaia
from Ita praaaat tarmlaas Mraas tka u w" "t tka lowest price that aa
ay io ioiiow vae More to Taaalaa, It " "maa oa miama saaus.
k thought tkat tka big laad Ami, with
Its promka of addiag haadreds of set
tkra ta Maaola aad Haatoa eoaatlw,
will eaaaa tkk axteaaioa to be made
shortly. Toledo. aar tke kaad of tke
bay, k tka largest settlement la tka
vleiaitv. aad maak Usal U iUhLmI
by the eltiaeas there, while the Wat- j pMr. freek seeds in bulk, Tkk It tb
oaly way to buy seeds; you gnm
stock at a far lowerirlea than land
age seeds, aad you are sure of pta.
seeds tkat grow if vuu buv yautim
, r- ----
j V . '"" '",Our seeds aro grown by reliable p
IM ITrTf 'i . Jrh lUl ' "l w tke world, wkerever w.
Ml Soared by all'. CaUrrkOare. 1 tfc m ,,, -ock h
V, tka aaOeridi'aed, lava known P. "
J. Ckeaey for the last 18 years, an.)
believe Mm perfeeUy koaornble la
Bulk Garden
Seeds
In buvirur vour seeds for list eatia
remember we carry a complete tttsk d
will be directly tributary ta Cor
vallk aad Albany.
How'a ThU7
Wa alter Ono Hundred Delia rs lie
all
baaiaoM traaaaailoae aad Haaaaiallv
abla to tAtry oat aay obligatloas made
by kk Arm.
Warn, KUaaa 1 Ms r via,
Wkaiosale Draggiets, Trieda, 0.
Hall 'a Oeiarrk Care k Ukea later-
aally, aaUag Uty apaa tke blood
aad maaaaaa saffaaaa af tka srotem.
Tasiiaiaakb seat fraa. Priao 71 oonbi
per batila. Said by all draggkta.
Talw Wall's PamUy PUls ar aea.
stipaUaa,
o
W. V. k a M. ROAD ABANDONDD.
TKAT LAXD DBAL.
W Meaa aniiiataiinc U Weetam Ore-
fjjgajtt TdkaftalM&SMkAtt
gPsa 4BrfBaBBBjBBBPBeaBej
Taa big kad JmI reeeatly meatloaed
In taa paaars, aader wkkk J. 3X. Tall
aVa. af ladar hmpids, Iowa, aad a. X.
Wlgktmaa, td Watartowa. S. D.. wUl
gat tMM arras af kad alaag tka Car
valtta k Maatara. k uaaeabtedly aaa
af taa maat Uaaartaat deals tkat bas
baaa maae ia Waatara Orogaa for a
Uag time. Tka ask was perfoatad by
W. D. itixUr 1 Co , of Jaaetlaa, aad
atammmaummamaBmu
Tka Owaara
Oa Bsak aa
tract.
Tkalr Oea-
AflHal &kA "
When a Woman
k all raa dowa, weak, aervoas aa4 slaepkaa ue
ought ta eaaaateaoa Uktag Iloetoatar't Staauek Bit
ten at aaaa. The ara waratage of futara traaala
aa4 skould ba keadad. Soma of tke famiaiaa ar
gaa have beaama dataaflad from averwark ar aa-t--,
but wkatavar tka aaass ska will tad
HOSTETTER'S
STOMACH BITTERS
a sara care,. TkaaaaNda kava already aaaa m ia tka
past 50 yean aad thxJr exampl k saraly a goad
vt.o f or you ta follow. It always aaraa.
NERVOUS HRADAOinJ, BLOATIKO,
TAINTINQ SPELLS, DIZZINESS.
BAOKAOHB, SLEEPLBSSNBS8, IN
DIGESTION AND COSTIVBNBSa.
fr preveatiagCfcak,08Wa.0rippa Sartag rereror
w a uaaaaieJ Try a botUe.
A aatloa kaa baaa tied wltk tka Uaa
taaMAjp atark by Oaaa. AJteabiO. af tka
WUlMMtM YaJlty aad Caade Moua
tala Head, tkat tka compeer aad Mr
Alueaai wlU aa laager ba raapoasible
far keopiag ap tka road aad u bnJgri
aar for aay aaelaaat tkat ma happen.
In abort tkat tkay bave abaadoec.l tbU
waU-kaawa coaaactiag llak btwu
Uaa aad Craaa eaaatlaa. Tka roal
bafia at hvoot Heme aad runs to
Bare.
Tka eeatpaay was graated lsrg
treats of valaaak kad alaag tka road
aader tka aaaditlaa tkat taa road ba
kept up. U U it akaadaaad, aaeord
lag ta Notiaa, psaaeadUga akaald be
bagaa at aaaa ta Maara possaiaiea of
tba property graated tka eempaay
alaag tka road. Tka read was built
bsmt SO yeara aga. a valaable tklag
far ttatk over tb moaatalas. ad it
akould ba kaat la aoadltlo bv m
aaa.
U-a yaa waakaaM of aay kiad--staamek,
baak, ar aay argaaa af taa
bo-tv! Doa't aapo yaartalf wltk ar
liaary madialaa. UaUtstac's laeky
Mauataia Taa k tba saproae aawtive
Pwor- seat. Dr. Staaa's Drag
Store B
Dtda't Pradaaa Aay Uproar.
Tka Oeaat Mail, avidaaUy a Toaaa
paper, pobliakaa tka foUawiag kyabsi
W. a Hawky, Madidato far tka Re
publieaa aamiaaUaa far aaagrase. ad
draasad a vary small erawd at Odd
rVUowa' kaU Saturday aveaiag. DaHag
lae midOie part of kk saaeak, wklak
waa tka oaly Uase tka Coast MaU rap
rosaatativa eaaU ba acasaat, Uara
were from Si ta W paasaas praeeat, ia
eiadtag tkroo kdiaa. Mr. Hawiaw'a
talk teamed ta b eealaod maialv to
geaersiitios, a&4 was quietly waived.
D.A.WHITE&SON
FEEDMCN and SEEDMEN
Poultry and Dee 8uppllea,
255 Com'l Phone 160
Salam Man Oetn rsatUon.
Mark MaCallktar came up ftmki
leas Tueaday affarNoaa. anl eait M
day be aaaumaa tba poettton rtt"l
roeicaad by Thomas Itilveu at kKroa
or In tko woodwork departawet tt v
A. C. Mr. Jtllyaw goes to PsrtJaM v
eaaaaa la buaiaau fur klatt. Mk
MeAlllatar U sh O. A. C. pH
aad l wall aad favorabU keen a
tkk city. CarvalU Oaaatte
o
Plour uaexeelled for strfrg'"
es and lightness -WH Jl' T
Wbite No. 35
Sotary Shuttle
Tkls k tka saasoa wkea the
kaaaawlfa Was th sumaier's MwiNjl
plaa, aad la many a kama she's
to gat alaag with same old,
maablae that waaM drive a saint
traatlaa.
Let aa saaw yaa oar White
Skaasta sawing maakiaa, and
agrae tkat it aomblaes more
tiwo-saveas by aotaal 8aprl1
aay other maeaiae you've ses
F. A. Wiggins
IMPLEMENT HOUSE.
S65-S57 Liberty BtTL
yarm Impl&aeaU, WkwU,
bllea, 8awiag Maablae Mi ;

xml | txt